Yazılı Basında Mülteci Haberleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: The Guardian ve Hürriyet Örneği / A Comparative Study on Refugee News in Press: Example of The Guardian and Hürriyet

Fevzi Kasap, Ayhan Dolunay, Özcan İneci

Özet


Abstract

With the invention of writing around BC 3000 and the invention of the printing in 1450s, developments occurred in culture, art, science and communication fields and the human beings started to communicate and interact with each other. The immigration phenomenon, which can date back as far as the human history also developed and continued to increase with the globalization and the developments in communication tools.  These two important facts developed and increased parallel with each other and they became the most important subjects of the world in recent times. The refugee and asylum-seeker movements form the world agenda nowadays and it continues to be in the agenda due to press and media organisations following the subject closely and creating a public opinion. The growing refugee crisis gained speed and continued to increase especially with the protests and civil wars called “The Arab Spring”, happening in the Arabic peninsula, and became the most emphasized topic by the media and the press agencies of many countries. In this study, six days’ news coverage on the topic of refugees in The Guardian in England and the Hürriyet newspaper in Turkey were analysed and compared. The study will try to explain and focus on the similarities and differences between these news contents, from what perspective the refugee problems are looked at and how they are reported in the news.

Öz

M.Ö 3000’li yıllarda yazının bulunması ve 1450’li yıllarda matbaanın bulunmasıyla kültür, sanat, bilim ve iletişim alanında gelişmeler meydana gelmiş, insanlar birbirleriyle iletişim ve etkileşime geçmeye başlamışlardır. İnsanlık tarihi kadar eski olan göç olgusu da aynı şekilde küreselleşme ve iletişim araçlarına koşut olarak gelişim göstermiştir. Bahse konu olgular, günümüz dünyasında, yüksek önemi haiz yapıdadır. Bu çeçervede, mülteci ve sığınmacı hareketleri, basın yayın kuruluşlarının konuyu yakından takip edip kamuoyu oluşturmalarıyla, dünya gündeminde yer bulmayı sürdürmektedir. Özellikle Arap yarımadasındaki “Arap Baharı” olarak adlandırılan, protesto ve iç savaşlarla hız kazanan ve artarak devam eden mülteci krizi birçok ülkenin basın yayın kuruluşları tarafından önemle üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada İngiltere’deki The Guardian ve Türkiye’deki Hürriyet gazetelerinin mülteci konusu hakkında yapmış oldukları altı günlük haberleri incelenip karşılaştırılmıştır. Bu haberler arasındaki benzerlik ve farklılıklar üzerinde durularak haberlerde mülteci sorunlarına hangi açıdan bakıldığı ve değinildiği, haberlerin içerikleri incelenerek açıklanmaya çalışılacaktır.


Anahtar Kelimeler


Arap baharı, Göç, Zorunlu göç, Basın, Gazetecilik, The Guardian, Hürriyet; Arab spring, Migration, Forced migration, Press, journalism, The Guardian, Hürriyet.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Afghan torture survivor gains 11th hour reprieve from deportation (2017, 23 Aralık). Erişim adresi: https://www.theguardian.com/uk-news/2017/dec/23/afghan-torture-survivor-wins-11th-hour-reprieve-from-deportation

Akıncı, B.; Gedik, E. & Nergiz, A. (2015). Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul, Göç Araştırmaları Dergisi, Temmuz, Aralık, 1(2), 58-83.

Avusturya’nın mülteciler için o kadar rahat bir yer olmadığını gösterelim (2017, 20 Aralık). Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/avusturyanin-multeciler-icin-o-kadar-rahat-bir-yer-olmadigini-gosterelim-40684788

Banu Parlak albüm gelirini savaş mağduru mülteci çocuklara bağışladı (2017, 25 Aralık). Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/keyif/banu-parlak-album-gelirini-savas-magduru-multeci-cocuklara-40689287

Bulunmaz, B. (2015). Geleneksel Gazeteciliğin Haber Yayınında Yeni Medyanın Etkileri ve Hürriyet Gazetesi Örneği, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Büke, K. (2014). Göç, Kültür, Kimlik. Mersin.

