Katılım Bankacılığında Kredilerin Yapılandırılması: Metal Borsası Perspektifinden Bir İnceleme / Credit Restructuring in Participation Banking: An Examination from Perspective of Metal Exchange

Mustafa Tevfik Kartal

Özet


Abstract

Credits have become the most important asset item in the participation banking which has been going on to growth in Turkey. Credits have reached level of TL 106 billion at the end of 2017 whereas it was level of TL 41 billion at the end of 2011. Shares of credits in total assets have occurred as 66.6% at the end of 2017 whereas 7it was as 73.2% at the end of 2010. On the other hand, increases in nonperforming credits have been seen with the credits’ growth. Net nonperforming credits have reached level of TL 992 million at the end of 2017 whereas it was level of TL 430 million at the end of 2011. Therefore, it is important that credits are restructured before follow-up stage.

This study is prepared to examine credit restructuring in participation banking which have reached to an important amount. In the study, restructuring of credits in participation banking is examined in view of metal exchange. It has been defined that credit restructuring transactions are carried out at high level in participation banking; London Metal Exchange (LME) is used for these transactions; transaction volume at billion TL is occurred abroad; commission at million USD is paid to abroad. As a result of the study, establishment of a metal market, which has LME standards and characteristics, in Borsa İstanbul (BIST) is recommended. With the realization of the recommendation, credit restructuring process of participation banks will be shortened, the transaction volume at billion TL paid abroad will be attracted to the domestic market, commissions at million USD be kept in the domestic market, financial markets will be diversified, hence contribution will be provided to participation banking and Turkish Banking Sector.

Öz

Türkiye’de büyümesi devam eden katılım bankacılığında krediler en önemli varlık kalemi haline gelmiştir. 2011 sonunda 41 milyar TL seviyesinde olan krediler 2017 yılsonunda 106 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Katılım bankacılığında kredilerin aktif toplam içindeki payı 2011 yılında %73,2 seviyesindeyken 2017 yılsonunda %66,6 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan kredilerin artışı ile birlikte takipteki kredilerde artış görülmektedir. 2011 yılsonunda 430 milyon TL seviyesinde olan net takipteki krediler 2017 yılsonunda 992 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Dolayısı ile kredilerin takip aşamasına gelmeden yapılandırılması önem taşımaktadır.

Bu çalışma katılım bankacılığında önemli tutarlara ulaşan kredi yapılandırma faaliyetlerinin incelenmesine yönelik hazırlanmıştır. Çalışmada katılım bankacılığında kredilerin yapılandırılması metal borsası perspektifinden incelenmiştir. Katılım bankacılığında yüksek tutarda kredi yapılandırma işlemlerinin yapıldığı, bu işlemlerde Londra Metal Borsası’nın (LMB) kullanıldığı, milyar TL seviyesinde işlem hacminin yurtdışında gerçekleştiği ve milyon dolar seviyesinde komisyonun yurt dışına ödendiği belirlenmiştir. Çalışma sonucunda Borsa İstanbul (BİST) bünyesinde LMB standartlarına ve özelliklerine sahip bir metal piyasası kurulması önerilmiştir. Bu önerinin hayata geçmesi ile birlikte katılım bankalarının kredi yapılandırma süreçleri kısalacak, yurtdışında gerçekleştirilen milyar TL’lik işlem hacmi yurtiçine çekilecek, yurtdışına ödenen milyon dolarlık aracı komisyonları yurt içinde kalacak, finansal piyasalar çeşitlendirilecek, dolayısıyla katılım bankacılığına ve Türk Bankacılık Sektörüne katkı sağlanacaktır.


Anahtar Kelimeler


Katılım bankacılığı, Kredi yapılandırma, Metal borsası, Türkiye; Participation banking, Islamic Banking, Credit restructuring, Metal exchange.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akter, Rozina & Roy, Jewel Kumar (2017). “The Impacts of Non-Performing Loan on Profitability: An Empirical Study on Banking Sector of Dhaka Stock Exchange”, International Journal of Economics and Finance, 9(3), 126-132.

ATKB (2018), Denetim Raporları (Solo), https://www.albaraka.com.tr/bagimsiz-denetim-raporlari.aspx, Erişim tarihi: 08.09.2018.

Aydoğan, Kürşat (1990). “An Investigation of Performance and Operational Efficiency in Turkish Banking Industry”, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 9022 (5), 1-33.

Başbakanlık (1984). “Özel Finans Kurumları Kurulması Hakkında 83/7506 Sayılı Kararname Eki Karara İlişkin Tebliğ”, 25.02.1984 tarihli ve 18323 sayılı Resmi Gazete.

BDDK (2016). “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 22.06.2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete.

BDDK (2018a). Bankalar, https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kuruluslar/Bankalar/Bankalar.aspx, Erişim tarihi: 27.08.2018.

BDDK (2018b). “Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Eylül 2018”, http://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/veri_0014_38.pdf, Erişim tarihi: 28.12.2018.

Biçer, Ahmet (2011). Türkiye’de Katılım Bankaları, Hala Gidilecek Yer Var mı?”, http://www.tkbb.org.tr/akademik-calismalar, Erişim tarihi: 01.08.2018.

BK (2005). 5411 sayılı, 19.10.2015 tarihli ve 25983 sayılı Resmi Gazete

BKK (1983). 16.12.1983 tarihli ve 83/7506 Sayılı BKK.

