An Analysis of Mathematics Questions of the Tpese Exam According to Cognitive Levels of Timss 2015

Nesrin Çalışkan, Esra Kahya, Yeliz Temli Durmus

Özet


In this study, it was aimed to compare TEOG Exam Mathematics Questions and TIMSS-2015 8th-grade Mathematics Questions by classifying them according to TIMSS-2015 cognitive domains. For this purpose, document analysis / review method of data collection methods was used. The study is limited to 240 mathematics questions included in TEOG exam and TEOG make-up exam applied to 8th-grade students between 2013 - 2016 and 212 items included in TIMSS-2015 8th grade Math success test. The research data were obtained by the researcher and 3 experts according to the TIMSS-2015 cognitive domain coding scheme. The obtained findings were evaluated by taking their percentages and frequencies. At the result of the study; it is concluded that 42.5% of TEOG and TEOG make-up exam math questions belongs to "Knowing", 45.5% of it belongs to "Practice" and 12% of it belongs to “Reasoning” cognitive domain steps. It is seen that 31% of the items in TIMSS 2015 grade 8 Mathematics achievement test are related to Knowing, 45% of it related to Practice and 24% of it related to “Reasoning” cognitive domain levels. In the TEOG exams, questions that measure high-level thinking skills are less than in the TIMSS exam. The majority of the TEOG questions (88%) constitute questions that measure low-level skills. Moreover, it is seen as a result of testing with chi-square distribution that the cognitive percentages of the TIMSS-2015 mathematics questions and the TEOG exam mathematics questions are significantly different in other words they do not match with each other cognitively. On the other hand, the mathematics questions of the TEOG exam and the mathematics questions of the TEOG make-up exam match with each other cognitively.


Anahtar Kelimeler


TEOG exam mathematics questions, TIMSS-2015 cognitive domains, Question analysis.

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Aydoğan, A. (2008). Lise giriş sınavları (LGS-OKS) coğrafya sorularının bilişsel alan basamaklarına göre değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Baki, A. & Köğce, D. (2009). Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(2009): 70-80.

Başol, G.; Balgalmış, E.; Karlı, M. G. & Öz, F. B. (2016). TEOG sınavı matematik sorularının MEB kazanımlarına, TIMSS seviyelerine ve Yenilenen Bloom Taksonomisine göre incelenmesi, Journal of Human Sciences, 13(3), 5945-5967.

Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E. K.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çepni, S.; Özsevgenç, T. & Gökdere, M. (2003). Bilişsel gelişim ve formal operasyon dönem özelliklerine göre öss fizik ve lise fizik sorularının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 157, 30-39.

Dalak, O. (2015). TEOG sınav soruları ile 8. sınıf öğretim programlarındaki ilgili kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Delil, A. & Delil, H. (2012). An Analysis of Turkish Fifth Grade Bursary Examination Questions Based on TIMSS-2011 Framework. International Conference the Future of Education, 2nd Edition, Florence, Italy 7 - 8 June 2012 Conference Proceedings Edited by Pixel-Volume 2, ISBN 9788876478093, Simonelli Editore - University Press.

EARGED (2011). TIMSS 2011 Tanıtım Kitapçığı, Ankara.

Gündüz, Y. (2009). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf fen ve teknoloji sorularının ölçme araçlarına ve bloom’un bilişsel alan taksonomisine göre analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2): 150-165.

İncikabı, L. (2012). After the reform in Turkey: A content analysis of SBS and TIMSS assessment in terms of mathematics content, cognitive domains, and item types. Education as Change, 16 (2): 301-312.

İncikabı, L.; Mercimek, O.; Ayanoğlu, P.; Aliustaoğlu F. & Tekin N. (2016). Ortaokul matematik dersi öğretim programı kazanımlarının TIMSS bilişsel alanlarına göre değerlendirilmesi, İlköğretim Online, 15 (4): 1149-1163.

Karamustafaoğlu, O. & Sontay, G. (2012). Bir TIMSS sınavının ardından: tımss 2011’e katılan öğrenci ve uygulayıcı öğretmenlerin görüşleri, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.

Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 24. Baskı.

Li, Y. (1999). An Analysis of algebra content, content organization and presentation, and to-be-solved problems in eight grade mathematics textbooks from Hong Kong, Mainland China, Singapore, and the United States. Doctoral dissertation, University of Pittsburgh. (UMI: ATT 9957757).

Martin, M. O.; Mullis, I. V. S. & Hooper, M. (Eds.). (2016). Methods and Procedures in TIMSS 2015. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College. NCES (Ulusal Merkezi Eğitim İstatistikleri) nces.ed.gov/timss adresinden alınmıştır.

MNE (2005). PISA 2003 Projesi Ulusal Nihai Raporu, Ankara: Milli Basım Evi.

MNE (2010). MEB Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi. Retrieved April 3,2016 from http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2602_1.html adresinden edinildi.

MNE (2013d). Ortaokul Matematik Dersi (5-8 Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

MNE (2016). TIMSS 2015 Ulusal Matematik Ve Fen Bilimleri Ön Raporu 4. ve 8. Sınıflar, Ankara.

MNE (2013a). PISA 2012 Ulusal Ön Raporu, Ankara. Retrieved February 14, 2016 from http://pisa.meb.gov.tr/ pisa2012-ulusal-nihai-raporu).

MNE (2013b). Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi, Ankara. Retrieved February 14, 2016 from http://oges.meb.gov.tr/docs2104/oges_yonerge.pdf adresinden edinildi.

Mullis, I. V. S.; Martin, M. O.; Ruddock, G. J.; O’Sullivan, C. Y. & Preuschoff, C. (2009). TIMSS 2011 Assessment Frameworks: Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

Özcan, S. & Açık, F. (2011). SBS Türkçe sorularıyla Türkçe ders kitaplarındaki soruların örtüşme düzeyleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (16): 355, 370.

Taştekinoğlu, E. (2014). 4.sınıf matematik sınav sorularının bilişsel alan kapsamında incelenmesi; tımss sınav sorularıyla karşılaştırmalı bir analiz. Yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Tetik, B. (2013). İlköğretim 8. sınıf SBS ve OKS matematik sorularının TIMSS 2007 bilişssel alanlarına göre analizi, Yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

Tan, Ş. & Erdoğan, A. (2001). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Ankara: Anı Yayıncılık.

Türnüklü, A. (2000). Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(24): 543-559.

Yakalı, D. (2016). TEOG sınavlarındaki matematik sorularının yenilenmiş bloom taksonomisi ve öğretim programına göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i5.1640

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2018 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.