An Analysis of Science Activities in Pre-School Education Programmes in Northern Cyprus and Turkey / Kuzey Kıbrıs ve Türkiye Okul Öncesi Eğitim Programlarında Yer Alan Fen Etkinliklerinin Analizi

Aşkın Kiraz, Hulin Sıddık

Özet


Abstract

Pre-school science education is one of the most important educational processes that enables inquiry, problem-solving, exploring and commenting in children. With a qualified science education, children can develop their curiosity and appreciation for nature while becoming science literate. Furthermore, children who learn to transfer their knowledge of daily life also develop scientific process skills and problem-solving abilities. These competencies are acquired through pre-school education when the child actively participates in the process. The child solves and explains the complex activities surrounding him/her with the support of science activities he/she sees as a game in the science education process. Thus, it is recommended to gain an individual who has developed a sense of research and interpretation. In this study, the aim is to examine the Pre-School Education Program of the Ministry of National Education which is being taught in Turkish Republic of North Cyprus and Republic of Turkey with a specific focus on science activities. In the study, the activities in the program are examined in terms of number, subject, scope, achievement and applicability in accordance with qualitative research and document analysis. Additionally, alternative science activities have been proposed in parallel with the topics in the study. As a result, it has been determined that the number of science activities is kept low in both programs, the subjects which are important outcomes of contemporary life such as environment, animal, soil are not included in programs too much, and the activities are not able to respond to all of the determined achievements.

Öz

Okul öncesinde fen eğitimi; çocukta sorgulamayı, araştırmayı, problem çözmeyi, keşfetmeyi ve yorum geliştirmeyi sağlayan önemli eğitim süreçleri arasındadır. Nitelikli bir fen eğitimi ile çocuklar, fen okuryazarı olurken, doğaya karşı duydukları merak ve ilgilerini geliştirirler. Bu sırada bilgilerini günlük hayata transfer etmeyi öğrenenirler, bilimsel süreç becerilerini geliştirirler ve problem çözme davranışlarını artırırlar. Okul öncesi eğitimde bu yetkinliklerin kazandırılması, çocuğun aktif olarak sürece katılması ile olur. Çocuk, fen eğitimi sürecinde oyun olarak gördüğü fen etkinlikleri desteğiyle çevresindeki karmaşık olayları çözümler ve anlamlandırır. Böylece eğitim sürecinde araştırma ve yorumlama duygusu gelişmiş bir birey kazandırmak hedeflenir. Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde okutulmakta olan KKTC MEB Okul Öncesi Eğitim Programının ve TC MEB Okul Öncesi Eğitim Programının fen etkinlikleri kapsamında incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, her iki programda yer alan etkinlikler nitel araştırmaya ve doküman analizine uygun olarak sayı, konu, kazanım, uygulanabilirlik gibi alt birimler altında incelenmiştir. Ayrıca çalışmada konular paralelinde alternatif fen etkinlikleri önerilmiştir. Sonuç olarak her iki programda da fen etkinliklerinin sayısının az tutulduğu, güncel hayatın önemli getirisi olan çevre, hayvan, toprak gibi konulara çok fazla yer verilmediği ve etkinliklerin belirlenen kazanımların hepsine cevap veremediği saptanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Northern Cyprus, Pre-school, Pre-school education program, Science activities, Science education; Kuzey Kıbrıs, Okul öncesi, Okul öncesi eğitim programı, Fen etkinlikleri, Fen eğitimi.

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Aikenhead, G. (2005). Science for everyday life: Evidence-based practice. NewYork: Teachers College Press.

Akbaba, A. & Kaya, B. (2015). Okul oncesi ogrencilerinin dusunme becerilerinin gelismesine yonelik ogretmen gorusleri. Elektronic Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55), 148-160.

Akman, B.; Balat Uyanik, G. & Guler, T. (2013). Okul oncesi donemde fen egitimi. Ankara. Tarcan Matbaacilik.

Aktaş Arnas, Y. (2003). Küçük bir bilim adami yetiştirmenin ilk adimlari. Çocuk ve Aile, Ekim (42-46).

Alisinanoğlu, F.; Özbey, S. & Kahveci, G. (2017). Okul öncesinde fen eğitimi. Pegem Atıf İndeksi, 1-200.

Appleton, K. (2002). Science activities that work: Perceptions of primary school teachers. Research in Science Education, 32(3), 393-410.

Bakar, E.; Keleş, Ö. & Koçakoğlu, M. (2009). Öğretmenlerin MEB 6. sınıf fen ve teknoloji dersi kitap setleriyle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1).

Black, P. & Hughes, S. (2003). Teaching science and design and technology in the early years. London: David Fulton Publishers.

Catron E. C. & Allen, J. (2003). Early childhood curriculum: A creative play model. Merril Prentice Hall. New Jersey.

Conatser, R. M. (2000). How to prepare your preschooler to Harvard? New Orleans: Streetcar Publishing.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (4th ed.). Sage, Thousand Oaks, CA.

Demiriz, S. (2001). Okuloncesi egitim kurumlarindaki fen ve doga etkinlikleri ile ilgili uygulamalarin belirlenmesi. IV. Fen Bilimleri Egitimi Kongresi, Bildiriler, Ankara.

Duschl, R. A.; Schweingruber, H. A. & Shouse, A. W. (2007). Taking science to school: Learning and teaching science in grades K-8. Washington, DC: National Academies Press.