Chaibi, Hasna & Ftiti, Zied (2015). “Credit Risk Determinants: Evidence from a Cross-Country Study”, Research in International Business and Finance, 33, 1-16.

Curak, Marijana; Pepur, Sandra & Poposki, Klime (2013). “Determinants of Non-performing Loans-Evidence from Southeastern Banking Systems”, Banks & Bank System, 8(1), 45-54.

Çan, Erkan (2014). “Sorunlu Kredi Transferi ve Fiyatlaması Üzerine Bir Çalışma”, Bankacılar Dergisi, 90, 3-18.

Genç, Erhan & Şaşmaz, Mahmut Ünsal (2016). “Takipteki Banka Kredilerinin Makroekonomik Belirleyicileri: Ticari Krediler Örneği”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 36, 119-129.

Ghosh, Amit (2015). “Banking-İndustry Specific and Regional Economic Determinants of Non-performing Loans: Evidence from US States”, Journal of Financial Stability, 20, 93-104.

Gülhan, Ünal & Uzunlar, Evcan (2011). “Bankacılık Sektöründe Kârlılığı Etkileyen Faktörler: Türk Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 341-368.

Kaya, Yasemin Türker (2002). “Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri”, MSPD Çalışma Raporları, BDDK Yayınları, 1-21.

Kazancı, Fatih (2018). “Türkiye'de Faizsiz Bankacılık Prensiplerine Uygun Teverruk Pazarı: Ürün İhtisas Borsası”, İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, 4(1), 17-47.

Koyuncu, Cüneyt & Saka, Berrin (2011). “Takipteki Kredilerin Özel Sektöre Verilen Krediler ve Yatırımlar Üzerindeki Etkisi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 113-124.

KTKB (2018). Denetim Raporları (Solo), https://www.kuveytturk.com.tr/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/denetim-raporlari, Erişim tarihi: 06.09.2018.

Makri, Vasiliki; Tsagkanos, Athanasios & Bellas, Athanasios (2014). “Determinants of Non-performing Loans: The Case of Eurozone”, Panoeconomicus, 61(2), 193-206.

Messai, Ahlem Selma & Jouini, Fathi (2013). “Micro and Macro Determinants of Non-performing Loans”, International Journal of Economics and Financial Issues, 3(4), 852-860.

San, Chai Yu.; Yee, Chong Sin, Sin; Lee Beau, Yong; Loh Chun & Yi, Tang Seong (2015). “Macroeconomic Variables on Banks’ Non-Performing Loans in Malaysia”, Undergraduate Research Project, Faculty of Business and Finance Department of Finance.

Selimler, Hüseyin (2015). “Sorunlu Kredilerin Analizi, Banka Finansal Tablo ve Oranlarına Etkisinin Değerlendirilmesi”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7(29), 131-172.

Sipahi, Nihal (2003). “Problemli Kredilerin Yeniden Yapılandırılması Uluslararası Uygulamalar ve Türkiye Örneği”, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Uzmanlık Yeterlilik Tezi.

Suryanto, Suryanto (2015). “Non Performing Loans on Regional Development Bank in Indonesia and Factors that Influence”, Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(4), 280-287.

Şahbaz, Nazan (2010). “Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Krediler ve Makro Ekonomik Etkileri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Şahbaz, Nazan & İnkaya, Ahmet (2014). “Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Krediler ve Makro Ekonomik Etkileri”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1, 69-82.

TFKB. (2018). Bağımsız Denetim Raporları (Solo), https://www.turkiyefinans.com.tr/tr-tr/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar/Sayfalar/bagimsiz-denetim-raporlari.aspx, Erişim tarihi: 08.09.2018.

TKBB (2012). “AAOIFI Finans Kuruluşları İçin Faizsiz Bankacılık Standartları”, Çeviren: Mehmet Odabaşı, İshak Emin Aktepe.

TKBB (2018a). Mukayeseli Tablolar, http://www.tkbb.org.tr/mukayeseli-tablolar, Erişim tarihi: 01.08.2018.

TKBB (2018b). Tarihçe, http://www.tkbb.org.tr/tarihce, Erişim tarihi: 26.08.2018.

VKB (2018). Bağımsız Denetim Raporları (Solo), https://www.vakifkatilim.com.tr/tr/yatirimciiliskileri/Pages/Bagimsiz-Denetim-Raporlari.aspx, Erişim tarihi: 08.09.2018.

Waqas, Muhammad; Fatima, Nudrat; Khan, Aryan & Arif, Muhammad (2017). “Determinants of Non-performing Loans: A Comparative Study of Pakistan, India, and Bangladesh”, International Journal of Finance & Banking Studies, 6(1), 51-68.

Yücememiş, Başak Tanınmış & Sözer, İnanç Asım (2010). “Türk Bankacılık Sektöründe Takipteki Krediler: Mukayeseli Kriz Performansı”, Avrupa Araştırmaları Dergisi, 18(1-2), 89-119.

Yüksel, Serhat (2016). “Bankaların Takipteki Krediler Oranını Belirleyen Faktörler: Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, Bankacılar Dergisi, 98, 41-56.

ZKB (2018). Denetim Raporları (Solo), https://www.ziraatkatilim.com.tr/yatirimci-iliskileri/Sayfalar/finansal-bilgiler.aspx, Erişim tarihi: 08.09.2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i5.1711

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2018 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.