Alman İmparatoru II. Wilhelm’in Weltpolitik Siyaseti Çerçevesinde Osmanlı Topraklarını İkinci Ziyareti (1898) / Second Visit of the German Emperor, Kaiser Wilhelm II to the allied Ottoman Empire within the Scope of Weltpolitik (1898)

Sibel Orhan

Özet


Abstract

After the resignation of German Chancellor Bismarck from his duty, German foreign policy faced a substantial alteration. Hence the Ottoman lands has become one of the areas of interests, in terms of both politics and social aspects, for Germany which was late in its activities of colonialism. The close relations started between Germany and the Ottoman Empire during the reign of Abdulhamid II, continued until the end of World War I. During this period, German Emperor Wilhelm II visited the lands of Ottoman Empire three times in 1889, 1898 and 1917. Hence, the visits made by Wilhelm II to Ottoman Empire provided the basis for the policy the Emperor followed towards the OttomanEmpire. The most effective and grand visit of Kaiser’s visits is the İstanbul and Holy Lands visit He made in 1898. When we look at how it was reflected in German and Ottoman press, it can be understood how grand and busy a visit it was. In this visit, Emperor Wilhelm visited the lands of Haifa, Jarusalem and Damascus, tried to win the affection of the Muslim population in the lands of Ottomans. Kaiser Wilhelm succeeded in impressing Abdulhamid II by showing that he supported Panislamism with this attitude he adopted. With the effect of this visit which strengthened the friendship between two rulers, Germany acquired concessions in terms of telegraph and railway at the borders of Ottoman Empire and there was a significant increase in weapon sales.

Öz

Alman şansölyesi Bismark’ın görevinden istifasından sonra Almanya’nın dış politikası esaslı bir değişikliğe uğramıştır. Nitekim Osmanlı toprakları, sömürgecilik faaliyetlerinde geç kalan Almanya’nın hem ekonomik hem politik hem de sosyal alanda ilgi duyduğu bölgelerden biri olmuştur. Buna dayalı olarak Almanya ve Osmanlı Devleti arasında II. Abdülhamid döneminde başlayan yakın ilişkiler, Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar devam etmiştir. Bu süreçte Alman İmparatoru II. Wilhelm Osmanlı Devleti topraklarını 1889, 1898 ve 1917 tarihlerinde olmak üzere üç kez ziyaret etmiştir. Dolayısıyla II. Wilhelm’in Osmanlı Devleti’ne yapmış olduğu ziyaretler İmparatorun Osmanlı Devleti’ne ilişkin izlediği siyasete zemin oluşturmuştur. Kayzer’in ziyaretleri arasında en etkili ve ihtişamlı olanı 1898 tarihinde gerçekleştirdiği İstanbul ve Kutsal Topraklar ziyaretidir. Alman ve Osmanlı basınındaki yansımalara bakıldığında oldukça gösterişli ve yoğun bir seyahat olduğu anlaşılmaktadır. İmparator Wilhelm bu gezisinde İstanbul, Hayfa, Kudüs ve Şam topraklarını ziyaret etmiş, Osmanlı topraklarındaki Müslüman nüfusun sempatisini kazanmaya çalışmıştır. Kayzer Wilhelm, sergilediği bu tavır ile Panislamizmi desteklediğini göstererek, II. Abdülhamid’i de etkilemeyi başarmıştır. İki hükümdar arasındaki dostluğu pekiştiren bu seyahatin etkisiyle, Almanya, Osmanlı sınırlarında telgraf hattı ve demiryolu konusunda imtiyazlar elde etmiş, silah satışında da ciddi bir artış yaşamıştır.


Anahtar Kelimeler


II. Abdülhamid, II. Wilhelm, Almanya, Osmanlı Devleti, Almanya’nın İslam Politikası; Abdulhamid II, Wilhelm II, Germany, Ottoman Empire, Islam Policy of Germany.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alkan, N. (2008). Dış Siyasetin Bir Aracı Olarak Hükümdar Gezileri: Kaiser II. Wilhelm’in 1898 Şark Seyahati, Osmanlı Araştırmaları, XXXI, 10-53.

