<b>İthâl Ev Hayvanları Ve Süs Bitkilerinin Çevreye Etkileri</b> / The Negative Effects Of Imported Ornamentals And Pets On Environment

Authors

  • Ahmet Uludağ Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi
  • Yakup Erdal Ertürk Iğdır Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.158

Keywords:

İstilâcı yabancı tür, süs bitkisi, ev hayvanı, biyolojik çeşitlilik, Invasive alien species, ornamental, pet, biodiversity

Abstract

Sanayileşme ile başlayan ve kırdan şehre yönelen göçe paralel olarak ortaya çıkan şehirleşme, beton, cam ve asfaltın çerçevelediği gri bir hayat tarzını insanlara dayatmaktadır. Kendisi ya da bir nesil öncesi köylerden gelmiş olan insanlar, tabiat özlemlerini evlerinde yetiştirdikleri çeşitli bitkiler ve hayvanlarla gidermeye çalışmaktadırlar. Aynı olgu hızlı ve çarpık bir şehirleşme serüveni yaşayan Türkiye’de de kendini göstermektedir. Farklı olma isteği, görüntülü ve basılı yayınların giderek artan tesiri ve pazarlama kanallarının etkin çalışması gibi sebeplerle, bilinen yerli hayvan ve bitki türlerinin yerini alışılmışın dışında ve başka coğrafyalara ait canlılar almıştır. Son yıllarda bu canlılara yönelmiş olan yoğun talebin; bu ürünlerin ithalâtını, üretimini ve perakende satışlarını artırması, bu canlıların çevre açısından tehlikeli olma riskini de artırmaktadır. Başta biyolojik çeşitlilik olmak üzere, insan faaliyetlerini ve sağlığını etkileyen ve kendi anavatanları dışında yayılan bu canlılar, istilâcı yabancı türler (İYT) olarak adlandırılmaktadır. Evlerde beslenen hayvanlar ve bitkiler, ya kaçmak suretiyle ya da çeşitli sebeplerle ev şartlarında bakımlarının yapılamadığı durumlarda acıma hissi ile tabiata salınarak bulaştırılmaktadır. Bazı ülkelerde bu konularda kanunî düzenlemeler ve üretici ve ithalâtçıların gönüllü uygulamaları için prensipler hazırlanmıştır ve hazırlanmaktadır. Ülkemizdeki karantina uygulamaları da dâhil bu konuda yeterli bir kanunî alt yapı mevcut değildir. Bu türlerle mücadele için öncelikle muhtemel olumsuzluklarının ülkemiz ölçeğinde de belirlenmesi ve sıradan bir vatandaştan politika üreticilerine kadar bütün kesimlerde farkındalık yaratılmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada ikincil veriler ve bilgiler kullanılmak suretiyle söz konusu tehdidin büyüklüğüne ve önemine dikkat çekilmektedir. The Negative Effects Of Imported Ornamentals And Pets On Environment Ornamentals improve environment outdoor and contribute our health, prospect and creativity indoor. Open areas and green corners that are planned well have positive impact on cities and their dwellers. Pets and companion animals have important role as friend of human, which can create a special atmosphere for owner, increase social life and help education of kids. Urbanization which has occurred in parallel to migration from rural areas to cities with industrialization era imposed a grey life style surrounded with concrete, glass and pavement. A person who is emigrated from villages himself or his parents tried to fulfill his desire of nature via growing ornamentals and having pets. Turkey has experienced the same cases. Due to the desire of being different, increasing effect of media, and effective marketing technique, new exotic ornamentals and pets have replaced usual common ones. Rising demand to the exotic plants and animals increased import, production, and retail marketing, which can increase the risk on environment due to these creatures. Those species that live in other places than their origins and have negative effect on biodiversity, human activities or health are described as invasive alien species (IAS). Ornamentals and pets escape to wild or release to wild, which can become IAS. There are legal documents and code of conducts in some countries. Unfortunately there are no legal documents enough including quarantine on IAS in Turkey. In order to control IAS, the impact of IAS should be determined nationwide and awareness should be created from policy makers to ordinary citizens. Getting attention on importance and magnitude of IAS problem caused by ornamental plants and animals by using second hand data was aimed in this paper.

Author Biographies

Ahmet Uludağ, Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Yakup Erdal Ertürk, Iğdır Üniversitesi

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

References

ACAC. (2009). The Power of Pets The benefits of companion animal ownership. Australian

Companion Animal Council.

Arena, P.C., C. Steedman ve C. Warwick. (2012). Amphibian And Reptile Pet Markets In

The Eu: An Investigation And Assessment. Genelağda: http://www.apa.org.uk. (Erişim: Ekim

Baiyewu, R.A., N.A. Amusa ve O. Olayiwola. (2005). Survey on the Use of Ornamental

Plants for Environmental Management in Southwestern Nigeria. Research Journal of

Agriculture and Biological Sciences 1(3): 237-240.

