Ortaokul Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Keşfedilmesinde Öğrenci Merkezli Bir Yaklaşım: Çiz-Yaz-Anlat Tekniği / A Student-Centered Approach to Explore Middle School Students’ Epistemological Beliefs: Draw-Write-Tell Technique

Servet Üztemur, Erkan Dinç

Özet


Abstract

The purpose of this research is to explore the epistemological beliefs of middle school students by means of draw-write-tell technique which is formed from three phases. Designed as a qualitative phenomenological research, this study employs 96 students (51 female, 45 male) selected by convenience sampling technique. The participants were attending various grade levels of a state secondary school in Yunusemre district of Manisa province in 2017-2018 academic year. In the first stage of the research, students were asked to pencil draw five things reminding or representing them the word “knowledge”. In the second stage, each student was asked to select one drawing amongst five, which best meets the concept of “knowledge” according to her/his personal opinion and which is identified with “knowledge” the most and write down why she/he chose this one. In the third stage, a total of 12 different focus group interviews were conducted with 53 volunteering students amongst the ones having participated in the earlier research stages. The data obtained from the first stage was thematically analyzed, while the remaining data was analyzed phenomenologically. Research findings show that most of the students see the authorities and the objects out there as sources of knowledge. In the processes of knowledge acquisition, they also perceive themselves as passive recipients of any given knowledge. It is observed that it is possible to measure the epistemological beliefs of the students for the source of knowledge through the drawings and the accuracy and justification of knowledge through the written materials and focus group interviews. Research results show that draw-write-tell technique is a new approach useful and practical in measuring the epistemological beliefs of middle school students.

Öz

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin epistemolojik inançlarını üç aşamadan oluşan çiz-yaz-anlat tekniğiyle keşfetmektir. Nitel araştırma temelinde fenomenoloji modeline göre desenlenen araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında Manisa ili Yunusemre ilçesindeki bir devlet ortaokulunun kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle her sınıf seviyesinden seçilmiş 96 öğrenci (51 kız, 45 erkek) oluşturmaktadır. Araştırmanın birinci aşamasında öğrencilere bilgi deyince akıllarına gelen beş farklı çizim (karakalem) yapmaları istenmiştir. İkinci aşamada öğrencilere bu beş çizim içerisinden kişisel görüşlerine göre bilgi kavramını en çok karşılayan ve bilgi ile en çok özdeşleşen bir tanesini seçip bu çizimi niçin seçtiklerini yazmaları istenmiştir. Üçüncü aşamada katılımcılar içerisinden gönüllülük esasına göre belirlenen 53 öğrenciyle toplam 12 odak grup görüşmesi yapılarak öğrencilerin yazdıkları metinleri daha ayrıntılı bir şekilde ifade etmeleri sağlanmıştır. Birinci aşamadan elde edilen veriler içerik olarak; ikinci ve üçüncü aşamada elde edilen veriler ise fenomenolojik olarak analiz edilmiştir. Araştırma bulguları; öğrencilerin büyük bir kısmının uzmanlar ve dış dünyadaki nesneleri bilginin kaynağı olarak gördüklerini ve bilgi edinme sürecinde kendilerini birer pasif bilgi alıcısı olarak algıladıklarını göstermiştir. Çizimler aracılığıyla öğrencilerin bilginin kaynağına yönelik; yazılı metinler ve odak grup görüşmeleriyle de bilginin kesinliği ve doğrulanması boyutuna yönelik epistemolojik inançlarının tespit edilebildiği görülmüştür. Araştırma sonuçları; yeni bir yaklaşım olan çiz-yaz-anlat tekniğinin ortaokul öğrencilerinin epistemolojik inançlarının ölçülmesinde faydalı ve kullanışlı olduğunu göstermiştir.


Anahtar Kelimeler


Çiz-yaz-anlat tekniği, Epistemolojik inançlar, Fenomenolojik analiz, Ortaokul öğrencileri; Draw-write-tell technique, Epistemological beliefs, Phenomenological analysis, Middle school students.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Acun, İ.; Yücel, C. & Demirhan, G. (2018). Üniversite öğrencilerinin bilgi kaynakları. Journal of History Culture and Art Research, 7(1), 595-608. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1377

Aşut, N.; Özbay, H. E.; Akkaya, G. & Ertekin, P. (2016). Investigation of scientific epistemological predictors of science achievement of middle school students. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 17(2), 157-168. DOI: 10.17679/iuefd.17286966

Aydın, M. & Geçici, M. E. (2017). 6. sınıf öğrencilerinin epistemolojik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 213-229.