Baytar, İ. (2010). Kayzer II. Wilhelm’in İstanbul’a Üç Ziyareti ve Hediyeler, İ. Baytar içinde, İki Dost Hükümdar Sultan II. Abdülhamid Kayzer II. Wilhelm, (s.59-95), İstanbul: TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayını.

Coşansel, D. (2010). 19. Yüzyılda Değişen Sofra Düzeni ve Alman İmparatoru II. Wilhelm’e Sunulan Ziyafetler, İ. Baytar içinde, İki Dost Hükümdar Sultan II. Abdülhamid Kayzer II. Wilhelm, (s.109-129), İstanbul: TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayını.

Çolak, M. (2006). Alman İmparatorluğu’nun Doğu Siyaseti Çerçevesinde Kafkasya Politikası (1914-1918), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Demirel, F. (2007). Dolmabahçe ve Yıldız Saraylarında Son Ziyaretler Son Ziyafetler, İstanbul: Doğan Yayıncılık.

Demm, E. (2010). Hayranlık ile Realpolitik Arasında, ‘Kış Kralı’ V. Friedrich Döneminden İmparator II. Wilhelm’e Almanların Türkiye Hayranlığı, İ. Baytar içinde, İki Dost Hükümdar Sultan II. Abdülhamid Kayzer II. Wilhelm, (s.33-45), İstanbul: TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayını.

Earle, E. M. (1972). Bağdat Demiryolu Savaşı, Çev. Kasım Yargıcı, Milliyet Yayınları.

Georgeon, F. (2006). Sultan Abdülhamid, Çev. Ali Berktay, İstanbul: Homer Kitabevi.

Gözeller, A. (2010). Osmanlı Basınında Alman İmparatoru II. Wilhelm’in 1889 ve 1898 Yıllarında Osmanlı Devletine Yaptığı Ziyaretler, İ. Baytar içinde, İki Dost Hükümdar Sultan II. Abdülhamid Kayzer II. Wilhelm, (s.199-209), İstanbul: TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayını.

Hatırat-ı Seyahat (1316). İstanbul: Mihran Matbaası.

İrez, F. (2010). Belgeler Işığında Son Alman İmparatoru II. Wilhelm’i Konuk Eden Bir Kasr-ı Humâyûn; Şale, İ. Baytar içinde, İki Dost Hükümdar Sultan II. Abdülhamid Kayzer II. Wilhelm, (s.47-57), İstanbul: TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayını.

Karacagil, Ö. K. (2013). Alman İmparatoru İstanbul’da (1917), Gazi Akademik Bakış, 6 (12), 111-133.

Karacagil, Ö. K. (2014). II. Wilhelm’in Osmanlı İmparatorluğu’nu Ziyareti ve Mihmandarı Mehmed Şakir Paşa’nın Günlüğü (1898), Türkiyat Mecmuası, 24, 73-97.

Kirel, S. & Ortaklan, O. (2018). Alman İmparatoru II. Wilhelm’in Osmanlı İmparatorluğu’nu Son Ziyareti (1917), Sinecine, 9(1), 113-158.

Ortaylı, İ. (2006). Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, İstanbul: Alkım Yayınları.

Özyüksel, M. (1988). Osmanlı-Alman İlişkilerinin Gelişim Sürecinde Anadolu ve Bağdat Demiryolları, İstanbul: Arba Yayınları.

Rathmann, L. (2001). Alman Emperyalizminin Türkiye’ye Girişi, Çev. Ragıp Zaralı, İstanbul: Belge Yayınları.

Soy, H. B. (2010). ‘Almanya İmparatoru II. Wilhelm’in İkinci Doğu Seyahati’, İ. Baytar içinde, İki Dost Hükümdar Sultan II. Abdülhamid Kayzer II. Wilhelm, (s.141-172), İstanbul: TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayını.

Soy, H. B. (2004). Almanya’nın Osmanlı Devleti Üzerinde İngiltere ile Nüfuz Mücadelesi (1890-1914), Ankara: Phoenix Yayınları.

Veylet, B. (1332). Şarkta İngiliz-Alman Rekabeti, Dersaadet: Sancakcıyan Matbaası.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i5.1890

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2018 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.