İstanbul’un Tarihi ve Kültürel Değerleri Kapsamında Arz Sağlayıcılar Perspektifinden Destinasyon İmajının Değerlendirilmesi ve Analizi / Destination Image Evaluation and Analysis from the Suppliers’ Perspective within the scope of Historical and Cultural Values of Istanbul

Authors

  • Zeynep Yamaç Erdoğan Beykent Üniversitesi, İİBF, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü
  • Burhanettin Zengin

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v8i1.1879

Keywords:

İstanbul, Destinasyon imajı, Otel işletmeleri, Pazarlama yöneticileri, Turizm, Istanbul, Destination image, Hotel enterprises, Marketing managers, Tourism.

Abstract

Abstract

Istanbul is an attraction centre as a destination providing unique experiences for tourists by holding historical and cultural resources. In order to maintain the position as an attraction centre, one of the key elements is favourable destination image. The study aims to reveal that how tourists perceive destination image of İstanbul and how this reflects on marketing efforts from the standpoint of one of the contributory stakeholders on shaping destination image, marketing managers of the hotels. Interviewing technique is used to obtain data within the qualitative study. Accordingly, face-to-face in-depth interviews are conducted with the marketing managers of five-star hotels -operating in Istanbul-, the obtained data is analysed and interpreted by using computer-aided qualitative data analysis programme “MAXQDA”.

Results revealed that destination image of Istanbul was negatively affected due to security based problems in 2016, however, it has been recovering since last two years and showing significantly positive-orientation. For the future, the marketing managers estimate that destination image of Istanbul will be favourable. In this direction; bringing continuity to the organizations becoming brands with the name of Istanbul by adopting a global approach for advertising and promotion efforts, exploring and developing alternate operating areas by following new opportunities as health tourism and Indian market that is coming into prominence especially with wedding organizations are stated as some of the important steps to be taken.

Öz

İstanbul, sahip olduğu tarihi ve kültürel kaynaklar bağlamında turistlere eşsiz deneyimler sunan bir destinasyon olarak yüzlerce yıldır cazibe merkezi konumundadır. Söz konusu cazibenin sürdürülebilmesi, destinasyon imajının olumlu olması ile de doğrudan ilişkilidir. Bu çalışmada destinasyon imajının şekillendirilmesinde rol oynayan paydaşlardan biri olan otellerin pazarlama yöneticilerinin nezdinde, turistlerin İstanbul destinasyonunun imajını nasıl algıladığını ve bunun pazarlama çalışmalarına nasıl yansıdığını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Nitel bir çalışma olarak tasarlanan bu çalışma için veri toplamada görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda İstanbul’da faaliyet gösteren 40 adet beş yıldızlı otel işletmesinin pazarlama yöneticileri ile yüz yüze görüşülerek mülakat yapılmış, elde edilen veriler bilgisayar destekli nitel veri analizi programı “MAXQDA” kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.

Elde edilen sonuçlara göre; İstanbul destinasyonu imajının 2016 yılında güvenlik temelli sorunlardan dolayı negatif etkilendiği, son iki yılda pozitif yönelimli olarak olumluya doğru gitmekte olduğu ortaya çıkmıştır. Gelecekte ise pazarlama yöneticileri tarafından İstanbul destinasyonu imajının olumlu olacağı tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda yapılması gerekenler; tanıtım ve reklam çalışmalarında küresel bir yaklaşım benimseyerek İstanbul’un adıyla markalaşacak organizasyonlara süreklilik kazandırmak, sağlık turizmi ve özellikle düğün organizasyonlarıyla ön plana çıkan Hint pazarı gibi yeni fırsatlara yönelerek alternatif faaliyet alanları keşfetmek ve geliştirmektir.

Author Biography

Zeynep Yamaç Erdoğan, Beykent Üniversitesi, İİBF, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü

Beykent Üniversite İİBF Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Sakarya Üniversitesi, SBE, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora öğrencisiyim. Tezimi tamamlama sürecindeyim.

References

Akyurt, H. & Atay, L. (2009). Destinasyonda İmaj Oluşturma Süreci. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 1 (1), 1-14.

Albayrak, A. & Özkul, E. (2013). Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon İmaj Algıları Üzerine Bir Araştırma. Electronic Turkish Studies, 8 (6), 15-31.

Altınbaşak, İ. & Yalçın, E. (2010). City image and museums: the case of Istanbul. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 4 (3), 241-251.

Alvarez, M. D. & Yarcan, Ş. (2010). Istanbul as a world city: A cultural perspective. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 4 (3) 266-276.

Asgari, M. & Borzooei, M. (2013). Evaluating the learning outcomes of international students as educational tourists. Journal of Business Studies Quarterly 5 (2), 130.

