Tarihi Çevrede Morfolojik Analiz; Kaleiçi, Denizli Örneği / Morphological Analysis in Historical Environment A Case Study for Kaleiçi, Denizli

Authors

  • Koray Özcan Pamukkale Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
  • Şeçil Şengül Başdere Pamukkale Belediyesi Pamukkale, Denizli

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1484

Keywords:

Tarihi çevre, Morfolojik analiz, Kültürel miras, Denizli, Kaleiçi, Historical environments, Morphological analysis, Cultural heritage, Kaleiçi.

Abstract

Abstract

The aim of this study is to present proposals relating to the conservation-development and regeneration strategies for Denizli–Kaleiçi as a historical environment which is functioned traditional trading and handicraft center. Within this context, it is proposed priority planning sites and themes in Denizli–Kaleiçi by examining the changes in spatial characteristics and functional identity in the historical process. These proposals are defined on a methodological framework called as morphological analysis depending on the cataloging of analytic maps by getting data from historical written and visual sources with a detailed survey. As result, it is considered that this study contributes to planning–designing and implementation studies focused on sustainable conservation–development pursuits according to the different academic and scientific point view and also methodological frame in the context of priority planning sites and themes depending on strategic spatial planning approach.

Öz

Bu araştırma, Denizli kentinin mekânsal ve işlevsel açıdan ilk kuruluş yeri olarak geleneksel ticaret–zanaat alanı işlevindeki Kaleiçi tarihsel kentsel alanını konu edinmektedir. Araştırmanın amacı: Denizli–Kaleiçi tarihsel kentsel alanının tarihsel gelişim sürecinde mekânsal karakteristik ve işlevsel kimlik değişiminin irdelenerek, geleceğe yönelik koruma, geliştirme ve yenileme stratejileri için öncelikli müdahale konu ve alanlarına yönelik öneriler geliştirilmesidir. Bu öneriler; Denizli–Kaleiçi tarihsel kentsel alanını, yazılı ve görsel kaynaklar ile yerinde tespit–gözlem–fotoğraflama çalışmaları eşliğinde edinilen bilgi birikiminin, analitik haritalara aktarılması yoluyla morfolojik açıdan analiz edilmesine dayanan yöntem kurgusu eşliğinde ele alınmıştır. Araştırmanın, Denizli–Kaleiçi tarihsel kentsel alanındaki kültürel miras değerlerinden oluşan sosyo–mekânsal ve ekonomik altyapının gelecek kuşaklara aktarılarak, sürdürülebilir kılınmasına yönelik planlama–tasarım ve uygulama düzeyindeki koruma–geliştirme çabalarına “öncelikle müdahale konu ve alanların tespiti” bağlamında akademik–bilimsel araştırma altyapısı ve yöntem olarak farklı bir bakış açısı sunacağı düşünülmektedir.

References

Acaroğlu, M. T. (1989). “Denizli İlinde Yer Adları”, Türk Kültür Tarihinde Denizli Sempozyumu (27–30 Eylül 1988), 22–73, Denizli Valiliği Yayınları, Denizli.

Akçakoca, F. A. (1937). Laodikya (Yunanlılardan Selçukluların İnkırazına Kadar), Denizli.

Akçakoca, F. A. (1945). Küçük Denizli Tarihi; Yunanlılardan, Osmanlılara (1434 M–832 H.) Kadar, Salih Kitapçıoğlu Yayınları, Denizli.

Anonim (1988). 29.06.1988 tarih ve 1588 sayılı Denizli Belediyesi Meclis Kararı, Kaleiçi Yapılanma Koşulları, Denizli Müze Müdürlüğü Arşivi.

Anonim (1991). 24.07.1991 tarih ve 2090 sayılı İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı, Denizli Müze Müdürlüğü Arşivi.

Bardakçı, A.; Kantar, M. & Baran, T. (2017). “Denizli’de Ticaretin Değişen Yüzü: Kaleiçi Örneği”, Denizli Kent Ekonomisi içinde, 69–82, Pamukkale Üniversitesi Yayınları, Denizli.

