Küreselleşmenin Medya Üzerinde Etkileri: Küresel Medyaya “Sürükleniş” / The Effects of Globalization on Media: "Drifting" into the Global Media

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1417

Keywords:

Küreselleşme, Medya, Küresel medya, Haber döngüsü, Eşitsizlik, Kültürel emperyalizm, Uluslararası haber ajansları, Globalization, Media, Global media, News cycle, Inequality, Cultural imperialism, International News agencies.

Abstract

Abstract

Globalization affects the lives of individuals by showing themselves in many areas. The notion of globalization, which is particularly influential in the field of economy, politics and culture, has led to change and transformation through important influences both in the media and in the news cycle. In this context, with the globalization of the media, attempts have been made to create a uniform culture all over the world. Movies, TV programs, music video clips, have also changed in support of this argument. The global news cycle, which is in the hands of international agencies, causes an imbalance in the global flow as it is published due to the views of western imperialism of a certain capital. In this context, "news" is only in the hands of certain agencies; the dominance is maintained. In particular, although they are working to correct them on the effects of the global media and on the imbalances in the news cycle, they have not yet reached a sufficient level. Because of the international cycle of communication, the global media environment is in the hands of certain capitalists, imbalances are also felt in the environment. In this study, it will be discussed how the globalization phenomenon, especially the reflection of the media, and as a result, the news and other visual media messages affect the target audience. Following the identification of the situation, this structure will be referred to the work that can be described as "contradictions" and this particular emphasis on local / new media actors that may create alternatives will be addressed.

Öz

Küreselleşme, pek çok alanda kendini göstererek, bireylerin yaşamlarını etkilemektedir. Özellikle ekonomi, siyaset ve kültür alanında etkili olan küreselleşme kavramı, medyada ve haber döngüsünde de önemli etkileri vasıtasıyla değişim ve dönüşüme yol açmıştır. Buna kapsamda, medyanın küreselleşmesiyle birlikte, tüm dünya üzerinde tek tip bir kültür oluşturulması girişimleri de söz konusu olmuştur. Filmler, tv programları, müzik klipleri de bu savı destekler nitelikte değişimler göstermiştir. Uluslararası ajansların elinde olan küresel haber döngüsü ise belli bir sermayeye ait batı emperyalizmi görüşlerine bağlı olarak yayınlandığı için küresel akışta bir dengesizliğe sebep olmaktadır. Bu kapsamda, “haber” sadece belli ajansların elinde olup; söz konusu hakimiyet sürdürülmektedir. Özellikle, küresel medyanın etkilerinde ve haber döngüsündeki dengesizlikler üzerinde bunları düzeltmeye yönelik çalışmalar olsa da, henüz yeterli düzeye erişilememiştir. İletişimdeki uluslararası döngü, küresel medya ortamı belli sermayelerin elinde olduğu için ortamda dengesizlikler de kendini hissettirmektedir. Bu çalışmada küreselleşme olgusunun özellikle medyaya yansımaları ve bunun sonucunda haberlerin ve diğer görsel medya iletilerinin hedef kitleyi nasıl etkileyip, yönlendirdiği tartışılacak; durum tespiti ardından, bu yapıya “karşı çıkışlar” olarak nitelenebilecek çalışmalara değinilecek ve  alternatif oluşturabilecek yerel/yeni medya aktörlerinin bu husustaki önemi ele alınacaktır.

Author Biographies

Fevzi Kasap, Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı, İletişim Araştırmaları Merkezi ve Sosyal Bilimler Etik Kurulu Üyesi.

Ayhan Dolunay, Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Danışmanı, İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi, İletişim Araştırmaları Merkezi Üyesi.

Ali Murat Mırçık, Bingöl Üniversites

Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Görevlisi.

References

Alankuş, S. (2008). Barış Gazeteciliği El Kitabı. İstanbul: IPS İletişim Vakfı.

Ansah, P. (1999). Uluslararası İletişimde Haklar ve Değerler Mücadelesi (Çev ve Der: Kaplan, Y.). Kayseri: Rey Yayınkarı.

Bağçe, H. E. (2006). Franfurt Okulu. Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Baudrillard, J. (2005). Can Çekişen Küresel Güç (Çev. Oğuz Adanır). Ankara: Doğu-Batı Yayınları.

Bauman, Z. (2010). Küreselleşme-Toplumsal Sonuçları (Çev: Yılmaz, A.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Boyd, B. O. (1980). The International New Agencies. Londra: Constable.

