Kültürel Turizmin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Etkilerine Yönelik Bir Araştırma: Safranbolu Örneği / A Research on Economic, Social and Environmental Impacts of Cultural Tourism: Safranbolu Example

Authors

  • Fatih Aydın Karabük Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1504

Keywords:

Turizm, Kültürel turizm, Safranbolu, Tourism, Cultural tourısm, Safranbolu.

Abstract

Abstract

Abstract

The purpose of this study is to examine the economic, social and environmental impacts of cultural tourism in Safranbolu. A mixed research model was used in the study. During the Spring Semester 2016-2017 Academic year, 424 students from senior year students attended Karabük University Faculty of Literature. As a result of research expressed the majority of participants, cultural tourism provides additional income to Safranbolu creates new business areas, improves living conditions, provides a good opportunity to promote our culture, provides historical buildings and local architects protection but leads to life costs, increases in land and house prices in the city. Students who participated in the study suggested, the lack of adequate advertising, infrastructure problems, transportation difficulties and lack of education in tourism are the most important obstacles to cultural tourism in Safranbolu. Students indicated, in order to increase the supply of cultural tourism in Safranbolu, publicity activities should be carried out in more and different ways, improvement of transportation and accommodation conditions, aborigines should be made more aware about tourism activities.

Öz

Bu araştırmanın amacı Safranbolu’da kültürel turizmin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini incelemektir. Karma araştırma modelinin kullanıldığı çalışmaya 2016-2017 Akademik yılı Bahar döneminde, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesindeki son sınıf öğrencilerinden 424 kişi katılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların çoğunluğu kültürel turizmin Safranbolu’ya yeni iş alanları oluşturduğunu, ek gelir sağladığını, kültürümüzü tanıtmak için iyi bir fırsat oluşturduğunu, tarihi yapıların ve yerel mimarinin korunmasını sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler turizm faaliyetlerinin hayat pahalılığına neden olduğunu, ilçede arsa ve ev fiyatlarının arttığını belirtmişlerdir. Çalışmaya katılan öğrenciler Safranbolu’da kültürel turizminin önündeki en önemli engelleri tanıtımın yeterince yapılmamasını, ulaşım zorluğunu, alt yapı sorunlarını, turizm konusunda eğitim eksikliğini öne sürmüşlerdir. Öğrenciler Safranbolu’da kültür turizminin arzını arttırılması için tanıtım faaliyetlerine daha fazla ve farklı şekillerde yer verilmesi ve yerel halkın turizm faaliyetleri konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Author Biography

Fatih Aydın, Karabük Üniversitesi

1978 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Adana’da tamamladı. Lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği bölümünde (1997-2001), yüksek lisansını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Öğretmenliği bilim dalında (2001-2004) ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Coğrafya Öğretmenliği bilim dalında (2005-2009) tamamladı. Yüksek lisans ve doktora çalışmasını coğrafya öğretiminde işbirlikli öğrenme üzerine yaptı. Lisansüstü eğitimi süresince Türkiye’nin farklı illerinde coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmenliği yaptı. 2009 yılında Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. 2012 yılında “Coğrafya Eğitimi” alanında doçent oldu ve halen Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalında görevine devam etmektedir. Çalışma alanları arasında coğrafi bilgi sistemleri, coğrafya öğretimi ve çevre eğitimi gibi konular yer almaktadır. Evli ve üç çocuk sahibidir.

References

Aliağaoğlu, A. (2004). Sosyo-kültürel miras turizmi ve Türkiye’den örnekler. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Coğrafi Bilimler Dergisi, 2(2), 54-64.

Arca, D.; Bayık, Ç.; Acar, H.; Alkan, M. & Şeker, D. Z. (2011). Safranbolu Tarihi Kenti Örneğinde Dokümantasyon Çalışmalarında Fotogrametri ve CBS’nin Birlikte Kullanımı. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 13. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan, Ankara.

Ayaz, N.; Apak, C. & Sünbül, K. (2018). Kültürel miras alanları üzerine bir meta analizi: Safranbolu ilçesi örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-14.

Ayaz, N.; Apak, Ö. C. & Batı, T. (2016). Yöneticilerin Kültür Turizmi Algısı: Safranbolu Destinasyonu Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2):84-96.

Ayaz, N.; Batı, T. & Gökmen, F. (2015). Safranbolu'yu Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algıları. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Özel Sayı I):54-69.

Aydın F.; Çepni O. & Turgut, T. (2017). Investigation of Alternative Tourism Types and Sights Via Geographic Information Systems: The Example of Safranbolu. 4th International Workshop on Geoinformation Science: GeoAdvances, 4(4), 97-100.

Boz, M. & Uğur, İ. (2015). Tarihi Kentler ve Turizm: Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Safranbolu’da Turizm Gelişimine İlişkin Algıları. 2nd International Congress of Tourism & Management Researches, 01 – 03 Mayıs 2015, Kuşadası, Türkiye.

Ceylan, S. & Somuncu, M. (2016). Kültür Turizmi Alanlarında Turizmin Çeşitlendirilmesine Eleştirel Bir Bakış: Safranbolu UNESCO Dünya Miras Alanı. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 53-64

Çetin, T. (2009). Beypazarı’nda Turist-Yerli Halk Etkileşimi ve Turizmin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Etkileri. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 9(1), 15-32.

