Investigation of Preservice Teachers’ Knowledge Related to Basic Concepts of Environmental Phenomenon

Yakup Doğan

Özet


The purpose of this study is to reveal knowledge of preservice preschool teachers about the basic concepts of environmental phenomenon. Phenomenology, one of the qualitative research method, was used in the study. The study group included 62 preservice teachers (54 female and 8 male) who were studying preschool education at one of the state universities located in the Southeastern Anatolia Region in Turkey. An open-ended questionnaire was prepared and used by the researcher to collect data. Content analysis technique was used to analyze the data obtained from study. According to the results of the study, a small number of the preservice teachers were determined to have sufficient knowledge about the basic concepts related to the environmental phenomenon. Similarly, a minority of the preservice teachers were found to have acceptable knowledge. However, the majority of preservice teachers were found to have inadequate/incorrect knowledge about basic environmental concepts. It can be said that this situation which may be based on the fact that the preservice teachers had not taken courses related to the environment, had not participated in the activities related to the environment and had not become members to nongovernmental organization related to the environment. Based on the results of this study, it can be recommended that the curricula could be enriched in relation to the environment and ecology, hands-on environmental activities could be implemented and participation of nongovernmental organizations’ activities may be encouraged.


Anahtar Kelimeler


Environmental education, Environmental concepts, Preservice preschool teachers, Education.

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Akman, Y.; Keteneoğlu, O.; Kurt, L. & Yiğit, N. (2012). Ekolojik sentez. Ankara: Palme Yayıncılık.

Altın. M. (2001). Biyoloji öğretmeni adaylarında çevre eğitimi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aydın, F. & Kaya, H. (2011). Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının değerlendirilmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 24, 229-257.

Ballantyne, R. & Bain, J. (1995). Enhancing environmental conceptions: An evaluation of cognitive conflict and structured controversy learning units. Studies in Higher Education, 20(3), 293-304. doi: 10.1080/03075079512331381565.

Barnes, H. (1989). Structuring knowledge for beginning teachers. In Reynolds, Maynard (Ed.), Knowledge Base for Beginning Teachers. New York: Pergamon.

Baş, T. & Akturan, U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri NVivo 7.0 ile nitel veri analizi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Benton Jr. R. (1994). Environmental knowledge and attitudes of faculty: Business versus arts and sciences. Journal of Education for Business, 70(1), 12-16. doi: 10.1080/08832323.1994.10117717.

Bertiz, H.; Doğan, A. & Erten, S. (2017). Fen Bilimleri öğretmen adaylarında dramanın çevre bilinci oluşturmadaki rolü. International Online Journal of Educational Sciences, 9(4), 1052 -1074. doi: 10.15345/iojes.2017.04.012.

Bilir, V. (2015). Eğitim ve fen fakültesi öğrencilerinin korozyon-çevre ilişkileri kavramalarını algılamalarının çevre bilinci üzerine etkileri. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Büyüköztürk, Ş.; Kılıç, E.; Akgün, Ö.; Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.

Corcoran, P. B. & Wals, A. E. J. (2004). The problematics of sustainability in higher education: an introduction. Higher Education and The Challenge of Sustainability: Problematics, Promise and Practice (Eds: Corcoran, P. B. & Wals, A. E. J.). Kluwer Academic Publishers.

Corney, G. (2000). Student geography teachers’ pre-conception about teaching environmental topics. Environmental Education Research, 6(4), 313-329. doi: 10.1080/713664695.

Cropley, A. (2002). Qualitive research methods: An introduction for students of psychology and education. University of Latvia: Zinatne.

Çabuk, B. & Karacaoğlu, C. (2003). Üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 189-198.

Çevre Müsteşarlığı (1990). Türkiye Çevre Eğitim ve Öğretimi Ulusal Çevre Stratejisi ve Uygulama Planları Semineri, Ankara.

Davis, J. (1998). Young children, environmental education and the future. In Graves, Norman (Ed.) Education and Environment. World Education Fellowship, London.

De Haan, G. (1991). Ökologie-Handbuch Grundschule. Weinheim und Basel.

