Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: Uluslararası Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Ders Veren Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Internationalization of Higher Education: Instructional Problems Experienced by Instructors who teach International Students and Their Suggestions for Solutions

Authors

  • Bahadır Erişti Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
  • Mustafa Polat Karabük Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu
  • Cahit Erdem Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1539

Keywords:

Yükseköğretimde uluslararasılaşma, Uluslararası öğrenciler, Yabancı dil öğretimi, Öğretim elemanlarının yaşadıkları sorunlar, Internationalization of higher education, International students, Foreign language teaching.

Abstract

Abstract

The aim of this study is to identify problems in the instruction process experienced by instructors teaching international students at English preparatory classes at tertiary level and their suggestions for the solution of the problems. To this end, data were obtained from 26 instructors, selected through criterion sampling, at the school of foreign languages at a state university to define problems experienced in the instruction of reading, writing, speaking and listening skills, the process of assessment and evaluation, classroom communication, behavior management and other related issues regarding international students. This is a qualitative and descriptive case study and a semi-structured interview form was used as data collection instrument, developed based on the research questions, consisting of six questions. The data were analyzed through descriptive analysis and reported with quotations. The research findings suggest that the highest number of problems are experienced in the issues of writing skill, speaking skill, assessment and evaluation, classroom management, reading skill and listening skill respectively. In addition, difference in the alphabet used, pronunciation problems, use of native tongue in lessons, problems in exam practices, discipline problems and absenteeism problems are mostly stated problem areas. Besides, the instructors also offered practical suggestions for the solution of the stated problems. It is expected that the results of the study will put forth the opinions of instructors at tertiary level who are significant stakeholders of the rapid internationalization process in higher education lately and who are also ignored in the literature and thereby contribute to development of practices in the field.

Öz

Bu araştırmada, uluslararası öğrencilerin bulunduğu İngilizce hazırlık sınıflarında ders veren öğretim elemanlarının, öğretim sürecinde yaşadıkları sorunların ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğretim elemanlarının uluslararası öğrenciler bağlamında okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretiminde, ölçme ve değerlendirme, sınıf içi iletişim, davranış yönetimi ve ilgili diğer konulardaki sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini belirlemek için, bir devlet üniversitesinin yabancı diller yüksekokulunda görev yapan ve ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiş 26 öğretim elemanından veri toplanmıştır. Nitel, betimsel bir durum çalışması olarak desenlenen bu araştırmada veri toplama aracı olarak araştırma amaçlarına dayalı olarak altı sorudan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiş ve doğrudan alıntılarla desteklenerek sunulmuştur. Araştırma bulgularına göre öğretim elemanlarının en çok sorun yaşadıkları alanlar sırasıyla yazma becerisi, konuşma becerisi, ölçme ve değerlendirme, sınıf yönetimi, okuma becerisi ve dinleme becerisidir. Ek olarak, alfabe farklılıklarından kaynaklanan sorunlar, telaffuz sorunları, derslerde anadil kullanımı, sınav uygulama sorunları, disiplin sorunları ve devamsızlık sorunları öne çıkan alt sorun alanlarıdır. Diğer yandan, öğretim elamanları sorunların çözümü için pratiğe dönük öneriler de geliştirmişlerdir. Araştırma sonuçlarının yükseköğretimde son dönemde gerçekleşen hızlı uluslararasılaşma sürecinin en önemli paydaşlarından birisi olan ve alanyazında ihmal edilen öğretim elemanlarının görüşlerini ortaya koyarak uygulama pratiklerinin geliştirilmesi için katkı sağlaması beklenmektedir.

Author Biographies

Bahadır Erişti, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, öğretim üyesidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermekte, ulusal ve uluslararası yayın ve projelerde görev yapmaktadır. Temel ilgi alanları; program geliştirme, öğretme modelleri, öğrenmeye ilişkin tutumlar, öğretim stratejileri, öğretmen yetiştirme ve duyuşsal alanın öğretimi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çalışma alanlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış çok sayıda makalesi, kitap bölümleri ile ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda sunulmuş çok sayıda bildirisi bulunmaktadır.

Mustafa Polat, Karabük Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı öğrencisidir. Tez aşamasında bulunduğu doktora öğrenimi süresince program geliştirme alanında ulusal/uluslararası kongrelerde sözlü bildiriler sunmuş, AB projeleri hazırlamış ve ulusal/uluslararası bilimsel dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Mesleki yaşamına, Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce Okutmanı olarak devam etmekte, yüksekokul bünyesinde program geliştirme ve ölçme değerlendirme koordinatörlüklerinde aktif olarak görev almaktadır.

Cahit Erdem, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği programında 2009 yılında tamamladı. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstititüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Doktora programından 2018 yılında mezun oldu. Halen Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Medya okuryazarlığı, öğretmen eğitimi, eğitim araştırmalarındaki eğilimler, yabancı dil eğitimi, eğitim teknolojisi, mülteci öğrencilerin eğitimi ve yükseköğretimde uluslararasılaşma gibi farklı konularda çalışmaları bulunmaktadır.