Baloglu, S. & McCleary, K. W. (1999). A model of destination image formation. Annals of tourism research 26 (4), 868-897.

Baloglu, S.; Henthorne, T. L. & Sahin, S. (2014). Destination image and brand personality of Jamaica: A model of tourist behavior. Journal of Travel & Tourism Marketing 31 (8), 1057-1070.

Beerli, A. & Martin, J. (2004). Factors Influencing Destination Image, Annals of Tourism Research, 31 (3), 657-681.

Bigne, J. E.; Sanchez M. I. & Sanchez, J. (2001). Tourism Image, Evaluation Variables and After Purchase Behaviour: Inter-Relationship, Tourism Management, 22, 607–616.

Chen, Z. (2018). A qualitative pilot study exploring tourists’ pre-and post-trip perceptions on the destination image of Macau. Journal of Travel & Tourism Marketing, 1-15.

Crompton, J. L. (1979). An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image Journal of Travel Research, 17 (4), 18-23.

Durna, U. & Dedeoğlu B. B. (2013). Uluslararası Otel İşletmelerindeki Müşterilerin İmaj Algılamalarında Hizmet Alanının Fiziksel ve İletişimsel Sunumunun Rolü. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5 (3), 29-38.

Ersoy, N. (2014). Zeugma Mozaik Müzesini Ziyaret Eden Yerli ve Yabancı Turistlerin Destinasyon İmaj Algılamaları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (34), 970-980.

Ersun, N. & Arslan, K. (2011). "Turizmde Destinasyon Seçimini Etkileyen Temel Unsurlar ve Pazarlama Stratejileri." MU Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi 31 (2), 229-248.

Hunt, J. D. (1975). Image as a factor in tourism development. Journal of travel research 13 (3) 1-7.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018a; http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 16.10.2018).

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018b; http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/Eklenti/60885,ekim-2018pdf.pdf?0 (Erişim Tarihi: 01.12.2018).

Kaşlı, M. & Yılmazdoğan, O. C. (2012). İmajın Turistik Talebe Etkisi: Eskişehir Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 4 (2), 199-209.

Kiliç, B. (2011). Destinasyon Ziyaretçilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Sadakat Eğilimleri Üzerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 26, 239-252.

King, J. (2002). Destination Marketing Organisations- Connecting the experience rather than promoting the place. Journal of Vacation Marketing, 8 (2), 105-108.

Maden, D.; Köker N. E. & Topsümer F. (2012). The Image of Istanbul as a Destination Center: An Empirical Research. Global Media Journal: Turkish Edition 3 (5), 106-129.

Palmer, A. & David B. (1995). Tourism destination marketing alliances. Annals of Tourism Research, 22 (3), 616-629.

Phelps, A. (1986). Holiday destination image-the problem of assessment: An example developed in Menorca. Tourism management 7 (3), 168-180.

Sağdıç, M. (2014). Üniversite Öğrencilerinin İstanbul'a İlişkin Algılarının Şehir İmajı Açısından Analizi, Electronic Turkish Studies, 9(2), 1267-1283.

Sahin, S. & Baloglu, S. (2011). Brand personality and destination image of Istanbul. Anatolia–An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 22 (1), 69-88.

Seçilmiş, C. & Ünlüönen, K. (2009). İstanbul’u Ziyaret Eden Turistlerin Güvenlik Algılamaları Üzerine Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 65-84.

T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, 2018: https://www.ab.gov.tr/_40250.html (Erişim Tarihi: 08.11.2018).

Türkay, O. (2014). “Destinasyon Yönetimi”, Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.

UNWTO, 2018; http://statistics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryterms.pdf (Erişim Tarihi: 30.10.2018).

Üner, M. M.; Güçer, E. & Taşçı, A., (2006). Türkiye Turizminde Yükselen Destinasyon Olarak İstanbul Şehrinin İmajı. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 17 (2), 189-201.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Genişletilmiş 10. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yüksek, G. (2011). “Uluslararası Turizmde Destinasyon Pazarlaması ve Yönetimi” içinde Uluslararası Turizm İşletmeciliği, (Editör: İge Pırnar) Nobel Yayın, 1. Basım, Ankara, 425-443.

Published

2019-04-01

How to Cite

Yamaç Erdoğan, Z., & Zengin, B. (2019). İstanbul’un Tarihi ve Kültürel Değerleri Kapsamında Arz Sağlayıcılar Perspektifinden Destinasyon İmajının Değerlendirilmesi ve Analizi / Destination Image Evaluation and Analysis from the Suppliers’ Perspective within the scope of Historical and Cultural Values of Istanbul. Journal of History Culture and Art Research, 8(1), 409-424. https://doi.org/10.7596/taksad.v8i1.1879