Aypay, A. (2011). Öğretme ve öğrenme anlayışları ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve epistemolojik inançlar ile öğretme ve öğrenme anlayışları arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 7-29.

Bahcivan, E. & Cobern, W. W. (2016). Investigating coherence among Turkish elementary science teachers’ teaching belief systems, pedagogical content knowledge and practice. Australian Journal of Teacher Education, 41(10), 62-86.

Bahçivan, E. (2017). Eğitim bilimlerinde epistemoloji araştırmaları: düne, bugüne ve gelecek perspektiflere eleştirel bakış. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2).

Balantekin, Y. (2013). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik epistemolojik inançları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 312-328. doi: 10.14686/201321992

Başbay, M. (2013). Analysing the relationship of critical thinking and metacognition with epistemological beliefs through structural equation modeling. Education and Science. 38(169), 249-262.

Baxter Magolda, M. B. (1992). Knowing and reasoning in college: Gender-related patterns in students' intellectual development. San Francisco: Jossey Bass.

Belenky, M. F.; Clinchy, B. M.; Goldberger, N. R. & Tarule, J. M. (1986). Womens' ways of knowing: the development of self, voice and mind. USA: Basic Books.

Boyes, M. C. & Chandler, M. (1992). Cognitive development, epistemic doubt, and identity formation in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 21(3), 277-304.

Biçer, B.; Hafize, E. R. & Özel, A. (2013). The relationships between the epistemological beliefs and educational philosophies of the teacher candidates adopted. Journal of Theory and Practice in Education, 9(3), 229-242.

Boz, Y.; Aydemir, M. & Aydemir, N. (2011). 4th, 6th, and 8th grade Turkish elementary students’ epistemological beliefs. Elementary Education Online, 10(3), 1191–1201.

Bråten, I. & Strømsø, H. I. (2005). The relationship between epistemological beliefs, implicit theories of intelligence, and self‐regulated learning among Norwegian postsecondary students. British Journal of Educational Psychology, 75(4), 539-565.

Briell, J.; Elen, J.; Depaepe, F. & Clarebout, G. (2010). The exploration of drawings as a tool to gain entry to students’ epistemological beliefs. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8(2), 655–688.

Brownlee, J. M. (2003). Paradigm shifts in preservice teacher education students: A case study of changes in epistemological beliefs for two teacher education students. Australian Journal of Educational and Developmental Psychology, 3, 1-6.

Brownlee, J. (2004). Teacher education students' epistemological beliefs: Developing a relational model of teaching. Research in Education, 72(1), 1-17.

Brownlee, J.; Purdie, N. & Boulton-Lewis, G. (2001) Changing epistemological beliefs in pre-service teacher education students. Teaching in Higher Education 6(2). 247-268.

Brownlee, J. Curtis; E. Spooner-Lane, R. & Feucht, F. (2017) Understanding children's epistemic beliefs in elementary education. Education 3-13, 45(2), 191-208, DOI: 10.1080/03004279.2015.1069369

Buehl, M. M. (2003). At the crossroads of epistemology and motivation: Modeling the relations between students' domain -specific epistemological beliefs, achievement motivation, and task performance (Order No. 3107202). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (305319754).

Buehl, M. M. & Alexander, P. A. (2001). Beliefs about academic knowledge. Educational Psychology Review, 13(4), 385-418.

Burr, J. E. & Hofer, B. K. (2002). Personal epistemology and theory of mind: Deciphering young children’s beliefs about knowledge and knowing. New Ideas in Psychology, 20, 199-224.

Cano, F. (2005). Epistemological beliefs and approaches to learning: Their change through secondary school and their influence on academic performance. British Journal of Educational Psychology, 75, 203–221.

Chan, K. W. & Elliott, R. G. (2000). Exploratory study of epistemological beliefs of Hong Kong teacher education students: resolving conceptual and empirical issues. Asia Pacific Journal of Teacher Education, 28(3), 225-234.

Chan, K. W. & Elliott, R. G. (2002). Exploratory study of Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs: Cultural perspectives and implications on beliefs research. Contemporary Educational Psychology, 27, 392-414.

Chan, K. W. & Elliott, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20, 817-831.

Chan, N. M.; Ho, I. T. & Ku, K. Y. (2011). Epistemic beliefs and critical thinking of Chinese students. Learning and Individual Differences, 21(1), 67-77. http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2010.11.001

Chinn, C. (2009). Epistemological beliefs. 15/01/2018 tarihinde http://blog.sina.com.cn/s/blog_56b24c020101geo3.html adresinden erişilmiştir.