 

References

Açık, F. (2008, Mart). Türkiye'de yabancılara Türkçe öğretilirken karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs.

Alfaki, M. I. (2015). University students’ English writing problems: diagnosis and remedy. International Journal of English Language Teaching, 3(3), 40-52.

Alfehaid, M. (2015). Pronunciation problems Arab speakers encounter while learning English. International Journal of Scientific & Engineering Research, 6(10), 581-582.

Allaberdiyev, P. (2007). Türk cumhuriyetlerinden Türkiye`ye yüksek öğrenim görmeye gelen öğrencilerin uyum düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Almurideef, R. (2016). The challenges that international students face when integrating into higher education in the United States. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. USA: Rowan University. https://rdw.rowan.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3338&context=etd adresinden 25.05.2018 tarihinde erişilmiştir.

Alsaawi, A. (2015). Spelling errors made by Arab learners of English. International Journal of Linguistics, 7(5), 55-67.

Alyılmaz, C. (2010). Türkçe öğretiminin sorunları. Turkish Studies, 5(3), 728-749.

Atar, C.; Erdem, C. & Koçyiğit, M. (2017). Experiences of international graduate and postgraduate students in the United Kingdom: problems, expectations and suggestions. International Journal of Social Science, 57, 227-244.

Biçer, N.; Çoban, İ. & Bakır, S. (2014). Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin karşılaştığı sorunlar: Atatürk üniversitesi örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 125-135.

Castro, P.; Woodin, J. A.; Lundgren, U. & Byram, M. (2016). Student mobility and internationalisation in higher education: perspectives from practitioners. Language and Intercultural Communication, 16(3), 418-436.

Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, kalite, uluslararasılaşma: Türkiye yükseköğretimi için bir yol haritası. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü.

Derman, S. (2010). Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğreniminde karşılaştıkları sorunlar. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29, 227-247.

Ejiofo, L. (2010). The experiences of international students in a predominantly white American university. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. USA: Nebraska University http://digitalcommons.unl.edu/cehsedaddiss/22 adresinden 25.05.2018 tarihinde erişilmiştir.

Ercan, M. S. (2012). Uluslararası öğrencilerin uyum sorunlarının incelenmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik beklentilerin araştırılması. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi. Ankara: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı.

Erdoğan, A. (2013). Türk yükseköğretiminin yeniden yapılanma çalışmaları: Küresel eğilimler ve uluslararasılaşma çerçevesinde değerlendirmeler. Ankara: Stratejik Düşünce Enstitüsü Yayınları.

Erişti, B.; Polat, M. & Erdem, C. (2018, Mart). Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin öğrenme deneyimleri, sorunlar ve çözüm önerileri konusundaki değerlendirmeleri. Uluslararası Bilim ve Eğitim sunulan bildiri, Afyon, Türkiye.

Ghasempoor, A.; Liaghatdar, J. M. & Jafari, E. (2011). The internationalization of higher education: An effective approach for Iran higher education. Higher Education Studies, 1(2), 35-40.

Hellsten, M. & Prescott, A. (2004). Learning at university: The international students experience. International Education Journal, 5(3), 344-351.

Horwitz, E. (2001). Language anxiety and achievement. Annual Review of Applied Linguistics, 21, 112–126.

Kehm, B. M. & Teichler, U. (2007). Research on internationalisation in higher education. Journal of Studies in International Education, 11(3-4), 260-273.

KBÜ (2018). Uluslararası öğrenci sayımız 4 bine yaklaştı. https://kulliye.karabuk.edu.tr/uluslararasi-ogrenci-sayimiz-4-bine-yaklasti/ adresinden 25.05.2018 tarihinde erişilmiştir.

Kireçci, M. A.; Bacanlı, H.; Erişen, Y.; Karadağ, E.; Çelikz, N.; Dombaycı, M. A. Toprak, M. & Şahin, M. (2016). The internationalization of higher education in Turkey: Creating an Index. Education and Science, 41(187), 1-28.

Kılıçlar, A.; Sarı, Y. & Seçilmiş, C. (2012). The effects of the problems faced by students from the Turkish world on their academic success: The case of tourism students. Journal of Social Sciences of the Turkic World, 61, 157-172.

Kıroğlu, K.; Kesten, A. & Elma, C. (2010). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sosyo-kültürel ve ekonomik sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 26-39.

Knight, J. (2008). Higher education in turmoil: The changing world of internationalization. Taipei: Sense Publishers.

Knight, J. & De Wit, H. (1995). Strategies for internationalization of higher education: historical and conceptual perspectives. H. De Wit (Ed) Strategies for internationalization of higher education: A comparative study of Australia, Canada, Europe and the USA içinde (ss. 5-32). Amsterdam.

