Tarihi Çevrede Ulaşım Stratejisi ve İlkeleri: Şirince Örneği / Transportation Strategy and Principles in Historical Environment: The Example of Sirince

Authors

  • Görkem Gülhan PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1501

Keywords:

Tarihi çevre, Ulaşım, Şirince, Historical environment, Transportation, Sirince.

Abstract

ABSTRACT

Throughout history, cities and transportation have been interacting. The types and volume of this interaction have diversified with the change over time in the types of transportation, vehicles and spaces. This relationship between transportation characteristics and settlement patterns has been shaped by the social, spatial and economic characteristics of history, and in this context has created new and different opportunities for interaction. Rapid and violent enlargement in cities after the industrial revolution and the establishment of links for new scales related to transport axes have separated street patterns in historical environments from the new urban dynamics. Historical environments could not be fully analyzed within this scale, and the applications directed towards the historical environment were designed to protect more. Historical urban centers have begun to be viewed as isolated and distressed areas, not as a stakeholder of the urban transport system. Issues such as the damage of the protection of the living spatial problems and the destruction of the historical environment have begun to be encountered. Troubles such as air/noise pollution, deterioration of urban image and vibration of vehicles caused damage to historical texture and brought together new planning approaches. There is a need for applications and approaches that will successfully integrate historic environments and transportation systems into the urban transport and land use fiction.

In this study, the spatial structure and transportation structure of Selçuk-Sirince, which is a strong historical environment containing intensive transportation demands, is analyzed. Principles, strategies and approaches to overcome transportation problems have been developed. The approach is made in 3 categories as analysis, problem determination and strategy production. It has been determined that Sirince is experiencing spatial damage and that transportation problems are in both vehicular and pedestrian dimensions in conclusion a solution proposal is presented.

ÖZ

Tarih boyunca kentler ve ulaşım etkileşim içerisinde olmuştur. Bu etkileşimin türleri ve şiddeti, ulaşım türlerinin, araçların ve mekânların zaman içinde değişimi ile birlikte farklılaşmıştır. Ulaşım özellikleri ve yerleşim dokuları arasındaki bu ilişki tarihin sosyal, mekânsal ve ekonomik özelliklerine göre şekillenmiş ve bu bağlamda her dönemde yeni ve farklı etkileşim olanakları yaratmıştır. Sanayi devriminden sonra kentlerde yaşanan hızlı ve şiddetli genişleme, ulaşım aksları ile ilgili bağlantılarının yeni ölçekler için oluşturulması, tarihi çevrelerde yaşayan sokak dokularını yeni kent dinamiğinden ayrıştırmıştır. Yaşanan hızlı ve kontrolsüz büyümenin etkileri kentlerin ölçeğini yeniden belirlerken tarihi çevreler bu ölçek içerisinde tam olarak çözümlenememiş olup tarihi çevreye yönelik uygulamalar daha çok korumaya yönelik oluşturulmuştur. Tarihi kent merkezleri kentsel ulaşım sisteminin bir paydaşı olarak değil, izole ve ulaşım açısından sıkıntılı alanlar olarak görülmeye başlanmıştır. Yaşanan mekânsal sorunların çözümünde koruma olgusunun zarar görmesi ve tarihi çevrede tahribatlar oluşması türünde sorunlar ile karşılaşılmaya başlanmıştır. Hava/ses kirliliği, kent imgesinin bozulması ve taşıtlardan oluşan titreşimlerin tarihi dokuya zarar vermesi gibi sorunlar yeni planlama yaklaşımları arayışlarını beraberinde getirmiştir. Tarihi çevre ve ulaşım sistemlerini kentsel ulaşım kurgusuna başarı ile entegre edecek uygulama ve yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışmada, yoğun ulaşım talebi içeren ve güçlü bir tarihi çevre niteliği olan Selçuk-Şirince Köyü’nün mekânsal yapısı ve ulaşım kurgusu analiz edilmiştir. Ulaşım sorunlarının çözümü ile ilgili ilkeler, stratejiler ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Anılan yaklaşım analiz, sorunların belirlenmesi ve strateji üretimi olmak üzere 3 kategoride yapılmıştır. Şirince’nin mekânsal tahribat yaşadığı, ulaşım sorunlarının hem taşıt hem yaya boyutunda olduğu tespit edilmiş olup çözüm önerileri sunulmuştur.

References

Aru, K. A. (1998). Türk Kenti; Yapı Endüstri Merkezi Yayınları sf.13.

Avcıoğlu, S. (2009). Tarihi Çevrelerde Kentsel Yenileme Eğilimleri: Tuzla Köyiçi Örneği. Y. Lisans Tezi. Gebze İleri teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen bilimleri Enstitüsü. https://www.researchgate.net/publication/317067041

Beker, O. (2002). Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Araştırma Raporu. Selçuk Belediyesi.

Güreşçi, E. (2011). Yoğun ulaşım talebi içeren ve güçlü bir tarihi çevre niteliği olan Selçuk-Şirince Köyü. Sosyo-ekonomi/2011-MI/11MI07.

Gulhan, G. (2007). Doğal ve Kültürel Değerlere Sahip Alanlarda Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi: Selçuk Örneği. Lisansüstü Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Gulhan, G. (2018). Kişisel Fotoğraf Arşivi.

Kılıçarslan, Ç.; Malkoç, E.; Özkan, M. B.; Tunçalp, G. & Aydın, A. O. (2012). Kentsel Sit Yerleşimlerinde Dış Mekân Yaşantısının Değerlendirilmesi: Şirince Köyü, Selçuk. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49 (3), 265-274.

Köşklük Kaya, N. (2012). Şirince Köyü Örneğinde Kırsal Mimari Mirasın Kırsal Turizmin Gelişmesine Katkısının Tartışılması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), 119-123.

Özcan, K. (2017). Kırsal Miras Koruma Stratejisi Sandıma Köyü, Bodrum. Milli Folklor. Sayı:113.

Pamukkale Üniversitesi (2016). Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Stüdyo 2, 2015-2016 Atölye Çalışmaları.

Semenderoğlu, A. & Oban, R. (2007). Şirince’de Kültürel Turizmin Gelişimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi,22,174-184.

Selçuk Belediyesi Resmi Web Sitesi (2018). http://www.selcuk.bel.tr/icerik/102/4408/sirinceyi-kemeralti-havasindan-cikaracagiz.aspx

Şirince Fotoğrafları (2018). http://www.yollardan.com/galleries/sirince-fotograflari/

Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi (2018). T.C. Ulaştırma Bakanlığı. Erişim Adresi: http://www.sp.gov.tr

Ongun, U. & Gövdere, B. (2015). Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Şirince Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, International Journal of Social and Economic Sciences 5 (2): 46-55, 2015.

Uzun, H. (2010). Tarihi Kent Merkezleri Ulaşım İlişkilerinin Koruma Bağlamında Değerlendirilmesi İzmir Tarihi Kent Merkezi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yaşlıca, E.; Şenlier, N.; Çalışır, S. & Hovardaoğlu, O. (2017). Tarihi Kentsel Dokularda Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Ulaşım Sorunu İçin Çözüm Önerileri. Erişim Adresi: http://www.trafik.gov.tr/SiteAssets/Yayinlar/Bildiriler/pdf/A2-24.pdf

Published

2018-07-02

How to Cite

Gülhan, G. (2018). Tarihi Çevrede Ulaşım Stratejisi ve İlkeleri: Şirince Örneği / Transportation Strategy and Principles in Historical Environment: The Example of Sirince. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 475-490. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1501