Chen, J. A. & Pajares, F. (2010). Implicit theories of ability of grade 6 science students: Relation to epistemological beliefs and academic motivation and achievement in science. Contemporary Educational Psychology, 35(1), 75-87.

Conley, A. M.; Pintrich, P. R.; Vekiri, I. & Harrison, D. (2004). Changes in epistemological beliefs in elementary science students. Contemporary educational psychology, 29(2), 186-204.

Creswell, J. W. (2013). Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir, çev. edt.), Ankara: Siyasal Yayıncılık.

Demir, Ö. & Bal, A. P. (2014). Fen ve teknoloji ile sınıf öğretmenliği öğrencilerinin epistemolojik inanç ve öğrenme stillerinin incelenmesi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(5). http://www.ejedus.org/dergi/5012-30.pdf adresinden erişilmiştir.

Demirli, C.; Türel, Y. K. & Özmen, B. (2010, Nisan). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Turkey.

Deniz, J. (2014). Müzik öğretmen adaylarının epistemolojik inançları. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(3), 667-683.

Deryakulu, D. (2004). Üniversite öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 230-249.

Deryakulu, D. (2014). Epistemolojik inançlar. Y. Kuzgun ve D. Deryakulu (Eds.), Eğitimde bireysel farklılıklar. (s. 261-289). Üçüncü Basım. Ankara: Nobel Yayınevi.

Deryakulu, D. & Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik inanç ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları, 2(8), 111-125.

Deryakulu, D. & Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: Cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları, 5(18), 57-70.

Dinç, E. & Üztemur, S. (2017). Investigating student teachers’conceptions of social studies through the multi-dimensional structure of the epistemological beliefs. Educational Sciences: Theory & Practice, 17(6), 2093-2142.

Dinç, E.; İnel, Y. & Üztemur, S. (2016). Epistemik inanç ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 767-783.

Duran, M. & Mıhladız, G. (2014). A study on 6th grade students’ epistemological beliefs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 4328-4332.

Dweck, C. S. & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological review, 95(2), 256-273.

Elder, A. D. (2002). Characterizing fifth grade students’ epistemological beliefs in science. In B. Hofer & P. R. Pintrich (Eds.). Personal Epistemology: The Psychology of Beliefs About Knowledge and Knowing (pp. 347-364). New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Erdem, M.; Yılmaz, A. & Akkoyunlu, B. (2008, Mayıs). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık özyeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Eskişehir, Türkiye.

Eroğlu, S. E. & Güven, K. (2006) Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 295-312.

Erol, M. & Ercan, L. (2015). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin kişisel epistemolojileri ve benlik algılarının incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 492-520.

Evcim, İ. (2010). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin epistemolojik inanışlarıyla, fen kazanımlarını günlük yaşamlarında kullanabilme düzeyleri ve akademik başarıları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Feucht, F. (2017). The Epistemic Beliefs of Fourth Graders about the Verification of Second-Hand Knowledge and Its Knowledge Sources. Journal of Education and Human Development, 6(1), 7-26.

Greene, J. A.; Azevedo, R. & Torney-Purta, J. (2008). Modelling epistemic and ontological cognition: Philosophical perspectives and methodological directions. Educational Psychologist, 43(3), 142-160.

Giorgi, A. (2009). The descriptive phenomenological method in psychology: A modified Husserlian approach. Pittsburgh: Duquesne University Press.

Gülsoy, V. G. B., Erol, O. & Akbay, T. (2015). Ortaokul öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(35), 1-28.

Gürkan, G.; Özgün, B. B. & Kahraman, S. (2017). Öğretmen adaylarının bilgi kavramına ilişkin metaforik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(8), 1-18.

Hammer, D. & Elby, A. (2002). On the form of a personal epistemology. Hofer, B. K. & Pintrich, P. R. (eds.). Personal epistemology: The psychology of beliefs. (p. 169-190). London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Hofer, B. (1994). Epistemological beliefs and first year college students: Motivation and cognition in different instructional contexts. Paper presented at the Annual Meeting of the American Psychological Association, 102nd. Los Angeles, USA.

Hofer, B. K. (2000). Dimensionality and disciplinary differences in personal epistemology. Contemporary Educational Psychology, 25, 378-405.

Hofer, B. (2001). Personal epistemology research: Implications for teaching and learning. Journal of Educational Psychology Review, 13(4), 353–383.

Hofer, B. K. (2004). Exploring the dimensions of personal epistemology in differing classroom contexts: Student interpretations during the first year of college. Contemporary Educational Psychology, 29(2), 129-163.

Hofer, B. & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67(1), 88-144.