Kwadzo, M. (2014). International students’ experience of studying and working at a Northeastern public university in the US. Journal of International Students, 4(3), 279-291.

Linda, B. & Nancy, S. (2004, June). Combating classroom misconduct (incivility) with bills of rights. Proceedings of the 4th Conference of the International Consortium for Educational Development, Ottawa, Ontario, Canada, http://www.umfk.edu/pdfs/facultystaff/combatingmisconduct.pdf adresinden 25.05.2018 tarihinde erişilmiştir.

Liu, M. & Jackson, J. (2008). An exploration of Chinese EFL learners’ unwillingness to communicate and foreign language anxiety. The Modern Language Journal, 92, 71-86.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel.

Mohammad, T. & Hazarika, Z. (2016). Difficulties of learning EFL in KSA: Writing skills in context. International Journal of English Linguistics, 6(3), 105-117.

OECD (2011). Education at a glance, 2011. Paris: OECD.

OECD (2012). Education at a glance, 2012: Highlights. Paris: OECD.

Otrar, M.; Ekşi, H.; Dilmaç, B. & Şirin, A. (2002). Türkiye’de öğrenim gören Türk ve akraba topluluk öğrencilerinin stres kaynakları, başa çıkma tarzları ile ruh sağlığı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(2), 473-506.

Özoğlu, M.; Gür, B. S. & Coşkun, İ. (2012). Küresel eğilimler ışığında Türkiye’de uluslararası öğrenciler. Ankara: SETA.

Özyürek, R. (2009). Türk devlet ve topluluklarından Türkiye üniversitelerine gelen Türk soylu yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenimlerinde karşılaştıkları sorunlar. Turkish Studies, 4(3), 1819-1862.

Pike, G. (2012). From internationalism to internationalization: The illusion of a global community in higher education. Journal of Social Science Education, 11(3), 133-149.

Polat, M. (2017, Eylül). Türk, Azeri ve Suriyeli öğrencilerin İngilizce yazma becerilerinde yaptıkları hataların analizi. Yabancı Diller Yüksekokulu Uluslararası Konferansında sunulan bildiri, Zonguldak, Türkiye.

Polat, M. & Erişti, B. (2018). Yabancı dilde dinleme kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Studies International Periodical for the Languages Literature and History of Turkish or Turkic, ??(??), ??-??.

Reid, M. L. & Dixon, L. A. (2012). The counseling supervision needs of international students in U.S. institutions of higher education: A culturally-sensitive supervision model for counselor educators. Journal for International Counselor Education, 4, 29-41.

Reid, S.; Stadler, S.; Spencer-Oatey, H. & Ewington, N. (2010). Internationalization in the UK higher education sector: A competency-based approach. Global People: Center for Applied Linguistics, University of Warwick.

Robertson, M.; Line, M.; Jones, S. & Thomas, S. (2000). International students, learning environments and perceptions: A case study using the Delphi technique. Higher Education Research and Development, 19(1), 89-102.

Sawir, E. (2005). Language difficulties of international students in Australia: The effects of prior learning experience. International Education Journal, 6(5), 567-580.

Shaydorova, G. (2014). Rationales for the internationalization of higher education: the case of Russia. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Tampere: University of Tampere.

Smith, B. (2001). Learner English. UK: Cambridge University Press.

Şahin, M. & Demirtaş, H. (2014). Üniversitelerde yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarı düzeyleri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Milli Eğitim Dergisi, 43(204), 88-113.

Teichler, U. (2009). Internationalisation of higher education: European experiences. Asia Pacific Education Reviews, 10, 93-106.

Teichler, U. (2010). The many forms of internationalisation. In Smolarczyk, R. (Ed.), Going International: HRK Conference on Internationalisation Strategies, Bonn: Hochschulrektorenkonferenz, Beiträge zur Hochschulpolitik, 10, 21-41.

Tsui, A. B. (1996). Reticence and anxiety in second language learning. Voices from the Language Classroom, 2(4), 145–167.

Van Damme, D. (2001). Quality issues in the internationalization of higher education. Higher Education, 41(4), 415-441.

Vural Yılmaz, D. (2016). Türkiye’de devlet üniversitelerinde uluslararasılaşma süreci: Stratejik planlar üzerinden bir değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(4), 1191-1212.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Yonezawa A. (2011). The Internationalization of Japanese Higher Education: Policy Debates and Realities. In: Marginson S., Kaur S., Sawir E. (eds) Higher Education in the Asia-Pacific. Higher Education Dynamics, vol 36. Springer, Dordrecht.

Yin, R. K. (2008). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks: Sage.

Published

2018-07-02

How to Cite

Erişti, B., Polat, M., & Erdem, C. (2018). Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: Uluslararası Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Ders Veren Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Internationalization of Higher Education: Instructional Problems Experienced by Instructors who teach International Students and Their Suggestions for Solutions. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 352-375. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1539