-Son Değişiklikler Kapsamında- Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri Uyuşmazlıklarında “Tahkim” / -In the Context of the Recent Amendments- "Arbitration" In Public Service Concession Agreement Disputes

Authors

  • Ayhan Dolunay Near East University (Yakın Doğu Üniversitesi)

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1515

Keywords:

Tahkim, İmtiyaz sözleşmesi, Türk hukuku, Arbitration, Concession agreement, Turkish law.

Abstract

ABSTRACT

Public law concession agreements, contracts between administrative and private law real or legal entities. Contracts aimed at ensuring the provision of services without undergoing high financial "burdens". In the case of disputes concerning public service concession agreements, preference is given to the settlement disputes with arbitral jurisdiction rather than settlement of court disputes, usually by private contracting parties. In our work, firstly we will give information about the concept of public service concession agreement and arbitration, then, in the Turkish administrative law, the "obstruction of arbitration", which will rule until 1999, and the elimination of the ban will be discussed. Later, the elements and procedure of the arbitration will be examined in detail in the context of "recent changes", followed by the determination of the substantive rules of law to be applied to the merits of the dispute in the arbitration proceedings, and finally, to be given information about the decisions to be made on the basis of the arbitration proceedings.

ÖZ

Kamu hukuku imtiyaz sözleşmeleri, idare ve özel hukuk gerçek ya da tüzel kişileri arasında akdedilen ve idarenin, teknoloji, iş gücü vb. konularda, yüksek mali “yük”ler altına girmeksizin, hizmet sağlanmasını amaçlayan sözleşmelerdir. Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri ile ilgili söz konusu olabilecek uyuşmazlıklarda ise, sözleşmeye taraf özel hukuk kişilerince, genellikle, mahkemelerce uyuşmazlığın çözümü yerine, tahkim yargılaması ile uyuşmazlığın çözümü tercih edilmektedir. Çalışmamızda, öncelikle, kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi ve tahkim kavramları hakkında bilgi verilecek, ardından, Türk idare hukukunda, 1999 yılına kadar egemen olan “tahkim yasağı” ve yasağın bertaraf edilmesi hususları ele alınacaktır. Sonrasında ise, tahkim yargılamasının unsurları ve usulü detaylı olarak, “son değişiklikler kapsamında” incelenecek, ardından, tahkim yargılamasında ihtilafın esasına uygulanacak maddi hukuk kurallarının tespiti ve son olarak da, tahkim yargılaması neticesinde hükmolunacak kararların icrası hakkında bilgi verilecektir.

Author Biography

Ayhan Dolunay, Near East University (Yakın Doğu Üniversitesi)

Öğr. Gör. Av. Ayhan Dolunay, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş (2013), aynı üniversitede, özel hukuk alanında, yüksek lisansını tamamlamış (2015), şu an, medya ve iletişim çalışmaları doktora programı tez aşamasında, eğitimini sürdürmektedir. Diğer yandan, YDÜ Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi statüsünde başladığı akademik kariyerine, YDÜ Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde, öğretim görevlisi statüsünde devam ederken; üniversitenin hukuk danışmanlığını da 2015 yılından beri sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası kitap ve makalele yayınlarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası konferanslarda bildiriler sunmuş; çalışmalarını sürdürmektedir. Son İki Yılda Verdiği Dersler: Tam zamanlı olarak çalıştığı Yakın Doğu Üniversitesi'si, İletişim Fakültesi'nde, Hukuka Giriş, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku (Telif Hakaları), Basın Hak ve Özgürlükleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, Bilişim Hukuku, Yarı zamanlı olarak çalışmış olduğu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nde, Devletler Özel Hukuku I-II.

References

Akıl, A. (2003). Hukukun Genel İlkeleri ve Hukukun Gelişimine Etkisi, EÜHFD, 7(3-4), 385-423.

Akıncı, Z. (2013). Milletlerarası Tahkim. İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Alangoya, Y. (1973). Medeni Usul Hukukunda Tahkimin Niteliği Ve Denetlenmesi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları,

Ansay, Ş. S. (1960). Hukuk Yargılama Usulleri, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.

Aslan, Z. & Arat, N. (2015). Kamu Hı̇zmetı̇ İmtı̇yaz Sözleşmelerı̇nden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Tahkı̇m Usulü, İTÜSBD, 4(8), 1-25.

Bilge, N. (1965). Hakem Yargılamasında Uygulanacak Hukuk Kaideleri, Tahkim, IV. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, Ankara, 81-118.

Çelik, F. E. (1968). Milletlerarası Hukuk. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Çelikel, A. & Erdem, B. (2012). Milletlerarası Özel Hukuk. Ankara: Beta Yayıncılık.

Dayınlarlı, Kemal (2004). İç Tahkim. Ankara: Dayınlarlı Hukuk Yayınları.

Degan, D. V. (1992). General Principles of Law (A Source of General International Law), 3 Finnish Y.B. Int’I L. 1, 1-102.

Doğan, V. (2013). Milletlerarası Özel Hukuk. Ankara: Savaş Yayınevi.

Dolunay, A. (2015). Türk Hukukunda ve Kıbrıs Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Erdoğan, F. (2004). Uluslararası Hukuk ve Tahkim. Ankara: Seçkin.

Esirgen-Örsten, S. (2011). II. Meşrutı̇yet Meclı̇s Tutanaklarına Göre “Menafı̇i Umumı̇yeye Müteallı̇k İmtı̇yazat Hakkında Kanun”un Kabulü, AÜHFD, 60(4), 235-262.

Gözler, K. & Kaplan, G. (2013). İdare Hukukuna Giriş. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.