Değerliyurt, M.; Aksu, R.; Aydoğmuş, M. Y.; Kaya, M. F. & Türkmen, E. (2013). Diyarbakır kültür turizmine ilişkin coğrafya öğretmen adaylarının bakış açılarının belirlenmesi. Turkish Studies, 8(9), 1045-1057.

Doğanay, H. & Zaman, S. (2016). Türkiye Turizm Coğrafyası (Güncellenmiş 5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Doğaner, S. (2013). Türkiye Kültür Turizmi, Doğu Kitapevi, İstanbul.

Dönmez, Y. & Türkmen, F. (2018). The Relation between the Landscape Design and Brand Image in Purchase Preferences of Tourists: The Case of Safranbolu and Nevsehır, in Turkey. Applied Ecology and Environmental Research, 16(1), 629-643.

Dönmez, Y.; Özyavuz, M. & Gökyer, E. (2015). Safranbolu Kentinin Konut ve Site Alanlarının Yeşil Alan Durumlarının Saptanması. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5(11):1-12.

Dönmez, Y.; Öztürk, M.; Gökyer, E. & Türkmen, F. (2017). Korunan alanlarda koruma kurullarının turizme olan etkileri: Safranbolu örneği. I. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Bildiri Kitapçığı, 778-785.

Durak, Ş. (2014) Tarihi Çevrelerde Sürdürülebilir Turizm Planlaması: Diyarbakır Tarihi Sur İçi Bölgesi Örneği, Diyarbakır: Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.

Gürbüz, A. (2002). Turizmin sosyal çevreye etkisi üzerine bir araştırma. Teknoloji, 5(1-2), 49-59.

Gürbüz, A. (2003). Safranbolu’ya Gelen Yerli Turistlerin Tatmin Olma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Ticaret ve Turizm Fakültesi Dergisi,1, 1-21.

Gürbüz, A. (2009). Safranbolu’yu Ziyaret Eden Turistlerin Demografik Özelliklerine Göre Turistik Ürünleri Algılama Durumu. Doğuş Üniversitesi Dergisi,10 (2), 217-234.

Hançer, Ş. & Mancı, A. R. (2017). Yerel halkın turizme bakış açısının belirlenmesi üzerine bir araştırma: Diyarbakır örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 70-91.

Işık, C.; Ada, A. & Boztoprak, F. (2016). Turizmin Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Çevresel Açıdan Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Erzurum-Pasinler İlçesi Örneği. I.Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, 1-14.

Karakaya, A. & Akbulut, H. (2010). Safranbolu’daki Turizm İşletmelerinde Kurumsal Yönetimin Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (11), 17-32.

Karakuş, U.; Çepni, O. & Kılcan, B. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Turizme Yönelik Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Safranbolu’da Nicel Bir Çalışma). Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(4):85-95.

Kervankıran, İ. (2011). Afyonkarahisar İlinin Başlıca Doğal, Tarihi ve Kültürel Kaynaklarının Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi, Ankara: Yayımlanmış Doktora Tezi.

Meydan-Uygur, S. & Baykan, E. (2007). Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkileri. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 30-49.

Okuyucu, A. (2011). Osmaneli İlçe Merkezinde Kültürel Mirasın Korunması ve Turizm Amaçlı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma. Ankara: Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.

Özdemir, Ü. (2001). Safranbolu ve Safran Tarımı. Doğu Coğrafya Dergisi, 5, 296-308.

Özdemir, Ü. (2005). Mencilis Mağarası. Doğu Coğrafya Dergisi, 13, 135-149.

Özdemir, Ü. (2011). Safranbolu’nun Kültürel Miras Kaynakları ve Korunması. Doğu Coğrafya Dergisi,16 (26), 129-142.

Özdemir, Ü. & Kantürk Yiğit, G. (2016). Degisen Fonksiyonel Özellikleri Açısından Safranbolu Cinci Hanı. Uluslararası Ipek Yolunun Yükselisi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni. Ankara.

Özgüç, N. (1998). Turizm Coğrafyası. Özellikler-Bölgeler. Çantay Kitapevi, İstanbul.

Somuncu, M. & Yiğit, T. (2010). World Heritage Sites in Turkey: Current Status and Problems of Conservation and Management. Coğrafi Bilimler Dergisi, 8 (1), 1-26.

Türker, N. (2005). Safranbolu’da Turizm: Turizmin Gelişmesi, Turistik Talebin Yapısı, Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Gelecekten Beklentiler Üzerine Bir Çalışma. Zamanlık Yayın Basım, Safranbolu.

Türker, N.; Selçuk Ş. & Özyıldırım, A. (2016). Turizmin yerel halkın yaşam kalitesi üzerine etkisi: Safranbolu Örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 1-13.

Uygur, S. & Baykan E. (2007). Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkileri. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 30-49.

Zaman, M. (2012). Trabzon İlinin Turizm Coğrafyası: Potansiyel-Alternatifler-Planlama. Atatürk Üniversitesi Yayınları, No:999.

Published

2018-07-02

How to Cite

Aydın, F. (2018). Kültürel Turizmin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Etkilerine Yönelik Bir Araştırma: Safranbolu Örneği / A Research on Economic, Social and Environmental Impacts of Cultural Tourism: Safranbolu Example. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 461-474. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1504