Türkiye Hayvancılık Sektöründe e-Ticaret Engelleri / E-Commerce Barriers in Turkish Livestock Sector

Murat Aksu, Ahmet Gürbüz

Özet


Abstract

Electronic commerce (e-commerce); computer, or a device that may be able to perform the same function, and products produced with the help of internet networks, advertising, sales, payment and after-sales service activities. However, the rate of use of e-commerce is not at expected levels for almost every sector and company. Livestock; the economic value of animals, the use of various forms of marketing and marketing. According to TUIK data, the number of bovine animals is approximately 16 million, the number of small ruminants is 45 million, and the number of poultry is 350 million for 2017 year. When you look at the size of the figures, it is a problem that the livestock sector does not spread even though it forms a market large enough for e-commerce.

The study was conducted to investigate the reasons for not using the e-commerce system of farmers engaged in animal husbandry in Tokat province and e-commerce hurdles were measured with 20 variables. The research was carried out on 310 animal owners in Tokat province, who voluntarily participated in the face-to-face survey. In the study, factor analysis was conducted to determine the groups of e-commerce hurdles. Whether e-commerce barriers differ according to demographic variables such as education level and number of animals is examined and results and suggestions are presented in the direction of the findings obtained.

Öz

Elektronik ticaret (e-ticaret); bilgisayar veya aynı işlevi görebilecek bir aygıt ve internet ağları yardımıyla üretilen ürünlerin tanıtılması ve reklamının yapılması, satılması, ödeme ve satış sonrası hizmet faaliyetleri olarak tanımlanabilir. Ancak hemen hemen her sektör ve işletme için avantaj oluşturacağı düşünülen e-ticaretin kullanım oranı beklenen seviyelerde değildir. Hayvancılık; ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilmesi, çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması durumudur. TÜİK verilerine bakıldığında 2017 yılı için büyükbaş hayvan sayısı yaklaşık 16 milyon civarı, küçükbaş hayvan sayısı 45 milyon civarı, kümes hayvanı sayısı ise 350 milyon civarıdır.  Rakamların büyüklüğüne bakıldığında hayvancılık sektörünün e-ticaret için yeterli büyüklükte bir pazar oluşturmasına rağmen yaygınlaşmaması bir sorunsaldır.

Çalışmada Tokat ilinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin e-ticaret sistemini kullanmama sebepleri araştırılmış ve e-ticaret engelleri 20 değişken ile ölçülmüştür. Araştırma, yüz yüze anket yöntemiyle katılımı gönüllü olarak kabul eden, Tokat ilinde bulunan 310 hayvan sahibine yapılmıştır. Çalışmada e-ticaret engellerinin guruplarını saptamak için faktör analizi yapılmıştır. E-ticaret engellerinin eğitim durumu ve hayvan sayısı gibi demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmış ve elde edilen bulgular doğrultusunda sonuç ve öneriler sunulmuştur. 


Anahtar Kelimeler


E-ticaret, E-ticaret engelleri, Hayvancılık sektörü; E-commerce, E-commerce barriers, Livestock sector.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Altaş, A. (2016). E-ticaret: Satışda tsunami etkisi: Mediacat Yayınları

Bakos, Y. & Brynjolfsson, E. (2000). "Bundling and Competition on the Internet," Marketing Science, 19/1 63-82.

Bilgihan, A. & Bujisic, M. (2014). The effect of website features in online relationship marketing: a case of online hotel booking. Electronic commerce research and applications

Bozkurt, V. (2002). “Elektronik ticaret”, Alfa yayınları, İstanbul.

Canpolat, Ö. (2001). E-ticaret ve Türkiye’de ki Gelişmeler, T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliği

Chırcu, A. M. & Kauffman, R. J. (2000). "Limits to Value in Electronic Commerce- Related IT Investments,' Journal of Management Information Systems, 17/2: 58-90

Cragg, P. B. & Kıng, M. (1993). "Small-firm Computing: Motivators and Inhibitors," MIS Quarterly (March): 47-60.

Farhoomand, A. F.; Tuunaınen, V. K. & YEE, L. W. (2000). "Barriers to Global Electronic Commerce: A Cross-Country Study of Hong Kong and Finland," Journalaf Organizational Computing and Electronic Commerce, 10/1: 23-48

Flynn, A. & Purchase, S. (2001). "Perceptions of barriers to e-commerce," Australian and New Zealand Marketing Academy Conference (ANlMAC), (Auckland: Auckland, Massey University): 1: 1-6.

