Kudüs Tasarısı Oylaması ve Türkiye'nin Ortadoğu'daki İmajı / Voting of Jerusalem Proposal and Turkey's Image in the Middle East

Latif Pınar

Özet


Abstract

On December 6th, 2017, The United States President Donald Trump declared that the USA had unilaterally accepted Jerusalem as the capital of Israel and that he had instructed the Ministry of Foreign Affairs to move the US Embassy in Tel Aviv to Jerusalem. Right after this declaration under the leadership of Turkey a draft resolution containing criticism of the president Trump and matters related to determining the status of Jerusalem was prepared and submitted to the United Nations General Assembly for voting. This resolution proposal, titled as "Israel's Activities in East Jerusalem and Palestinian Territory under Occupation", was voted at a special session of the United Nations General Assembly on December 21st, 2017 and was adopted on the basis of 128 admission, 9 rejection and 35 noncommittal votes. The aim of this study is to examine the impact of the voting carried out in the United Nations General Assembly on the image of Turkey in the Middle East.

Öz

6 Aralık 2017'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü tek taraflı bir şekilde İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğine ve Tel Aviv'de bulunan Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması için Dış İşleri Bakanlığı'na talimat verdiğine yönelik bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamanın hemen ardından Türkiye'nin öncülüğünde, Başkan Trump'ın kararının eleştirilmesi ve Kudüs'ün statüsünün belirlenmesine ilişkin bir takım hususları içeren bir karar tasarısı hazırlanmış ve oylanmak üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulmuştur. İsrail'in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri başlıklı bu karar tasarısı, 21 Aralık 2017'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen bir özel oturumda oylamaya sunulmuş ve 128 kabul, 9 ret ve 35 çekimser oy neticesinde kabul edilmiştir. Bu çalışma, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen söz konusu oylamanın Türkiye'nin Ortadoğu'daki imajına olan etkisini incelemeyi amaçlamaktadır.


Anahtar Kelimeler


Birleşmiş Milletler, İmaj, Türkiye, Ortadoğu, Kudüs tasarısı ve uluslararası ilişkiler; United Nations, Image, Turkey, Middle East, Jerusalem proposal and international relations.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aktaş, H. & Güntay V. (2013). "Mavi Marmara Krizi", Türk Dış Politikasında 41 Kriz, (Haydar Çakmak, Ed.), Ankara, Kripto Yayınevi.

Arı, T. (2008). Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Siyaset, Savaş ve Diplomasi, Mkm Yayıncılık: Bursa.

Arıboğan, Ü.; Ayman G. & Dedeoğlu B. (2010). Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, (Sözmezoğlu F., Der.) İstanbul, Der Yayınları.

Ataöv, T. (1970). Filistin Sorununun Ardındaki Gerçek: İsrail'in Kuruluşuna Kadar, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 25(3), 29-66.

Baytekin P. & Ergülşen G. (2016). "Ülke İmajı Kavramına Genel Bir Bakış", Türkiye'nin Uluslararası İmajı, Elif Yıldız & Tuba Gültekin, Konya, Atlas Akademi.

Bölme, S. M. & Ulutaş, U. (2011). Birleşmiş Milletler'de Filistin Oylaması: Devlete Doğru mu? SETA Analiz, 44, 1-21.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 377 (V) Sayılı ve 3 Kasım 1950 Tarihli "Barış İçin Birleşme" Kararı, BM Enformasyon Merkezi UNIC-Ankara, 2002.

Canbolat, S. C. (2007). İmaj-Gerçek ve İşlevsellik Bağlamında Eleştirel Bir Uluslararası İlişkiler Çözümlemesi Üzerine, Gazi Akademik Bakış, 1(1), 1-24.

Çakmak, H. (2013). "One Minute Krizi", Türk Dış Politikasında 41 Kriz, (Haydar Çakmak, Ed.) Ankara, Kripto Yayınevi.

Duran, H. & Karaca A. (2011). Tek Parti Dönemi Türk-Arap İlişkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 2003-216.

Emir İ.Y. (2003). Kitle İletişiminde İmaj, İstanbul: İletiş-im Kitapları.

Eravcı, H. M. (2010). Avrupa'da Türk İmajı (XVI-XIX. Asır İngiltere Örneği), Konya, Çizgi Kitabevi Yayınları.

