Ortaokul Öğrencilerinin Hazırlıklı Konuşmadaki Konu Seçme Eğilimleri / Topic Selection Tendencies of Secondary School Students in Planned Speech

Erol Duran, Kadir Kaplan

Özet


Abstract

The speeches prepared in a plan and presented to the target group are in the ready speech class. Changing world conditions personalize the person and break away from the outside world. This situation leads to an increase in the number of people who are inadequate in interpersonal communication, difficult to express themselves, and who can not express the situation they are facing. Appropriate studies should be carried out to train the generations that can express your verbal thought and adopt a level of personality. At this point, it is very important to determine the levels and interests of individuals. At this point, the motivation of individuals who are reluctant to open individuals can be improved in this way.

This research was conducted to determine the selection of topics on the lower level prepared by junior high school students. "Are middle school students different in their choice of subject, such as readiness, gender, grade level, parental level of education, family economic level, book page reading per month?" And "What are the opinions of the middle school students in the subjects of the prepared talk?" the answer was searched. A complementary hybrid design was used in the study. The first group of the study consisted of 24 selected students. Data; The semi-structured interview form for the first sub-problem and the second semi-structured interview form for the second sub-problem were analyzed by frequency and percentage calculation. It has been examined whether subject selection tendencies differ according to variables such as gender, class level, parental education level, family economic level, number of book pages read in one month. In the second part of the research, thematic coding was done.

5th and 6th grades, animal and nature in topic selection, environment in 7th grade, 8th class sports branches are extraordinary. Subject selection; The gender of the students, the level of education of the father, the educational status of the mother, the profession of the father, the occupation of the mother, the monthly income of the family and the number of books read in a month. When the general opinions of the middle school students are evaluated regarding the prepared speech, the negative aspects such as excitement, interruption and not being able to express themselves can not be prevented with prepared speeches. Students can communicate their thoughts effectively.

Öz

Bir plan dahilinde hazırlanıp hedef kitleye sunulan konuşmalar, hazırlıklı konuşma sınıfındadır. Değişen dünya koşulları, insanı bireyselleştirmekte ve dış dünya ile olan ilişkilerini koparmaktadır. Bu durum kişiler arası iletişimde yetersiz, kendini ifade etmekte zorlanan, karşılaştığı sorunlar karşısında içinde bulunduğu durumu dile getiremeyen bireylerin artmasına neden olmaktadır. Düşündüğünü sözlü olarak doğru ifade edebilen nesiller yetiştirmek, beceriyi kişilik özelliği olacak düzeyde benimsetmek için seviyeye uygun çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Bu noktada ise bireylerin seviyelerinin ve ilgi alanlarının belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Duygu ve düşüncelerini açığa vurmada isteksiz durumda olan bireylerin motivasyonu bu şekilde artırılabilecektir.

Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin hazırlıklı konuşmada konu seçimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. “Ortaokul öğrencilerinin hazırlıklı konuşmada konu seçimleri, cinsiyet, sınıf seviyesi, anne-baba eğitim düzeyi, ailenin ekonomik seviyesi, ayda okuduğu kitap sayfası değişkenlerine göre farklılık göstermekte midir?” ve “Ortaokul öğrencilerinin hazırlıklı konuşmada konu seçimleri ile ilgili görüşleri nelerdir?” sorularına cevap aranmıştır. Araştırmada tamamlayıcı karma desen kullanılmıştır. Araştırmanın birinci çalışma grubunu, resmi bir okulda öğrenim gören 120 ortaokul öğrencisi; ikinci çalışma grubunu, birinci çalışma grubu içerisinden seçilen 24 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler; birinci alt problem için ölçme aracı ile ikinci alt problem için yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış, frekans ve yüzde hesaplamasıyla çözümlenerek yorumlanmıştır. Konu seçme eğilimlerinin cinsiyet, sınıf seviyesi, anne-baba eğitim düzeyi, ailenin ekonomik seviyesi, bir ayda okunan kitap sayfası sayısı değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın ikinci kısmından elde edilen veriler tematik kodlama yapılarak analiz edilmiştir.

5 ve 6.sınıfların konu seçimlerinde hayvanlar ve doğa konusu, 7.sınıfta çevre konusu, 8.sınıfta spor dalları öne çıkan konulardır. Konu seçimleri; öğrencilerin cinsiyetlerine, baba eğitim durumuna, anne eğitim durumuna, baba mesleğine, anne mesleğine, ailenin aylık gelirine, bir ayda okunan kitap sayfası sayısına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Ortaokul öğrencilerinin hazırlıklı konuşmayla ilgili genel görüşleri değerlendirildiğinde hazırlıklı konuşma ile heyecan, kekeleme, kendini ifade edememe gibi olumsuzlukların ortadan kalktığı; öğrencilerin düşüncelerini etkili bir şekilde aktarabildikleri görülmüştür.Çalışmanın bulguları öğretmenler, ders kitabı yazarları tarafından dikkate alındığında öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ortaya koymadaki isteksizliği giderilmiş, motivasyonları artırılmış olacaktır. Kendilerini daha iyi ifade eden ve konuşma becerisini kişilik özelliği olacak düzeyde benimseyen bireyler yetiştirilebilecektir.