Demir, E. & Yalcın, H. (2104). Türkiye’de çevre eğitimi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 7(2), 7-18.

DiEnno, C. M. & Hilton, S. C. (2005). High school students’ knowledge, attitudes, and levels of enjoyment of an environmental education unit on nonnative plants. The Journal of Environmental Education, 37(1), 13-25. doi: 10.3200/JOEE.37.1.13-26.

Erten, S. (2004). Çevre eğitimi ve çevre bilinci nedir, çevre eğitimi nasıl olmalıdır? Çevre ve İnsan Dergisi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Organı. Sayı 65/66. Ankara.

Erten, S. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarına çevre dostu davranışların araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 91-100.

Erten, S. (2006). Enerji tasarrufu davranışında ortaya çıkabilecek psikolojik ve sosyolojik engeller. 25. Enerji Verimliliği Konferansı, 23-24 Şubat, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Erten, S. (2003). 5. sınıf öğrencilerinde “çöplerin azaltılması” bilincinin kazandırılmasına yönelik bir öğretim modeli. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 94–103.

Fraenkel, J. R.; Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th Ed.). New York: McGraw-Hill.

Fraj-Andrés, E. & Martínez-Salinas, E. (2007). Impact of environmental knowledge on ecological consumer behavior: An empirical analysis. Journal of International Consumer Marketing, 19(3), 73-102. doi: 10.1300/J046v19n03_05.

Frick, J.; Kaiser, F. G. & Wilson, M. (2004). Environmental knowledge and conservation behavior: Exploring prevalence and structure in a representative sample. Personality and Individual Differences, 37(8), 1597-1613. doi: 10.1016/j.paid.2004.02.015

Gruenewald, D. A. (2003). The best of both worlds: A pedagogy of place. Educational Researcher, 32(4), 3-12. doi: 10.3102/0013189X032004003.

Harris, F. (2004). Conserving biodiversity resources. In Harris, Frances (Ed.), Global Environmental Issues, pp. 95–113 (Chichester: Wiley).

Hooper, J. K. (1988). Teachers cognition of wildlife management concepts. Journal of Environmental Education, 19(3) 15-19. doi: 10.1080/00958964.1988.9942758.

Hovardas, T. & Korfiatis, K. (2011). Effects of an environmental education course on consensus estimates for proenvironmental intentions. Environment and Behavior, 44(6).

Kaplowitz, M. D. & Levine, R. L. (2005). How environmental knowledge measures up at a Big Ten university. Environmental Education Research, 11(2), 143-160.

Kaya, E.; Akıllı, M. & Sezek, F. (2009). Lise öğrencilerinin çevreye karşı tutumlarının cinsiyet açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 43-54.

Knapp, D. H. (1994). Validating a framework of goals for program development in environmental interpretation. Unpublished doctoral dissertation, Southern Illinois University, Carbondale, USA.

Kruse, C. K. & Card, J. A. (2004). Effect of a conservation education camp program on campers’ self-reported knowledge, attitude, and behaviour. The Journal of Environmental Education, 35(4), 33-45. doi:10.3200/JOEE.35.4.33-45.

Kuhlemeier, H.; vanDen Bergh, H. & Lagerweij, N. (1999). Environmental knowledge, attitudes, and behavior in Dutch secondary education. Journal of Environmental Education, 30(2), 4-14. doi: 10.1080/00958969909601864.

Lang, J. R. (1999). Tracing changes in teacher environmental education understanding. Australian Journal of Environmental Education, 15(16), 59-67. doi: 10.1017/S0814062600002615.

Malone, K. & Tranter, P. (2003). Children’s environmental learning and the use, design and management of school grounds. Children, Youth and Environments, 13(2), 87-137.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks. CA: Sage.

Odum, E. P. & Barrett, G. W. (2008). Ekolojinin temel ilkeleri. (K. Işık, Çev.) Ankara: Palme Yayıncılık.

Oğuz, D.; Çakcı, I. & Kavas, S. (2011). Yükseköğretimde öğrencilerin çevre bilinci. Turkish Journal of Forestry, 12(1), 34-39.