Erhan, Ç. & Kürkçüoğlu Ö. (2013a). "Batı Bloku Ekseninde Türkiye, Ortadoğu'yla İlişkiler, Filistin Sorunu", Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, (Baskın Oran, Ed.), Cilt 1 1919-1980, İstanbul, İletişim Yayınları, 635-640.

Erhan, Ç. & Kürkçüoğlu Ö. (2013b). "Batı Bloku Ekseninde Türkiye, Ortadoğu'yla İlişkiler, Arap Olmayan Devletlerle İlişkiler", Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, (Baskın Oran, Ed.) Cilt 1, 1919-1980, İstanbul, İletişim Yayınları, 641-647.

Erhan, Ç. & Kürkçüoğlu Ö. (2013c). "1960-1980 Göreli Özerklik Dönemi, Ortadoğu'yla İlişkiler, Arap Olmayan Devletlerle İlişkiler", Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, (Baskın Oran, Ed.) Cilt 1 1919-1980, İstanbul, İletişim Yayınları, 796-800.

Erhan, Ç. & Kürkçüoğlu Ö. (2013d). "1980-1990: Batı Blok'u Ekseninde Türkiye, Ortadoğu'yla İlişkiler, Arap Olmayan Devletlerle İlişkiler", Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, (Baskın Oran, Ed.), Cilt 2, 1980-2001, İstanbul, İletişim Yayınları, 149-151.

Erhan, Ç. & Kürkçüoğlu Ö. (2013e). "Küreselleşme Ekseninde Türkiye, Ortadoğu'yla İlişkiler, Arap Olmayan Devletlerle İlişkiler", Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, (Baskın Oran, Ed.), Cilt 2, 1980-2001, İstanbul, İletişim Yayınları, 568-576.

Esmer, A. Ş. & Sander, O. (1996). "İkinci Dünya Savaşında Türk Dış Politikası", Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995), Ankara, Siyasal Kitabevi, 137-185.

Erkmen, S. (2011). Filistin'in BM Macerası: İki Adım İleri Bir Adım Geri, Ortadoğu Analiz, 3(34), 8-21.

Erol, M. S. & Oğuz, S. (2012). "Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Coğrafyasının Türkiye'nin Dış Politikasına Olan Etkisi", Türk Dış Politikasında Güvenlik Arayışları, (Mehmet Seyfettin Erol ve Ertan Efegil, Ed.), Ankara/İstanbul, Barış Kitap, 1-30.

Gültekin, B. (2005). Türkiye'nin Uluslararası İmajında Yükselen Değerler ve Eğilimler, Selçuk İletişim, 4(1), 126-140.

Heywood, A. (2011). Küresel Siyaset, Çev. Nasuh Uslu ve Haluk Özdemir, Ankara, Adres Yayınları.

Kanat, K. B. (2015). Netenyahu'nun Ziyareti Gölgesinde ABD-İsrail İlişkileri, SETA Perspektif, 92, 1-6.

Karaosmanoğlu, A. L. (2008). "Türkiye'nin NATO'ya Girişi", Türk Dış Politikası 1919-2008, (Haydar Çakmak, Ed.), Ankara, Platin Yayınları, 503-506.

Kasım, K. (2000). Soğuk Savaş Dönemi Sonrası ABD-İsrail İlişkileri, 21. Yüzyıl Enstitüsü Avrasya Dosyası, 6(2), 121-138.

Kemiksiz, N. (2017). Filistin Sorunu, Anka Enstitüsü, Filistin Raporu, 1-33.

Kürkçüoğlu, Ö. (1972). Türkiye'nin Arap Ortadoğu'suna Karşı Politikası (1945-1970), Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 27(2), 249-251.

Lewis, B. (2011). Ortadoğu, (Selen Y. Kölay, Çev.) Ankara, Arkadaş Kitabevi.

Macmahon, R. J. (2003). Soğuk Savaş, (Sinem Gül, Çev.) Ankara, Dost Kitabevi.

Mazıcı, E. T. & Kodal T. (2015). Kültürel Diplomasi Aracılığıyla Ülke İmajı: Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Perspektifinden Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 965-974.