Anahtar Kelimeler


Ortaokul öğrencileri, Konuşma becerisi, Hazırlıklı konuşma, Konu seçme eğilimleri; Middle school students, Speaking skills, Prepared speech, Subject selection trends.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akkaya, A. (2012). Öğretmen Adaylarının Konuşma Sorunlarına İlişkin Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 405-420.

Arslan, A. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Topluluk Karşısında Konuşma ile İlgili Çeşitli Görüşleri (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği). Turkish Studies, 7(3), 221-231.

Baki, A. & Gökçek, T. (2012). Karma Yöntem Araştırmalarına Genel Bir Bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21.

Baymur, F. (1940). Sözlü İfade. Yeni Kültür, (49), 43-48.

Bayraktar, V. H. & Doğan, M. (2014). Öğrencilerin Öğretmenleri ile Olan İletişimleri ile Türkçe Dersi Konuşma Becerileri Arasındaki İlişki. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Winter I(30), 107-122.

Boz, E. (2005). Türk Dili I-II. Afyonkarahisar: Afyon Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Yayını.

Boztepe, F. (2002). Çocukta Okuma Eğilimleri ve Okuma Teknikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Ana Bilim Dalı.

Büyükikiz, K. K. & Hasırcı, S. (2013). Anadili Öğretiminde Konuşma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 1(1), 414.

Ceran, D. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 337-358.

Çakmak, Ö. & Hevedanlı, M. (2004). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Kaygılarını Etkileyen Etmenler. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (s. 1-11). Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Dell, G. (1986). A Spreading-Activation Theory of Retrieval in Sentence Production. Psychological Review, 93(3), 283-321.

Demir, T. & Melanlıoğlu, D. (2014). Ortaokul Öğrencileri için Konuşma Kaygısı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47(1), 103-124.

Demirel, Ö. (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. İstanbul: Millî Eğitim Yayınları.

Doğan, Y. (2009). Konuşma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Etkinlik Önerileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 185-204.

Ergenç, İ. (1999). Dilbilimin Bakış Açısıyla Beyin. Popüler Bilim(68), 41-49.

Göçer, A. (2008). Performans Görevleriyle İlgili Sunum Çalışmalarının Konuşma ve Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesine Katkısı. Dil Dergisi(142), 7-17.

Güneş, F. (2014). Konuşma Öğretimi Yaklaşım ve Modelleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-27.

Katrancı, M. & Kuşdemir, Y. (2015). Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi: Sözlü Anlatım Dersine Yönelik Bir Uygulama. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi(24), 415-445.

Kavruk, H. & Deniz, E. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları (Samsun ili Örneği). Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi(15), 63-89.

Keşaplı, G. & Çifci, M. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygısı. The Journal of Academic Social Science Studies, Spring I(54), 463-484.

Kim, P. & Jung, K. (2012). Electrocardiographic Anxiety Profiles İmprove Speech Anxiety. Applied Psychophysiology&Biofeedback, 4(37), 261-267.

Kırmızı, F. S. & Akkaya, N. (2009). Türkçe Öğretimi Programında Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 42-54.

Korkmaz, B. (2005). Dil ve Beyin. İstanbul: Yüce Yayınları.

Kurudayıoğlu, M. (2003). Konuşma Eğitimi ve Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler. TÜBAR(XIII), 287-309.

Kurudayıoğlu, M. & Karadağ, Ö. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Konu Seçimleri Açısından İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 192-207.

Levelt, W. J. (1993). Speaking. Cambridge: Mass The MIT Press.

Nelson, N. W. (1998). Childhood Language Disorders in Context. Boston: Allyn & Bacon.

Özezen, D. M. (2003). Sözlü İletişim Türlerinde Adlandırma ve Sınıflandırma Sorunları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(11), 1-15.

Öztürk, K. & Altuntaş, İ. (2012). İlköğretim İkinci Kademede Konuşma Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Çalışma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 342-356.

Potur, Ö. & Yıldız, N. (2016). Konuşma Becerisi Alanında Yapılan Akademik Çalışmaların Eğilimleri. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, (18), 27-40.

Salmış, F. (2011). Konuşma Estetiği ve Diksiyon. İstanbul: Armoni Yayıncılık.

Sevim, O. & Gedik, M. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncencelenmesi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (52), 379-393.

Strauss, A. L. & Corbin, J. M. (1998). Basics of Qualitative Research. SAGE Publications.

Taşer, S. (2000). Konuşma Eğitimi. İstanbul: Papirüs Yayınevi.

Temizyürek, F. (2007). İlköğretim İkinci Kademede Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(2), 113-131.

Tompkins, G. (1998). Language Arts Content and Teaching Strategies. New Jersey: California State University. Prentice-Hall Inc.

Türk Dil Kurumu. (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Woolfolk, A. (2007). Educational psychology. Boston: Pearson.

Yalçın, A. (2012). Türkçe Öğretim Yöntemleri Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Akçağ.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1457

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2018 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.