Holschuh, J. L. (1998). Epistemological beliefs in ıntroductory biology: addressing measurement concerns and exploring the relationships with strategy use. Unpublished doctoral dissertation, The University of Georgia, Athens. Available from ProOuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 9908606).

İçen, M.; İlğan, A. & Göker, H. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının analizi. E-AJELI (Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction), 1(2), 2-11.

Kaplan, A. Ö. & Çavuş, R. (2016). Farklı epistemolojik inanışlara sahip 8. sınıf öğrencilerinin genetik temalı sosyo-bilimsel konulara bakış açıları. International Online Journal of Educational Sciences, 8(4), 178-198.

Kearney, K. S. & Hyle, A. E. (2004). Drawing out emotions: the use of participant-produced drawings in qualitative ınquiry. Qualitative Research, 4(3): 361–382.

King, P. M. & Kitchener, K. S. (1994). Developing reflective judgment. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Kittleson, J. M. (2011). Epistemological beliefs of third-grade students in an investigation-rich classroom. Science Education, 95(6), 1026-1048. doi:10.1002/sce.20457.

Kizilgunes, B.; Tekkaya, C.; & Sungur, S. (2009). Modeling the relations among students' epistemological beliefs, motivation, learning approach, and achievement. The Journal of Educational Research, 102(4), 243-256, http://dx.doi.org/10.3200/JOER.102.4.243-256

Koç-Erdamar, G. & Alpan, G. B. (2011). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 2689-2698.

Kuhn, D.; Cheney, R. & Weinstock, M. (2000). The development of epistemological understanding. Cognitive Development, 15, 309-328.

Kurt, F. (2009). Investigating students’ epistemological beliefs through gender, grade level, and fıelds of the study. (Unpublised Master Thesis). Middle East Technical University, Ankara.

Larsson, J. & Holström, I. (2017). Phenomenographic or phenomenological analysis: does it matter? Examples from a study on anaesthesiologists’ work. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 2, 55-64.

Mair, M. & C. Kierans, C. (2007). Descriptions as data: developing techniques to elicit descriptive materials in social research. Visual Studies, 22(2): 120–136.

Mansfield, A. F. & B. Clinchy. (2002). Toward the integration of objectivity and subjectivity: epistemological development from 10 to 16. New Ideas in Psychology 20, 225–262.

Mason, L.; Boldrin, A. & Zurlo, G. (2006). Epistemological understanding in different judgment domains: Relationships with gender, grade level, and curriculum. International Journal of Educational Research, 45(1), 43-56.

Meral, M. & Çolak, E. (2009). Öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 129-146.

Muis, K. R. (2007). The role of epistemic beliefs in self-regulated learning. Educational Psychologist, 42, 173–190.

Muis, K. R.; Bendixen, L. D. & Haerle, F. C. (2006). Domain-generality and domain specificity in personal epistemology research: Philosophical and empirical reflections in the development of a theoretical framework. Educational Psychology Review, 18(1), 3-54.

Ozkal, K.; Tekkaya, C.; Cakiroglu, J. & Sungur, S. (2009). A conceptual model of relationships among constructivist learning environment perceptions, epistemological beliefs, and learning approaches. Learning and Individual Differences, 19(1), 71-79.

Palmer, B. & Marra, R. M. (2004). College student epistemological perspectives across knowledge domains: A proposed grounded theory. Higher Education, 47(3), 311-335.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir, çev edt.), Ankara: Pegem Yayıncılık.

Phan, H. P. (2008). Predicting change in epistemological beliefs, reflective thinking and learning styles: A longitudinal study. British journal of educational psychology, 78(1), 75-93.

Ricco, R.; Pierce, S. S. & Medinilla, C. (2010). Epistemic beliefs and achievement motivation in early adolescence. The journal of early adolescence, 30(2), 305-340.

Rodriguez, L. & Cano, F. (2007) The learning approaches and epistemological beliefs of university students: a cross‐sectional and longitudinal study, Studies in Higher Education, 32(5), 647-667, DOI: 10.1080/03075070701573807

Ryan, M. P. (1984). Monitoring text comprehension: Individual differences in epistemological standards. Journal of Educational Psychology, 76(2), 248-258.

Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498-504.

Schommer, M. (1994). Synthesising epistemological belief research: Tentative understandings and provocative confusions. Educational Psychology Review, 6(4), 293-319.

