Tarih Öğretiminde Öğrencilere Yönelik Yayımlanan Ticari Kitaplara İlişkin Yazar Görüşleri / The Opinions of Author Related to Trade Books Published for Students in History Teaching

Authors

  • Yeliz Kale

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1655

Keywords:

Tarih öğretimi, Ticari kitap, Yazar, Öğretim materyali, Teaching history, Trade book, Writer, Teaching material.

Abstract

Abstract

Students' history reading and learning materials are not limited to school history textbooks. One of the tools of history learning is trade books. Trade books are one of the important materials that can influence the shaping of the students' knowledge and consciousness of history. The purpose of this study is to determine the opinions of authors on published trade history books for students. This study was designed as a qualitative one. The participant group of the study consisted of six authors who write trade books for students. In this study, the criterion sampling method was used as one of the ways of purposeful sampling to specify the study group. The data were collected with a questionnaire consisting of open-ended questions. The data obtained were analyzed by using the descriptive analysis technique. According to the findings of the study, it was observed that the participants emphasized the use of scientific and reliable sources as the criteria they considered while writing a book. The participants think that books can help students to enrich their knowledge, make learning easier, contribute to reading, and increase interest in history. It was determined that the participants' opinions about the difficulties they encountered in writing the books varied. Half of the participants stated that in history trade books, there are problems such as exaggerated expressions and interpretations, diversion from academic historicism, misinformation. In terms of the features that should be included in a qualified trade history book written for the students; it has been determined that books emphasize the importance of being unbiased, written, entertaining, intriguing, with the right information.

Öz

Öğrencilerin tarih okuma ve öğrenme materyalleri sadece okuldaki tarih ders kitapları ile sınırlı değildir. Tarih öğrenmenin araçlarından biri de ticari kitaplardır. Ticari kitaplar öğrencilerin tarih bilgisinin ve bilincinin şekillenmesine etki edebilecek önemli materyallerden biridir. Bu araştırmanın amacı, öğrencilere yönelik yayımlanan ticari tarih kitaplarına ilişkin yazarların görüşlerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu öğrencilere yönelik ticari kitap yazan altı yazar oluşturmuştur. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden, ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veriler, açık uçlu sorulardan oluşan bir anket ile toplanmış ve elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, katılımcıların kitap yazarken dikkate aldıkları kriter olarak, bilimsel ve güvenilir kaynaklardan yararlanılması konusuna daha çok vurgu yaptıkları görülmüştür. Katılımcılar, kitapların öğrencilere; bilgilerini zenginleştirme, öğrenmeyi kolaylaştırma, okumaya katkıda bulunma, tarihe ilgiyi artırma konusunda yarar sağlayabileceğini düşünmektedir. Katılımcıların, kitapları yazarken karşılaştıkları zorluklar ile ilgili görüşlerinin ise çeşitlilik gösterdiği tespit edilmiştir. Katılımcıların yarısı ticari tarih kitaplarında; abartılı anlatım ve yorumların olması, akademik tarihçilikten uzaklaşılması, bilgi yanlışlarının olması gibi sorunların olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilere yönelik yazılan nitelikli bir ticari tarih kitabında bulunması gereken özellikler konusunda; kitapların doğru bilgilerle tarafsız yazılması, eğlenceli, ilgi çekici, merak uyandırıcı olması gerektiğine ilişkin görüşün daha çok vurgulandığı tespit edilmiştir.

References

Atkinson, T. S.; Matusevich, M. N. & Huber, L. (2009). Making science trade book choices for elementary classroom. The Reading Teacher, 62(6), 48-497.

Arıkan, R. (2013). Anketler ve anket soruları. Ankara: Nobel.

Beck, I. & Mckeown, M. (1991). Research Directions: Social Studies Texts Are Hard to Understand: Mediating Some of the Difficulties. Language Arts, 68(6), 482-490.

Buldum, N. (2012). 1940-2010 yılları arasında lise tarih ders kitaplarının şekil ve içerik açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Büyüköztürk Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA.

Camp, D. (2000). It takes two: Teaching with twin texts of fact and fiction. The Reading Teacher, 53(5), 400-408.

Cinkılıç, E. (2010). Ortaöğretim 9. Sınıf tarih ders kitapları ile ilköğretim 6. Sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan tarih ünitelerindeki görsel malzeme sunumunun karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dilek, D. (2002). Tarih derslerinde öğrenme ve düşünce gelişimi. Ankara: Pegem A.

Demirel, Ö. & Kıroğlu, K. (2005). Konu alanı ders kitabı incelemesi. Ankara: Pegem A.

Donovan, C. A. & Smolkin, L. B. (2001). Genre and other factors influencing teachers’ book selections for science instruction. Reading Research Quarterly, 36, 412-440.

Donovan, C. A. & Smolkin, L. B. (2002). Considering genre, content, and visual features in the selection of trade books for science instruction. The Reading Teacher, 55(6), 502–520.

Edgington, W. D. (1998). The use of children's literature in middle school social studies: What research does and does not show, the clearing house: a journal of educational strategies, Issues and Ideas, 72(2), 121-125.

Elleman, B. (1992). The Nonfiction Scene: What's Happening? In Freeman, E. B. & Diane Goetz Person (Eds), Using Nonfiction Trade Books in the Elementary Classroom (pp. 26-33) Urbana, ILL: National Council of Teachers of English.

Freeman, E. & Levstik, L. (1988). Recreating the past: historical fiction in the social studies curriculum. The Elementary School Journal, 88, 329-337.