Chomsky, N. (1999). Medya Denetimi (Çev: Şen, S). İstanbul: Tüm Zaman Yayıncılık.

Chomsky, N. (2002). Medya Gerçeği (Çev: Yılmaz A. ve Akınbay, O.). İstanbul: Everest Yayınları.

Çiğdem, G. (2011). Küresel ve Ekonomik Krizler ve Etkileri, Medya ve Medya İşletmelerine Yansımaları, Marmara Üniversitesi Gazetecilik ABD., Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Dirik, Ç. (2007). Küreselleşme Çerçevesinde Küresel Medya-Türk Medyası İlişkisi. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.

Dolunay, A.; Kasap, F. & Keçeci, G. (2017). Freedom of mass communication in the digital age in the case of the internet: ‘‘freedom house’’ and the USA example. Sustainability, 9(10), 1739

Gönenç, Ö. (2014). Medyanın Kamuoyu Oluşturma Üzerindeki Etkisi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 21(2), 57-62.

Görgen, M. A. (2013). Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu, Küreselleşmeyi Yöneten 3 Ana Kurum: IMF, Dünya Bankası, DTÖ, SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8), 119-134.

Habermas, J. (2000). İletişimsel Eylem Kuramı (Çev: Tüzmen, M). İstanbul: Kabalcı Yayınları.

Harvey, P. (1999). Postmodernliğin Sonuçları (Çev: Savran, S.). İstanbul: Metis Yayınları.

Held, D. & McGrew, A. (2008). Küresel Dönüşümler. Ankara: Phonix Yayınları.

Ilgaz, C. (2014). Kitle İletişim Araçları ve Toplumsal Yaşam, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 48-66.

Kaderoğlu, B. Ç. (2015). NWICO’dan WSIS’e Uluslararası İletişim Dönüşümünde Mücadele. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

Kadıoğlu, Z. (2014). Medya Sermayesinin Yayılmacılığı ve Türk Medyası. Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi Yayınları,

Keane, J. (2000). Medya ve Demokrasi (Çev: Şahin, H.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Kutlu, Ö. (2011). Kamu Yönetiminde Küreselleşme (Der: Çukurçayır, M. A.), Küresel Sistemde Siyaset ve Ekonomi. Konya: Çizgi Yayınları.

Mattelart, A. (2001). İletişimin Dünyasallaşması (Çev: Yücel H.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Medya Nedir (ty.). Erişim adresi: http://www.medyahukuku.org/makale/medya-nedir/

Mora, N. (2011). Medya Çalışmaları, Medya Pedagojisi ve Kültürel İletişim, Ankara: Nobel Yayınları.

Morley, D. & Robins, K. (1997). Kimlik Mekanları (Çev: Zeybekoğlu E.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Öncü, A. & Weyland, P. (2005). Küreselleşen Kentlerde Yaşam Alanları ve Kimlik Mücadeleleri. İstanbul: İletişim Yayınları.

Rigel, N. (Ed.) 2005. Kadife Karanlık (21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar). İstanbul: Su Yayınları.

Samuel, A. (2008). Globalization and Income Inequality Implications for Intellectual Property Right, Journal of Policy Modeling, 30(5), 111-117.

Strager, M. B. (2006). Küreselleşme. Ankara: Dost Kitabevi.

Sungur, S. (2014) Kültürel Emperyalizm, Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni, Beykent Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 113-142.

Tılıç, D. (1998). Utanıyorum Ama Gazeteciyim. İstanbul: İletişim Yayınları.

Tomlison, J. (2013). Küreselleşme ve Kültür (Çev: Eker, A.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Tonta, Y. & Çelik, A. (1996). Düşünce Özgürlüğü, Bilgi Edinme Özgürlüğü ve Bilgi Hizmetleri. Bilgi Edinme Özgürlüğü içinde; Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi: Ankara, 1–13.

Waters, M. (2001). Küreselleşme. London: Routledge.

Yaylagül, L. (2008). Kitle İletişim Kuramları. Ankara: Dipnot Yayınları.

Yüksel, H. (2014). Haber Ajanları İlişkisinin Dönüşümü, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(1), 33-56.

Published

2018-07-02

How to Cite

Kasap, F., Dolunay, A., & Mırçık, A. M. (2018). Küreselleşmenin Medya Üzerinde Etkileri: Küresel Medyaya “Sürükleniş” / The Effects of Globalization on Media: "Drifting" into the Global Media. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 515-532. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1417