Schommer, M. (1998). The role of adults’ beliefs about knowledge in school, work, and everyday life. In, M. C. Smith & T. Pourchot (Eds.). Adult learning and development: Perspectives from educational psychology. (pp. 127-143). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Schommer-Aikins, M. (2002). An evolving theoretical framework for an epistemological belief system. In B. Hofer, & P. R. Pintrich (Eds.). Personal Epistemology: The Psychology of Beliefs About Knowledge and Knowing. (pp. 103-119). New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Schommer-Aikins, M. (2004). Explaining the epistemological belief system: Introducing the embedded systemic model and coordinated research approach. Educational psychologist, 39(1), 19-29.

Schommer, M. & Dunnell, P. A. (1994). A comparison of epistemological beliefs between gifted and non-gifted high school students. Roeper Review, 16(3), 207-210.

Schommer-Aikins, M.; Mau, W. C.; Brookhart, S. & Hutter, R. (2000). Understanding middle students' beliefs about knowledge and learning using a multidimensional paradigm. The Journal of Educational Research, 94(2), 120-127.

Schommer-Aikins, M.; Duell, O. K. & Hutter, R. (2005). Epistemological beliefs, mathematical problem-solving beliefs, and academic performance of middle school students. The Elementary School Journal, 105(3), 289-304.

Schraw, G. (2013). Conceptual integration and measurement of epistemological and ontological beliefs in educational research. ISRN Education, http://dx.doi.org/10.1155/2013/327680

Schraw, G.; Bendixen, L. D. & Dunkle, M. E. (2002). Development and validation of the Epistemic Belief Inventory (EBI). In B. Hofer & P. R. Pintrich (Eds.). Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and knowing. (pp. 261-277). New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Smith, J. A. & Osborn, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis. In J. A. Smith, (Ed.). Qualitative psychology: a practical guide to research methods. (pp. 53-80). London: Sage.

Solomon, K. & Grimley, M. (2011). Metaphors used by year 5 and 6 children to depict their beliefs about maths. Paper presented at the 34th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia and the Australian Association of Mathematics Teachers, Alice Springs, July 3–7. http://www.merga.net.au/documents/RP_ SOLOMON&GRIMLEY_MERGA34-AAMT.pdf

Stathopoulou, C. & Vosniadou, S. (2007). Exploring the relationship between physics-related epistemological beliefs and physics understanding. Contemporary Educational Psychology, 32, 255-281.

Tanriverdi, B. (2012). Pre-service teachers’ epistemological beliefs and approaches to learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 2635-2642.

Tanyaş, B. (2014). Nitel araştırma yöntemlerine giriş: Genel ilkeler ve psikolojideki uygulamaları. Eleştirel Psikoloji Bülteni (Psikolojide Araştırma ve Yöntem Tartışmaları Özel Sayısı), 5, 25-38.

Taşkın, Ç. Ş. (2012). Epistemolojik inançlar: Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarını yordayıcı bir değişken. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 273-285.

Topçu, M. S. & Yılmaz-Tüzün, Ö. (2009). Elementary students' metacognition and epistemological beliefs considering science achievement, gender and socioeconomic status. İlköğretim Online, 8(3).

Qian, G. & Alvermann, D. E. (2000). The relationship between epistemological beliefs and conceptual change learning. Reading & Writing Quarterly, 16, 59–74.

Wang, X.; Zhou, J. & Shen, J. (2016) Personal epistemology across different judgement domains: effects of grade level and school curriculum, Educational Psychology, 36(1), 159-175. DOI: 10.1080/01443410.2014.915932

Yang, F. & Tsai, C. C. (2010). Reasoning about science-related uncertain issues and epistemological perspectives among children. Instructional Science, 38(4): 325–354. doi:10.1007/s11251-008-9084-3.

Yeşilyurt, E. (2013). İlköğretim okulu öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları. International Journal of Social Science, 6(1), 1587-1609.

Yılmaz, K. & Şahin, T. (2016). Eğitim fakültelerindeki araştırma görevlilerinin mesleki deneyimlerinin incelenmesi: Araştırma görevlisi olmanın anlamına ilişkin fenomenolojik bir çalışma. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 44, 143-168. DOI: 10.15285/maruaebd.286491

Yilmaz-Tüzün, Ö. & Topcu, M. S. (2010). Investigating the relationships among elementary school students’ epistemological beliefs, metacognition, and constructivist science learning environment. Journal of Science Teacher Education, 21(2), 255-273.

Youn, I. (2000). The culture specificity of epistemological beliefs about learning. Asian Journal of Social Psychology, 3(1), 87-105.

Zhu, C.; Valcke, M. & Schellens, T. (2008) The relationship between epistemological beliefs, learning conceptions, and approaches to study: a cross-cultural structural model? Asia Pacific Journal of Education, 28(4), 411-423, DOI: 10.1080/02188790802468823
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1579

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2018 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.