Eshach, H. & Fried, M. N. (2005). Should science be taught in early childhood? Journal of science education and technology, 14(3), 315-336.

Fen ve Doga Etkinlikleri (2008). http://www.egitimciyim.net/forum/digerler-etkinlikler/ynt-fen-ve-doga-etkinlikleri-t5653.0.html

Gulay, H. & Ekici, G. (2010). MEB okul oncesi egitim programinin çevre egitimi açisindan analizi. Turk Fen Egitimi Dergisi, 7 (1), 74-84.

Hamurcu, H. (2003). Okul öncesi eğitimde fen bilgisi öğretimi “proje yaklaşımı”. Eğitim Araştırmaları, 4, 13, 66-72.

Harris, S. E. (2008). Save the earth science experiments: Science fair projects for eco-kids. New York: Lark Books Pub.

İnan, H. Z. (2017). Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim programı. Pegem Atıf İndeksi, 1-24.

İnan, H. Z.; Trundle K. C. & Kantor, R. (2010). Understanding natural sciences education in a Regio Emilia-inspired school. Journal of Research in Science Teaching, 47: 1186–208.

Jackman, H. L. (2005). Early education curriculum a child’s connection to the world. Third edition. Thomson Delmar Learning, USA.

Kalley, M. & Psillos D. (2001). Pre-school teachers’ content knowledge in science: Their understanding of elementary science concepts and of issues raised by children’s questions. International Journal of Early Years Education, 9(3), 165-179.

Karamustafaoğlu, S. & Kandaz, U. (2014). Okul öncesi eğitimde fen etkinliklerinde kullanılan öğretim yöntemleri ve karşılaşılan güçlükler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 65-81.

Karamustafaoğlu, S.; Üstün, A. & Kandaz, U. (2006). Okul öncesi öğretmen adaylarinin fen ve doğa etkinliklerini uygulayabilme düzeylerinin belirlenmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.

Kefi, S. (2013). Okul oncesi egitim ogretmenlerinin temel bilimsel sureç becerilerini kullanim duzeyleri. Egitim ve Ogretim Arastirmalari Dergisi, 2, 300-319.

Kıvanç Öztuğ, E. & Çiner, M. (2018). Okulöncesi dönemi çocukları için yaratıcı drama yöntemi ile kurgulanan sosyal beceri eğitiminin değerlendirilmesi. Journal of History Culture and Art Research, 7(1), 414- 428. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1296

Kiraz, A. & Firat, A. (2016). Analyzing the environmental awareness of students according to their educational stage. Researchers World - Journal of Arts, Science & Commerce, 7(2): 15-25.

KKTC Milli Egitim Bakanligi (2017). Okul oncesi egitim programi. Lefkosa: Okman Printing LTD.

Lederman, N. & Abd-El-Khalick, F. (1998). Avoiding de-natured science: Activities that promote understandings of the nature of science. In The nature of science in science education (pp. 83-126). Springer, Dordrecht.

National Research Council (2007). Taking science to school: Learning and teaching science in grades K-8. National Academies Press.

NSTA (2007). A head start on science: Encouraging a sense of wonder. The U.S: National Science Teacher Association Press.

Orion, N.; Hofstein, A.; Tamir, P. & Giddings, G. J. (1997). Development and validation of an instrument for assessing the learning environment of outdoor science activities. Science Education, 81(2), 161-171.

Patton, Q. M. (2014). Qualitative research and evaluation method. Sage, Thousand Oaks, CA.

Punch, K. F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş: Nitel ve nicel yaklaşımlar (çev. D. Bayrak, H. Bader Arslan, Z. Akyüz). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Polat, O.; Yavuz, E. A. & Tunc, A. B. O. (2017). The effect of using mind maps on the development of maths and science skills. Cypriot Journal of Educational Sciences 12: 32-45.

Roberts, D. A. (2007). Scientific literacy/science literacy. In: S.K. Abell ve N.G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education (pp. 729–780). New York: Routledge.

Sackes, M.; Trundle, K. C.; Bell, R. L. & O’Connell, A. A. (2011). The influence of early science experience in kindergarten on children’s immediate and later science achievement: Evidence from the early childhood longitudinal study. Journal of Research in Science Teaching, 48: 217–35.

TC Milli Egitim Bakanligi (2013). Okul oncesi egitim programi. Ankara: Milli Egitim Basimevi.

Tsai, C. C.; Lin, S. S. & Yuan, S. M. (2002). Developing science activities through a networked peer assessment system. Computers & Education, 38(1-3), 241-252.

Ulu, E. & Kiraz, A. (2014). Science education and cognitive development in updated 2012 pre-school curriculum. Procedia - Social and Behavioural Sciences, 136: 438-451.

Ünsal, Y. & Güneş, B. (2003). İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi ders kitabının fizik konuları yönünden incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3).

Wortham, S. C. (2002). Early childhood curriculum: Developmental bases for learning and teaching. Merrill/Prentice Hall.

Yesilyurt, S. (2003). Ana sinifi ogrencileri ve ilkogretim birinci sinif ogrencilerinin canli ve cansiz kavramlarini anlama duzeyleri uzerine bir arastirma. Erzincan Egitim Fakultesi Dergisi, 5 (2), 83-95.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.




DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1497

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.




Telif Hakkı (c) 2018 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.