Gürbüz S. & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Holmes, B. C. & Ammon, R. I. (1985). Teaching content with trade books. Childhood Education, 61, 366-370.

İslamoğlu A. H. & Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, İstanbul: Beta.

Jones H. J.; Coombs W. T. & McKinney C. W. (1994). A themed literature unit versus a textbook: A comparison of the effects on content acquisition and attitudes in elementary social studies, Reading Research and Instruction, 34(2), 85-96.

Kabapınar, Y. (1992). "Bir ideolojik mücadele alanı olarak lise Tarih kitapları I". Tarih ve Toplum, 106, 36-41.

Kim, C. Y. & Garcia, J. (1996). Diversity and trade books: promoting conceptual learning in studies. Social Education, 60(4), 208-211.

Kiraz, A. (2008). 1960-1980 yılları arası Türkiye’de tarih ders kitaplarının incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Levstik, L. (1986). The relationship between historical response and narrativein a sixth-grade classroom. Theory and Research in Social Education 14(1), 1-19.

Levstik, L. (1989). Once upon a time past history in the elementary classroom. Social Studies and the Young Learner, 2(3), 3-5.

McKeown, M. G. & Beck, I. L. (1994). Making sense of accounts of history: Why young students don't and how they might. In G. Leinhardt, I. Beck, & C. Stainton (Eds.), Teaching and learning in history (pp. 1-26). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

McGowan, T. & Guzzetti B. (1991). Promoting social studies understanding through literaturebased ınstruction. The Social Studies, 82(1), 16-21.

Mintaş, T. (2015). Ortaöğretim tarih ders kitapları içeriklerinin yeterliliği (Öğretmen görüşleri). Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Moss, B. (1991). Children’s nonfiction trade books: A complement to content area texts. The Reading Teacher, 45(1), 26-32.

Moss, B.; Leone, S. & Dipillo, M. L. (1997). Exploring the literature of fact: Linking reading and writing through information trade books. Language Arts, 74(6), 418–429.

Nokes, J. (2011). Recognizing and addressing the barriers to adolescents’ “Reading like historians.” The History Teacher, 44(3) 379-404.

NCSS (National Council for the Social Studies). (2018). Notable social studies trade books for young people. https://www.socialstudies.org/publications/notables adresinden 29.04.2018 tarinde alınmıştır.

Olness, R. (2007). Using literature to enhance content area ınstruction: a guide for k-5 teachers. Newark, NJ: International Reading Association.

Öztürk, İ. H. (2011). Ders kitaplarında özgünlük sorunu ve nedenleri: Tarih ders kitapları Örnegi. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 6(1), 23-37.

Paykoç, F. (1991). Tarih öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

Richgels, D. J.; Tomlinson, C. M. & Tunnell, M. O. (1993). Comparison of elementary students' history textbooks and trade books. The Journal of Educational Research, 86(3), 161-171.

Sakaoğlu, N. (1998). İlkokul tarih programları ve ders kitapları. S. Özbaran (Yay. Haz.), Tarih öğretimi ve ders kitapları içinde (s. 143-152). İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.

Saul, E. & Dieckman, D. (2005). Theory and research into practice: choosing and using ınformation trade books. Reading Research Quarterly, 40(4), 502-513.

Savage, M. & Savage, T. (1993). Children’s literature in middle school social studies. Social Studies, 84(1), 32-36.

Sudol, P. & King, C. M. (1996). A checklist for choosing nonfiction trade books. The Reading Teacher, 49(5), 422-424.

Şimşek, A. (2008). Tarih öğretiminde sorgulamacı yaklaşım çerçevesinde soru sorma becerisi ve lise tarih ders kitaplarının durumu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-15.

Tekeli, İ. (2002). Yaratıcı ve çağdaş bir tarih eğitimi için ilköğretimde ve liselerde tarih eğitiminin yeniden yapılandırılması konusunda kavramsal bir çerçeve. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.

Tunnell, M. O. & Ammon, R. (1996). The story of ourselves: Fostering multiple historical perpectives. Social Education, 60(4), 212-215.

Vacca, R. T. & Vacca, J. L. (2005). Content area reading: Literacy and learning across the curriculum. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.

VanSledright, B. A. & Kelly, C. (1998). Reading American history: The influence of multiple sources on six fifth graders. The Elementary School Journal, 98(3), 239-265.

VanSledright, B. A. (1995). “How Do Multiple Text Resources Influence Learning to Read American History in Fifth Grade?” NRRC ongoing research. GA: NRRC News: A Newsletter of the National Reading Research Center p.4–5. (ERIC Document Reproduction Service No. ED385832).

Wineburg, S. (1991). On the reading of historical texts: Notes on the breach between school and academy. American Educational Research Journal, 28(3), 495-519.

Wineburg, S. (2007). Unnatural and essential: The nature of historical thinking. Teaching History, 129, 6-11.

Wineburg, S.; Martin, D. & Monte-Sano, C. (2011). Reading like a historian: Teaching literacy in middle and high school history classrooms. New York, NY: Teachers College Press.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Zarnowski, M. & Turkel, S. (2017). How history as mystery reveals historical thinking: a look at two accounts of finding typhoid mary. Language Arts, 94(4), 234-244.

Published

2018-09-30

How to Cite

Kale, Y. (2018). Tarih Öğretiminde Öğrencilere Yönelik Yayımlanan Ticari Kitaplara İlişkin Yazar Görüşleri / The Opinions of Author Related to Trade Books Published for Students in History Teaching. Journal of History Culture and Art Research, 7(3), 632-648. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1655