Özdemir, O. (2007). Yeni bir çevre eğitimi perspektifi: Sürdürülebilir gelişme amaçlı eğitim. Eğitim ve Bilim, 32(145), 23-39.

Özoğul, S. Ç. (1993). Yaygın eğitim düzeyinde çevre için eğitim, çevre eğitimi. Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yayınları.

Palmer, J. A. (1998). Environmental education in the 21st century: Theory, practice, progress, promise. London: Routledge.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

Pe’er, S.; Goldman, D. & Yavetz B. (2007). Environmental literacy in teacher training: Attitudes, knowledge, and environmental behavior of beginning students. The Journal of Envıronmental Educatıon, 39(1), 45-59. doi: 10.3200/JOEE.39.1.45-59.

Pooley, J. A. & O’Connor, M. (2000). Environmental education and attitudes: Emotions and beliefs are what is needed. Environment and Behavior, 32(5), 711-723. doi: 10.1177/0013916500325007.

Potter, G. (2010). Environmental education for the 21st century: Where do we go now? The Journal of Environmental Education, 41(1), 22–33. doi: 10.1080/00958960903209975.

Reece, J. B.; Urry, L. A.; Cain, M. L.; Wasserman, S. A.; Minorsky, P. V. & Jackson, R. B. (2013). Campbell biology (Translation Editors: E. Gündüz, İ. Türkan, 9th Ed.), USA: Pearson Education.

Sadık, F. & Çakan, H. (2010). Biyoloji bölümü öğrencilerinin çevre bilgisi ve çevre sorunlarına yönelik tutum düzeyleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 351-365.

Sanders, P. (1982). Phenomenology: A new way of viewing organizational research. The Academy of Management Review, 7(3), 353-360.

Schmidt, J. E. (2007). From intentions to actions: The role of environmental awareness on college students. UW-L Journal of Undergraduate Research, 10, 1-4.

Short, P. C. (2010). Responsible environmental action: Its role and status in environmental education and environmental quality. The Journal of Environmental Education, 41(1), 7–21. doi: 10.1080/00958960903206781.

Simmons, D. (1993). Facilitating teachers’ use of natural resources: Perceptions of environmental education opportunities. The Journal of Environmental Education, 24(3), 8-16. doi: 10.1080/00958964.1993.9943497.

Soran, H.; Morgil, İ.; Yücel, S.; Atav, E. & Işık, S. (2000). Biyoloji öğrencilerinin çevre konularına olan ilgilerinin araştırılması ve kimya öğrencileri ile karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 128-139.

Timur, S. & Yılmaz, M. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve bazı değişkenlere göre incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 303-320.

Tsekos, C. A. & Matthopoulos D. P. (2009). Ethics, science and the environment: The need for a new environmental worldview. International Journal of Environmental Studies, 66(6), 679-687. doi: 10.1080/00207230903028326.

Turgut, N. (2009). Çevre politikası ve hukuku. Ankara: İmaj Yayınevi.

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2015). Atık Yönetimi ve Yönetmeliği. Resmi Gazate, Sayı: 29314.

Uzun, N. & Sağlam, N. (2006). Ortaöğretim öğrencileri için çevresel tutum ölçeği geliştirme ve geçerliliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 240-250.

Ünal, S. & Dımışkı, E. (1998). UNESCO uluslararası çevre eğitimi programına (IEEP) göre ortaöğretim çevre eğitimi için öğretmenlerin yetiştirilmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(10), 299-308.

Ünal, S. & Dımışkı, E. (1999). UNESCO-UNEP himayesinde çevre eğitiminin gelişimi ve Türkiye’de ortaöğretim çevre eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17: 142-154.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, K.; Sipahioğlu, Ş. & Yılmaz, M. (2009). Çevre bilimi ve eğitimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Yılmaz, A.; Morgil, F. İ.; Aktuğ, P. & Göbekli, İ. (2002). Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin çevre, çevre kavramları ve sorunları konusundaki bilgileri ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 156-162.

Yücel, A. S. & Morgil, F. İ. (1998). Yükseköğretimde çevre olgusunun araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 84-91.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i5.1770

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2018 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.