Ceylan, Y. (2012). Zorunu Göç ve Suç İlişkisi (Muş İli Örneği) Kırgızistan, Akademik Bakış Dergisi, Eylül-Ekim, 32.

Coming to The aid of drowning migrants? Get ready to be treated like a criminal (2017, 20 Aralık). Erişim adresi: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/dec/20/aid-drowning-migrants-criminal-activists-ngo-witness-brutal-border-policing

Coşkun-Balamir, B. (2013). Arap Baharı ve Sonrası: Orta Doğudaki Hareketler Bize Ne Anlatıyor, Orta Doğu Analiz Dergisi Ekim 2013, (5), 58.

Devastating climate change could lead to 1m migrants a year entering EU by 2100 (2017, 21 Aralık). Erişim adresi: https://www.theguardian.com/environment/2017/dec/21/devastating-climate-change-could-see-one-million-migrants-a-year-entering-eu-by-2100

Doğan, G. & Durgun, B. (2012). Arap Baharı ve Libya; Tarihsel Süreç ve Demokratikleşme Kavramı Çerçevesinde Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 61-90.

Dolunay, A. (2018). Dijital Çağda Yasal ve Etik Kodlar Çerçevesinde Basın Hak ve Özgürlükleri: KKTC Örneği. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Dolunay, A. & Kasap, F. & Keçeci, G. (2017). Freedom of Mass Communication in the Digital Age in the Case of the Internet: “Freedom House” and the USA Example, Sustainability, 9(10), 1739.

Hürriyet (t.y.) Erişim adresi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Hürriyet_(gazete)

Konya’da 135 bin sığınmacı yaşıyor (2017, 22 Aralık). Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/konyada-135-bin-siginmaci-yasiyor-40686393

Kuseyri: Suriyeliler üretime geçmeli (2017, 21 Aralık). Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/kuseyri-suriyeliler-uretime-gecmeli-40685754

Mülteci yasağına yargı engeli (2017, 24 Aralık). Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/dunya/multeci-yasagina-yargi-engeli-40688914

Orhan-Dersan, D. (2013). Orta Doğunun Krizi: Arap Baharı ve Demokrasinin Geleceği, Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 17-29.

Reçber, S. (2014). Hayatın Yok Yerindekiler, Marmara Üniversitesi VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu içinde, ss. 247-268.

Refugees reunited: How Red Cross tries to bring families back together (2017, 25 Aralık). Erişim adresi: https://www.theguardian.com/world/2017/dec/25/refugees-reunited-how-red-cross-tries-to-bring-families-back-together

Sambur, B. (2013). İslamizm, Dinperestlik ve İnsanlık durumu, Liberal Düşünce, Kış-Bahar, 18, 69-70, 17-28.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Gazetecilik Yayın Dağıtım. Ankara.

The Guardian, (t.y.) Erişim adresi: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Guardian

Tuzcu, A. & Bademli, K. (2014). Göçün Psikososyal Boyutu, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 6(1), 56-66.

Ülkü, G. (2012). Çok Kültürcülük, Kimlik ve Göçmenler. İstanbul: Yazılama Yayınevi.

We can’t break a promise to take in child refugees (2017, 24 Aralık). Erişim adresi: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/dec/24/we-cannot-break-our-promise-to-take-in-child-refugees

Welcome to prison’: Winter hits in one of Greece’s worst refugee camps (2017, 22 Aralık). Erişim adresi: https://www.theguardian.com/world/2017/dec/22/this-isnt-europe-life-greece-worst-refugee-camps

Yaşar, V. (2015). Matbaa, Basın ve Osmanlı Devleti’nde İlk Resmi Gazete Olan Takvim-i Vekayi Üzerine Bir Değerlendirme, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Yavuz, S. (2013). Göç Entegrasyon ve Din; Avrupa’da Yaşayan Türkler Bağlamında Bir Değerlendirme, 6(26), 610-623.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i1.1741

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2019 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.