Gözübüyük, A. Ş. & Tan, T. (2004). İdare Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.

Günday, M. (2011). İdare Hukuku. Ankara: İmaj Yayıncılık.

Hannessıan, G. (2009). Tahkim ve Yatırım Sözleşmesi İhtilaflarında UNCITRAL Kuralları, II. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu: “Tahkim” içinde, İstanbul, 317-326.

Kantarcı, E. (2018). İdare Hukukunda Tahkim Müessesi. Erişim Adresi: https://www.academia.edu/8076418/İdare_Hukukunda_Tahkim_Müessesi

Karadaş, İ. (2013). Ulusal (İç) Tahkim. Ankara: Adalet Yayınevi.

Karahanoğulları, O. (2004). Kamu Hizmeti, Kavram ve Hukuksal Rejim. Ankara: Turhan Kitabevi.

Karan, N. (2009). İmtiyaz Sözleşmelerinde Uluslararası Tahkim” II. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu: “Tahkim” içinde, İstanbul, 265-275.

Karataş, S. (t.y.). İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıkların Tahkimi (Son Anayasal Değişikliklerle). Erişim adresi: http://www.dayanirsagkan.av.tr/site/yayinlar/İmtiyaz%20Sözleşmelerinden%20Doğan%20Uyuşmazlıkların%20Tahkimi%20(Son%20Anayasal%20Değişliklerle).docx

Kuru, B. (2001). Hukuk Muhakemeleri Usulü. C. V. İstanbul: Demir – Demir Yayıncılık.

Kuru, B.; Arslan, R. & Yılmaz, E. (2014). Medeni Usul Hukuku. Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Nomer, E.; Ekşi, N. & Öztekin, Günseli (2003). Milletlerarası Tahkim. İstanbul: Beta.

Orak, Ç. C. (2005). Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri ve ICSID Tahkimi. ABD, 4, 71-106.

Özbek, M. (2005). “İdari Uyuşmazlık Çözümünde Yargılama Dışı Usuller (I)”, TBBD, S. 56, ss. 90-132.

Özdemir, D. (2003). “Milletlerarası Ticari Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk Olarak Lex Mercatoria, GÜHFD, 7(1-2), 127-166.

Özel, S. (2009). Milletlerarası Tahkimde Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk, II. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu: “Tahkim” içinde, İstanbul, 71-78.

Özkan, C. (t.y.). İmtiyaz Sözleşmeleri ve Uluslar Arası Ticari Tahkim, Erişim Adresi: http://cahitozkan.av.tr/dosyalar/Ticari%20Tahkim%20makale.doc

Özkan, I. (2014). Hukukun Küreselleşmesi ve Ulusötesi Hukuk. İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık.

Pekcanıtez, H.; Atalay, O. & Özekes, M. (2013). Medeni Usul Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Postacıoğlu, İ. (1975). Medeni Usul Hukuku Dersleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.

Poudret, F. J. & Besson, S. (2007). Comparative Law of International Arbitration. Londra: Sweet & Maxwell.

Sammartano, R. M. (2001). International Arbitration Law and Practice. Boston: Kluwer Law International.

Schmitthoff, M. Clive (1982). “Nature and Evolution of the Transnational Law of Commercial Transactions”, the Transnational Law of International Commercial Transactions, Kluwer, ss. 19-31.

Şanlı, C. (1986). Milletlerarası Ticari Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk. Ankara: Sevinç.

Şanlı, C.; Esen, E. & Figanmeşe, A. İ. (2014). Milletlerarası Özel Hukuk. İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Tan, T. (1999). İdare Hukuku ve Tahkim. AİD, 32(3), 3-23.

TC. AYM., E. 1994/71, K. 1995/23, T. 28.06.1995.

TC. AYM., E. 2013/50, K. 2015/38, T. 01.04.2015.

TC. Dan., 10. D., E. 996/8792.

TC. Dan., 1. D., E. 1992/234, K. 1992/294, T. 24.09.1992.

TC. Yar., İBHGK., E. 1993/4, K. 1994/1, T. 28.1.1994.

Trakman, L. (2008). Ex Aequo et Bono: De mystifying An Ancient Concept, Chicago Journal of International Law, 2, 621-642.

Tuncay, A. (2013). Türk Hukuk Sisteminde Tahkim Mevzuatı (Arbitration Rules in Turkish Legal System),, International Conference on Eurasian Economies 17-18 September 2013 içinde, St. Petersburg, Rusya, 879-884.

Turhan, T. (2008). Tarihsel Bakış Açısıyla Kıbrıs Türk Hukuk Sistemi, AÜHFD, 52(2), 253-286.

Ulusoy, A. (2001). Yeni Anayasal Durumda Kamu Hizmeti ve Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri Kavramı, Hukuk-Ekonomi Perspektifinden Uluslararası Tahkim ve Kamu Hizmeti. Ankara: Liberte Yayınları.

Uncitral Arbitration Rules. (2011). Erişim adresi: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-2010-e.pdf

Yavuz, C. (2009). Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi ve Tabi Olduğu Hükümler”, II. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu: “Tahkim” içinde, İstanbul, 133-178.

Yıldırım, R. (2012). İdare Hukukuna Giriş. Eskişehir: Mimoza Yayıncılık.

Yıldız, H. (2014). Kamu Hukuku İle Özel Hukukun Kesiştiği Yer: Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinde Tahkim Yolu, TBBD, 111(26), 280-296.

Published

2018-07-02

How to Cite

Dolunay, A. (2018). -Son Değişiklikler Kapsamında- Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri Uyuşmazlıklarında “Tahkim” / -In the Context of the Recent Amendments- "Arbitration" In Public Service Concession Agreement Disputes. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 600-623. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1515