Başdere, S. Ş. (2018). Tarihi Çevrede Morfolojik Analiz: Kaleiçi, Denizli Örneği, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Baykara, T. (1969). Denizli Tarihi İkinci Kısım (1070–1429), Fakülteler Matbaası, İstanbul.

Cunbur, M. (1989). “Denizli Kültür Tarihinde Gaziler ve Ahiler”, Türk Kültür Tarihinde Denizli Sempozyumu (27–30 Eylül 1988), 16–21, Denizli Valiliği Yayınları, Denizli.

Çiftçioğlu, İ (2007). “XIV. Yüzyılda Denizli ve Yöresinde Ahilik ve Mevlevilik”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, 1, 67–75, Denizli Valiliği Yayınları, Denizli.

Darkot, B. (1997). “Denizli Maddesi”, İslam Ansiklopedisi, cilt: 3, 527–531, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Darıverenli, A. U. (1943). “Denizli Çarşısı”, İnanç Kültür Dergisi, 72 (77), 5–6.

Evliya Çelebi (1985). Seyahatname, (Çev: Mehmet Zillioğlu), Cilt:8, Üçdal Belde Yayıncılık, İstanbul.

Faroqhi, S. (2004). Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

Gökçe, T. (2000). 16. ve 17. Yüzyıllarda Lazikiyye (Denizli) Kazası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

Gönüllü, H. (2016). Denizli Kentinin Büyük Ameliyatı (1973–1980 Yılları), Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Denizli.

Ibn Battuta (1971). Ibn Batuta Seyahatnamesinden Seçmeler, (Çev: İsmet Parmaksızoğlu), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.

İnan, S. (1997). XIX. Yüzyıl Sonlarında Aydın Vilayeti Salnamelerine Göre Denizli Sancağı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

İnceoğlu, N. (1989). “Denizli Evleri ve Kent Dokusu”, Türk Kültür Tarihinde Denizli Sempozyumu (27–30 Eylül 1988), 292–294, Denizli Valiliği Yayınları, Denizli.

Kallimci, H. (2010). Denizli’de Ahilik, Denizli Belediyesi Kültür Yayınları, Denizli.

Kuyumcu, A. (2010). The Development of Shopping Centers in Turkey: The Case of Denizli, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özcan, K. & Özkan, H. T. (2012). “Denizli Kentinin Planlama”, Doğu Coğrafya Dergisi 17 (27), 233–250.

Özgür, H. & Yavuzçehre, P. S. (2008). “Denizli Tarihi Bayramyeri–Kaleiçi Ticaret–Zanaat Semtinin Dönüşümü: Paydaşlar ve Projeler, Rakipler ve Rehavet, Söylemler ve Sonuçlar”, 32. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, 345–371, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayınları, İstanbul.

Şemsioğlu, C. (2004). 20. Asrın Başlarında Denizli, Denizli Belediyesi Kültür Yayınları, Denizli.

Şimşek, C. (2007). “Laodikeia’dan Ladik’e”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Cilt:1, 38–50, Denizli Valiliği Yayınları, Denizli.

Tanyeli, U. (1990). “11.–15. Yüzyıllarda Denizli Kentinin Yapısal Evrimi”, Tarih ve Toplum Dergisi, 82, 40–43.

Tıkıroğlu, Z. (2012). Belleklerden Gerçeklere, Denizli Belediyesi Kültür Yayınları, Denizli.

Uysal, M. A. (2016). Her Yönüyle Denizli Kazası, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Denizli.

Yavuzçehre, P. S. (2011). Kentsel Mekânda Değişim, Denizli Belediyesi Kültür Yayınları, Denizli.

Yılmaz, M. (2010). Ortaçağda Denizli (Selçuklu ve İnançoğulları Dönemi), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Published

2018-07-02

How to Cite

Özcan, K., & Başdere, Şeçil Şengül. (2018). Tarihi Çevrede Morfolojik Analiz; Kaleiçi, Denizli Örneği / Morphological Analysis in Historical Environment A Case Study for Kaleiçi, Denizli. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 491-501. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1484