Mearsheimer J. J. & Walt, S. M. (2009). İsrail Lobisi ve Amerikan Dış Politikası, (Hasan Kösebalaban, Çev.) İstanbul, Küre Yayınları.

Nye, J. S. (2005). Dünya Siyasetinde Başarının Yolu Yumuşak Güç, (Reyhan İnan Aydın, Çev) Ankara: Elips Kitap.

Özdağ, Ü. (2011). Ankara ile Tel Aviv Arasındaki Kriz Ne Kadar Gerçek? 21. Yüzyıl Dergisi, 25, 21-30.

Özdemir, H. (2008). Uluslararası İlişkilerde Güç: Çok Boyutlu Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 63(3), 113-144.

Özkan, A. (2015). 21. Yüzyılın Stratejik Vizyonu Kamu Diplomasisi ve Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İmkanları, Stratejik Rapor 70, 15.

Özkoç, Ö. (2009). Savaş ve Barış: Doksanlı Yıllarda Filistin-İsrail Sorunu, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 64(3), 167-195.

Pappe, I. (2011). "Tarihin Demetleri: ABD'nin Filistin Sorunu'na Müdahil Oluşu", Yaşamla Ölüm Arasında Gazze Dünden Bugüne Filistin Sorunu, (Frank Barat, Ed.), (Taylan Doğan & Ali Kemal Saysel, Çev.) İstanbul, Bgst Yayınları.

Pınar, L. (2017). "Neorealizm Bağlamında Türk Dış Politikası 1945-1965", Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar, (Sibel Turan & Nergiz Özkural Köroğlu, Ed), Londra, TP London, 21-36.

Roskin, M. G. & Berry, N. O. (2014). Uluslararası İlişkiler U. İ’nin Yeni Dünyası, (Özlem Şimşek, Çev.) Adres Yayınları.

Sander, O. (2011). Siyasi Tarih 1918-1994, Ankara, İmge Kitabevi.

Semin, A. (2017). Trump'ın Kudüs Kararı ve Avrupa'nın Petrol Kaygısı, Ortadoğu, 1379, 1-7.

Sander, O. (2013). Türkiye'nin Ortadoğu Politikası, (Melek Fırat, Der.) Ankara, İmge Kitabevi.

Sönmezoğlu, F.; Güneş H. & Keleşoğlu E. (2015). Uluslararası İlişkilere Giriş, İstanbul, Der Yayınları.

Sönmezoğlu, F. (2015). İki Savaş Sırası ve Arasında Türk Dış Politikası 1914-1945, İstanbul, Der Yayınları.

Şahin, İ.; Şahin C. & Yüce, S. (2014). Birici Dünya Savaşı Sonrası İngiltere'nin Irak'ta Devlet Kurma Çabaları, Akademik Bakış, 8(15), 105-132.

Şahin, İ.; Şahin, C. & Şükür, İ. (2015). Ortadoğu'da Emperyalist Güçlerin Gizli Oyunu: Sykes Picot Anlaşması, International Journal of Social Sciences, 38, 241-262.

Şahin M. (2010). ABD-İsrail İlişkileri: Böyle Dost Düşman Başına, Ortadoğu Analiz, 2(21), 39-45.

Turan, S. (2008). "Türkiye'nin NATO'ya Girişi", Türk Dış Politikası 1919-2008, (Haydar Çakmak, Ed.), Ankara, Platin Yayınları, 507-517.

Türkkahraman, M. (2004). Günümüzün Büyüsü İmaj ve Gerçek Hayat, Sosyoloji Konferansları Dergisi, 30, 1-14.

Uslu, N. (2000). Türk-Amerikan İlişkileri, Ankara, 21. Yüzyıl Yayınları.

Uzer, U. (2011). Türkiye-İsrail İlişkilerinde Bunalım, Ortadoğu Etütleri, 2(2), 137-168.

Yağmurlu, A. (2007). Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi, İletişim: Araştırmaları, 5(1), 9-38.

Yerdelen, B. K. (2017). Uluslararası İlişkilerde İmaj Kavramı ve Batı Nostaljisindeki Bir Aksaklık Olarak Türk İmajı, Karadeniz, 35, 43-63.

Yılmaz, M. (2012). Türk Blog ve Forum Ortamlarında 'One Minute' Çıkışı Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(20), 315-332.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1565

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2018 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.