Brethour, C., G. Watson, B. Sparling, D. Bucknell ve T. Moore. (2007). Literature Review of

Documented Health and Environmental Benefits Derived from Ornamental Horticulture

Products, Final Report. George Morris Center.

CBD. (2001). Invasive Alien Species, Status, impacts and trends of alien species that threaten

ecosystems, habitats and species, Note by the Executive Secretary.

UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/11.

CBD. (2010). Decision Adopted by the Conference of the Parties to the Convention in

Biological Diversity at Its Tenth Meeting, X/2. The Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020

and the Aichi Biodiversity Targets. UNEP/CBD/COP/DEC/X/2

Compas, C ve J. Gittler. (2009). Culture Change for the Aging and Companion Animals in

Nursing Homes: Benefits, Risks, Barriers and Best Practices. Coming Together, Creating

Community, Pioneer Network’s 9th National ConferenceAugust 12-14, 2009Little Rock, AR.

(basılmamış sunu).

Cullen, J. (1967). 2. Carpobrotus N.E. Brown. S.:345 (Flora of Turkey and the East Aegean

Islands - Volume 2, editörler: Davis P.H., J. Cullen, ve M.J.E. Code). Edinburg University

Press.

Daisie. (2012. Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe. Genelağda:

http://www.europe-aliens.org. (Erişim: Ekim 2012)

Dehnen-Schmutz, K., J. Touza,C. Perrings ve M. Williamson. (2007). The Horticultural Trade

and Ornamental Plant Invasions in Britain. Conservation Biology, 21 (1): 224–231

Dini – Papanastasi, O. (2012). Robinia pseudoacacia L.: a dangerous invasive alien or a

useful multi-purpose tree species in the Mediterranean environment? NAGREF - Forest

Research Institute. Genelağda:

http://uaeco.biol.uoa.gr/medecos/presentations/Thursday/2s/Dini.pdf. (Erişim: Ekim 2012)

Donald, D.K. (1999). Child Care and Pets. Iowa State University Extension. PM 1783.

DPT. (2006. IX. Kalkınma Planı (2007-2013) Çevre Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.

EPPO. (2008). Eichhornia crassipes. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin (38): 441–449

EPPO. (2012). EPPO activities on Invasive Alien Plants. Genelağda: http://www.eppo.int/

Invasive_Plants/ ias_plants. (erişim: Ekim 2012)

Eskin, B., V. Altay, Đ.Đ. Özyiğit Ve M. Serin. (2012). Urban vascular flora and ecologic

characteristics of the Pendik District (Đstanbul-Turkey). African Journal of Agricultural

Research, 7(4): 629-646, 26

Fisher, M.C. ve T.W. J. Garner. (2007). The relationship between the emergence of

Batrachochytrium dendrobatidis, the international trade in amphibians and introduced

amphibian species. Fungal Biology Reviews, 21: 2-9

Genovesi, P.L. Carnevali, A. Alonzi ve R. Scalera. (2012). Alien mammals in Europe:

updated numbers and trends, and assessment of the effects on biodiversity. Integrative

Zoology, 7: 247–253.

GISD. (2005). Robinia pseudoacacia (tree). Genelağda: http://www.issg.org/database/species.

(erişim: Ekim 2012).

GISD. (2010a). Elodea canadensis (aquatic plant). Genelağda:

http://www.issg.org/database/species (erişim: Ekim 2012)

GISD. (2010b). Trachemys scripta elegans (reptile). Genelağda:

http://www.issg.org/database/species (erişim: Ekim 2012)

GKGM. (2011). Bitki Karantinası Yönetmeliği. TC Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı,

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Genelağda: http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/yonetmelik/

bitki_karantinasi yonetmeligi.html. (erişim: Ekim 2012)

GKGM. (2012). Palmiye Kırmızı Böceği ile Mücadele Hakkında Yönetmelik. TC Tarım,

Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Genelağda:

http://www.gkgm. gov.tr/mevzuat/yonetmelik/palmiye_kirmizi_bocegi_mucadele.html.

(erişim: Aralık 2012)

Gül, A., Atken, S. (2007). Üniversite Kampusü Açık Yeşil Alanların Kent Kimliği Üzerindeki

Rolü ve Etkisi, 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt 1-2,

Isparta.

Halford, M., L. Heemers, C. Mathys, S. Vanderhoeven ve G. Mahy. (2011). Socio-economic

survey on invasive ornamental plants in Belgium.Final report February 2011.

Heywood, V. Ve S: Brunel. (2008). Code of conduct on Horticulture and invasive alien

plants. Council of Europe.

