Okul Öncesi Çocuklarda Öz Düzenleme Becerileri ile Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme / An Investigation on Relation between Self-Regulation Skills of Pre-School Students and Parental Attitudes

Meryem Esra Öztabak, Arzu Özyürek

Özet


Abstract

This research aims to investigate the relation between self-regulation skills of pre-school students and the effect of parental attitudes.  The subjects of this study consist of 155 children, 79 girls and 76 boys, who were going to the pre-school education institutions affiliated to the Bartın Provincial National Education Directorate and their parents. In order to determine the self regulation skills of the children the “Pre-school Self Regulation Scale” has been applied to the children individually, and to determine the attitudes of the parents the “Family Attitude Inventory” has been used to collect the data. Since there has been no distribution of normality encountered in the test of normality, the Mann-Whitney U test has been used in the two group comparisons, for the correlation between the variables, the Spearman’s rank correlation coefficient has been used. The significance level has been determined as 0,05.  As a conclusion, no significant correlation has been detected between the attention/impulse control and positive feeling scores, which are sub-dimensions of self regulation skills, and the sub-dimensions and total score’s of family attitudes inventory. It can be obviously seen that especially the attention and impulse sub dimensions of the pre-school girl students in the experimental group have been more developed and that these children show high self-regulation skills in this sub dimension. It was determined that the parents of the study group had the highest attitudes to identify with their children, followed by social mobility, democratic attitudes and compliance behaviors.

Öz

Bu çalışmada, okul öncesi periyodundaki çocukların öz düzenleme becerileri ile anne-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışma grubunu Bartın İli Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı anasınıflarına devam eden 79 kız 76 erkek olmak üzere toplam 155 çocuk ve bu çocukların anne-babaları oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında çocukların öz düzenleme becerilerinin belirlenmesinde “Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği”, annelerin ve babaların çocuk yetiştirme tutumlarının belirlenmesinde “Aile Tutum Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, puanlar normal dağılım göstermedikleri için iki gruplu karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi, değişkenler arasındaki ilişkide Spearman’s Brown korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği Dikkat/Dürtü Kontrolü ve Olumlu Duygu alt boyutları puanı ile Aile Tutum Envanteri alt boyutları ve toplam puanları arasında anlamlı bağlantı bulunmamıştır. Çalışma grubundaki kız çocukların özellikle Dikkat/Dürtü alt boyutu puanlarının daha fazla olduğu, çocukların dikkat/dürtü alanında yüksek düzeyde öz düzenleme becerileri gösterdikleri belirlenmiştir. Çalışma grubundaki anne-babaların, çocuklarıyla özdeşim kurma davranışlarının en yüksek düzeyde olduğu ve bunu sosyal hareketlilik, demokratik tutum ve uyma davranışının izlediği belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Anne-Baba tutumu, Erken çocukluk, Okul öncesi, Öz düzenleme, Tutum; Parent attitudes, Early childhood, Preschool period, Self regulation, Attitude.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aktan, S. (2012). Öğrencilerin Akademik Başarısı, Öz Düzenleme Becerisi, Motivasyonu ve Öğretmenlerin Öğretim Stilleri Arasındaki İlişki. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 311843).

Bayrakçı, M. (2007). Sosyal Öğrenme Kuramı ve Eğitimde Uygulanması. SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 198-210.

Bembenutty, H. (2007). Self-Regulation of Learning and Academic Delay of Gratification: Gender and Ethnic Differences Among College Students. Journal of Advanced Academics,18(4), 586–616.

Can Aran, Ö. (2015). Öz Düzenleme ve Çalışma Becerileri Arasındaki İlişki. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5 (2), 207-220.

Çetin, B. (2009). Yeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamalarının İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Öz-Yeterliliklerine Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 130-141.

Çetin, S. & Gelbal, S. (2008). Öz Düzenlemeli Öğrenme Üzerine Bir Çalışma, 8th International Educational Technology Conference (IETC-2008), April, Anadolu University, Eskişehir.

Ertürk, H. G. (2013). Öğretmen Çocuk Etkileşiminin Niteliği İle Çocukların Öz Düzenleme Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 363224).

Ertürk Kara, H. G. & Gönen, M. (2014). Okul öncesi dönemdeki çocukları öz düzenleme becerisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(4), 1224-1239.

Fındık Tanrıbuyurdu, E. (2012). Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 314894).

Fındık Tanrıbuyurdu, E. & Yıldız, T. G. (2014). Okul Öncesi ÖzDüzenleme Ölçeği (OÖDÖ): Türkiye Uyarlama Çalışması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39 (176), 317-328.

Harman, C.; Rothbart, M. K. & Posner M. I (1997). Distress and Attention İnteractions in Early İnfancy. Motivation and Emotion, 21(1),27-43.

Jahromi, L. B. & Stifter, C. A. (2008). Individual differences in preschoolers‘ selfregulation and theory of mind. Merrill-Palmer Quarterly, 54(1), 125-150.

Kandır, A. & Alpan, Y. (2008). Okul Öncesi Dönemde Sosyal-Duygusal Gelişime Anne-Baba Davranışlarının Etkisi. Aile ve Toplum Dergisi, 4(14), 33-38.

Matthews, J. S.; Cameron, C. E. & Morrison, F. J. (2009). Early Gender Differences in Self-Regulation and Academic Achievement. Journal of Educational Psychology, 101 (3), 689–704.

Raffaelli, M.; Crockett, L. S. & Shen, Y. L. (2005). Developmental stability and change in selfrugulation from childhood to adolescence. The Journal of Genetic Psychology, 166(1), 54-75.

Rothbart, M. K.; Sheese, B. E.; Rueda, M. R. & Posner, M. I. (2011). Developing Mechanisms of Self-Regulation in Early Life. Ulusal Sağlık Enstitüleri Dergisi, 3 (2), 207–213.

Smith-Donald, R.; Raver, C. C.; Hayes, T. & Richardson, B. (2007). Preliminary construct and concurrent validity of the Preschool Self-Regulation Assessment (PSRA) for field-based research. Early Childhood Research Quarterly. 22, 173–187.

Tezel Şahin F. & Özyürek A. (2008). 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Demografik Özelliklerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 395-414.

Torun, A. (1989). A Preliminary Form of a Scale On Mother Attitudes Toward Highly Competitive School Entrance Exams for Fifth Grade Studens. Master of Arts in Educational Sciences.

Türkdoğan, A. (2014). Nicel, Nitel ve Karma Araştırma, ss.1-29. Eğitim Araştırmaları (Çev.Ed.: S. B. Demir). Ankara: Eğiten.

Öner, N. (1996). Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler, Bir Başvuru Kaynağı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Üredi, I. & Erden, M. (2009). Öz-Düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının Yordayıcısı Olarak Algılanan Anne Baba Tutumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 781-811.

Weinberg, M. K.; Tronick, E. Z.; Cohn, J. F. & Olson, K. L. (1999). Gender Differences in Emotional Expressivity and Self-Regulation During Early Infancy. Developmental Psychology, 35 (1), 175-188.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i5.1544

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2018 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.