Goode, S. (2002). "Management Attitudes toward the World Wide Web in Australian Small Business," Information Systems Management, Winter: 45-48.

Jones, P.; Beynon, Davies P. & Muir E. (2003). "E-business barriers to growth within the SME sector," Journalaf Systems & Information Technology, 7/1-2: 1-26

Koçak, M. (2007). Kars ilinde hayvancılık sektörüne yönelik yatırım teşviklerinin uygulanmasına ait bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, işletme Ana Bilim Dalı. Kars.

Laudon, K. C. & Traver, C. G. (2014). E-commerce: Business tecnology society. 10. Edition, Pearson Education: Boston.

Lawson, R.; Alcock, C.; Cooper, J. & Burgess, L. (2003). "Factors Affecting Adoption of Electronic Commerce Technologies by SMEs: An Australian Study," Journal of Smail Business and Enterprise Development, 10/3: 265-276.

Macgregor, R. C. (2003). "Strategic alliances and perceived barriers to electronic commerce adoption ın SMEs," Journal of Systems & Information Technology, 7/1: 27-48.

Macgregor, R. C. & Virazalic, L. (2005). "A basic model of electronic commerce adoption barriers a study of regional small businesses ın Sweden and Australia," Journal of Smail Business and Enterprise Development, 1214: 510-527.

Mın, H. & Galle, W.P. (1999). "Electronic Commerce Usage in Business.To.Business Purchasing," International Journal of Operations & Praduction Management, 19/9 : 909.921.

Oaxley, J. E. & Yeung, B. (2001). "E-Commerce Readiness: Institutional Environment and International Competitiveness," Journalaf International Business Studies, 3214: 705-723.

Özüdoğru, T. (2012). Amasya damızlık sığır yetiştiricileri birliğinin yöre çiftçilerine ekonomik etkinlik analizi. Doktora tezi. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, Ankara.

Quayle, M. (2002). "E-Commerce: The Challenge for UK SMEsin the Twenty.first Century," International Journal of Operations & Production Management, 22/10: 1148-1161.

Rao, S. S.; Metts, G. & Monge, C. A. M. (2003). "Electronic Commerce Development in Small and Medium Sized Enterprises A Stage Model and Its Implications," Business Process Management Journal, 9/1: 11.32.

Ratnasıngam, P. (2000). "The Influence of Power on Trading Partner Trust in Electronic Commerce," Internet Research: Electronic Networking Applicotions and Policy, 10/1: 56-62.

Rıquelme, H. (2002). "Commercial Internet Adoption in China: Comparing The Experience of Small, Medium, and Large Businesses," Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 1213: 276-286.

Sezgin, A. (2013). Dünyada ve Türkiye’de e-ticaret sektörü, ekonomi.isbank.com.tr/(E.T:08/05/-2018)

Sımpson, M. & Dochertv, A. J. (2004). "E-Commerce Adoption Support and Advice for UK SMEs," Journal of Smail Business and Enterprise Development, 1113: 315-328

Şabbaz, U.; Sökmen, A. & Aytaç, A. (2004). Türkiye’de e-ticaret fırsat ve sorunlar, tepav.org.tr/upload/files/haber/14141514687.Turkiyede_E_Ihracat_Firsatlar_ve_Sorunlar.pdf, (E.T:08/05/-2018)

TÜSİAD (2017). Eticaretraporu, http://www.eticaretraporu.org/wp-content/uploads/infografik.pdf (E.T:08/05/-2018)

Van Akkeren, J. & Cavaye, A. L. M. (1999). "Factors Affecting Entry-Level Internet Technology Adoption by Small Business in Australia: An Empirical Study," Proc. 10th Australasian Conference on Information Systems: 1071-1083.

Walczuch, R.; Braven, G. V. & Lundgren, H. (2000). "Internet Adaption Barriers for Smail Firms in the Netherlands," European Management Journal, 18/5: 561.572

Whelan, E. & Mcgrath, F. (2002). HA Study of the Total Life Cycle Costs of an E. Commerce Investment. AResearch in Progress," EvaIuation and Program Planning, 25: 191-196.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i5.1764

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2018 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.