IPA. (2007). Water hyacinth, Eichhornia crassipes. 4 sayfa. Land Protection (Invasive Plants

and Animals), Avustralya

Kaya, E., Varol Ö. & Aktaş Aytepe H. (2008).Urban Flora of Muğla (Muğla, Turkey). — Fl.

Medit 18: 127-148.

Keller R.P., D.M. Lodge ve D.C. Finnoff. (2007). Risk assessment for invasive species

produces net bioeconomic benefits PNAS, 104 (1 ): 203–207

Kesici, E., Đ. Gülle ve Đs.Đ.Turna. (2009). Eğirdir Gölü’nde Elodea Canadensıs Mıchaux’in Đlk

Bildirimi ve Đstilası Üzerine Bir Araştırma. SDÜ Fen Dergisi (E-Dergi), 4(2): 120-128

Küçükala, A, Zeydanlı, U., Bilgin C.C. (2008) Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma

Bölgesinde Yayılış Gösteren Datça Hurması (Phoenix theophrasti) Türünün Biyolojik

Çeşitlilik Yönünden Korunması ve Đzlenmesi Projesi, Final Rapor. Muğla Özel Çevre Koruma

Müdürlüğü. Ankara, Türkiye.

Linthicum, L. (2010), Outlook for the Global Pet Food Market. (basılmamış sunu)

Marion-Crawford F. (2009). 1809’larda Đstanbul. Đş Bankası Kültür yayınları. 84 s.

McConnell, A.R., C.M. Brown, T.M. Shoda, L.E. Stayton ve C.E. Martin. (2011). Friends

With Benefits: On the Positive Consequences of Pet Ownership. Journal of Personality and

Social Psychology, 101 (6): 1239–1252

Müller, M. (1978). Đstanbuldan Mektuplar. Tercüman 1001 temel Eser. 171 s.

Özgönenç, S., Gümüş, E. ve Ertin, G. (1998). Türkiye Coğrafyası, Ünite 6, Türkiye'nin

Nüfusu. Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ders Kitabı.

Pickering, L.K., N. Marano, J.A. Bocchini ve F.J. Angulo. (2008). Exposure to Nontraditional

Pets at Home and to Animals in Public Settings: Risks to Children. Pediatrics, 122: 876-886.

Shwartz, A. ve S. Shirley. (2007). Psittacula krameri. DAISIE fact sheet.

Tlusty, M.. (2002). The benefits and risks of aquacultural production for the aquarium trade.

Aquaculture 205: 203– 219

Topay, M. Ve Gül, A.. (2009). The role of urban landscape design ın urban image and urban

identity (Kentsel peyzaj düzenlemelerinin kentsel imge ve kentin kimlik kazanmasındaki rolü)

International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World's Future:

New Global Dialogue. (24-27 September 2009, Isparta, s:281-680-691.

Turhan, M. (1969). Kültür Değişmeleri, Sosyal Psikoloji Bakımında Bir Tetkik. Millî Eğitim

Basımevi. 398 s.

TÜĐK. (2012). Dış Ticaret Đstatistikleri Veritabanı, Türkiye Đstatistik Kurumu, Ankara.

http://tuikapp.tuik.gov.tr/disticaretapp/menu (erişim: Ekim 2012).

UBSEP. (2007). Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı. Çevre ve Orman

Bakanlığı

Ulu, A. ve Karakoç, Đ. (2004). Kentsel Değişimin Kent Kimliğine Etkisi, TMMOB Şehir

Plancıları Odası Yayını, Sayı 29, Ankara, 59-66.

Uludağ, A. (2008). Türk kedileri ve köpekleri. Genç Osmanlılar, 10: 14.

UN Habitat. (2008). State of the World’s Cities 2008/2009, Harmonious Cities.

UN habitat. (2009). Global Urban Indicators – Selected Statistics

Ülgentürk, S.. (2002). Türkiye Coccidae Faunası Đçin Yeni Bir Kayıt, Pulvinariella

mesembranthemi (Vallot) (Homoptera: Coccoidea). Tarım Bılımlerı Dergisi, 8 (4): 285-288.

WHO. (2010). Hidden cities: unmasking and overcoming health inequities in urban settings.

Wood, L., B. Giles-Corti, M. Bulsara. (2005). The pet connection: pets as a conduit for social

capital? Social Science & Medicine, 61: 1159–1173

Zencirkıran, M. ve B. Gürbüz. (2009). Turkish ornamental plants sector in the European

Union screening process. Fruit Ornam. Plant Res., 17(2): 235-250.

Published

2013-01-16

How to Cite

Uludağ, A., & Ertürk, Y. E. (2013). <b>İthâl Ev Hayvanları Ve Süs Bitkilerinin Çevreye Etkileri</b> / The Negative Effects Of Imported Ornamentals And Pets On Environment. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 428-444. https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.158

Issue

Section

Articles