Medyada Şiddetin Yeniden Üretimi: Türkiye Ana Haber Bültenleri Üzerine Bir İnceleme / Reproduction of Violence in the Media: A Review on Turkey's Main News Bulletins

Authors

  • Fevzi Kasap Near East University (Yakın Doğu Üniversitesi)
  • Ali Murat Mırçık Bingöl Üniversitesi
  • Ayhan Dolunay Near East University (Yakın Doğu Üniversitesi) http://orcid.org/0000-0003-1862-4500

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1414

Keywords:

Medya, Şiddet, İdeoloji, Yeniden üretim, Kanal D, Kanal 7, Show TV, NTV, Media, Violence, Ideology, Reproduction, NTV.

Abstract

Abstract

In the daily life, the media is a concept that gives direction to life and affects society from every direction. Media tools has been published with anxiety of economic and political concerns. This anxiety arises from the ideology, and according to this media is in the process of reproduction. In this framework, one of the reproduced concepts emerges as violence. Violence is often seen as a concept that often appears in the main news bulletins of television channels. The channels reproduce violent incidents according to their own ideological structures and present them to their target groups; because the television appeals to a large crowd, the influence is quite high. The universe of work is the main news bulletins. As a sample, main news bulletins of Kanal D, Kanal 7, Show TV and NTV between 07.11.2017 and 11.11.2017 were followed and related news were analyzed by discoursing analysis method and it was tried to be determined how violence incidents were regenerated.

 

Öz

Medya gündelik hayatın içinde, bu hayata yön veren, toplumu her yönden etkileyen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Medya araçları ekonomik ve politik kaygılar çerçevesinde yayınlarını gerçekleştirmektedir. Bu kaygı ideolojiden kaynaklanır ve buna bağlı olarak medya, yeniden üretim sürecine girmektedir. Bu çerçevede, yeniden üretilen kavramlardan biri de şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddet, özellikle televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde sıklıkla karşımıza çıkan bir kavram olarak görülmektedir. Kanallar kendi ideolojik yapılanmaları gereği şiddet olaylarını yeniden üreterek hedef kitlelerine sunmakta olup; televizyonun büyük bir kitleye hitap etmesi nedeniyle, etki gücü oldukça yüksektir. Çalışmanın evreni ana haber bültenleridir. Örneklem olarak ise Kanal D,  Kanal 7, Show TV ve NTV kanallarının 07.11.2017-15.11.2017 tarihleri arasındaki ana haber bültenleri takip edilmiş ve yayınlanan ilgili haberler, söylem analizi yöntemiyle incelenerek, şiddet olaylarının nasıl yeniden üretilerek ele alındığı tespit edilmeye çalışılmıştır.

Author Biographies

Fevzi Kasap, Near East University (Yakın Doğu Üniversitesi)

Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı, Sosyal Bilimler Etik Kurulu ve İletişim Araştırmaları Merkezi Üyesi.

Ali Murat Mırçık, Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Görevlisi.

Ayhan Dolunay, Near East University (Yakın Doğu Üniversitesi)

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Danışmanı, İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi, İletişim Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Üyesi.

References

Adak, N. (2004), Bir Sosyalizasyon Aracı olarak Televizyon ve Şiddet, Bilig, Yaz, 30, 27-38

Arslan, A. (2009). Medyanın Birey, Toplum Ve Kültür Üzerine Etkileri, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1-12.

Barker, C. & Galansinki, D. (2001). Cultural Studies and Discourse Analysis. London: SAGE.

Baudrillard, J. (2011). Simülakrlar ve Simülasyon. Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Burton, G. (2005). Media and Society Critical Perspections, London: Open University.

Çavda, D. (2011, 5 Mayıs). Yığın olarak kitle (Baudrillard üzerine). Erişim adresi: http://www.kulturmafyasi.com/yigin-olarak-kitle-baudrillard-uzerine/

Dolunay, A.; Kasap, F. & Keçeci, G. (2017). Freedom of Mass Communication in the Digital Age in the Case of the Internet: “Freedom House” and the USA Example, Sustainability, 9(10), 1739, doi:10.3390/su9101739

Dolunay, A.; Öğüç, Ç. & Kasap, F. (2017). Educational Qualification of Social Media: Search for a New Public Sphere, the Turkish Online Journal of Educational Technology, IETC-2017 Special Issue, 722-731.

Dursun, Ç. (2005). Haber ve Habercilik/Gazetecilik Üzerine Düşünmek, Habercinin El Kitabı Gazetecilik ve Habercilik, (Ed. Sevda Alankuş), İstanbul: IPS Yayınları.

Eagleton, T. (2011). İdeoloji. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Ekşi, H. & Çelik, H. (2008). Söylem Analizi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(27), 99-117.

Güngör, N. (2011). İletişim Kuramları ve Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Hovardaoğlu (1995). Medya ve Şiddet Türk Psikolojisi Bülteni Nisan, Sayı 2, 47-50.

İşkar, E. (2014) İspanya İle Eta Arasında Yürütülen Terör Müzakerelerinin Yazılı Basında Ele Alınış Biçiminin Söylem Analizi, Ankara.

Merril, J. C. (1997). Jurnalism Ethics: Philosopichal Fundations for News Media. Newyork: St. Martins Press.

Mora, N. (2008). Medya, Toplum Ve Haber Kaynağı Olarak Sembolik Seçkinler, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-25.

Özer, Ö. (2011). Haber, Söylem, İdeoloji, İstanbul: Literatürk Yayınları.

Şeker, M. & Şeker, T. (2009). Terör ve Haber Söylemi, İstanbul: Literatürk Yayınları.

Türkiyede TV İzleme Oranı Düştü (2013, 2 Mayıs). Erişim adresi: http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/39622.aspx

Ülkemizde TV Bağımlılığı (t.y.). Erişim adresi: http://bayder.com.tr/ulkemizde-tv-bagimliligi/

Van Dijk, T. A. (1999). “Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları”, Medya İktidar İdeoloji, Çev. Küçük, Ark Yayınları, Ankara, s. 331-396.

Published

2018-03-31

How to Cite

Kasap, F., Mırçık, A. M., & Dolunay, A. (2018). Medyada Şiddetin Yeniden Üretimi: Türkiye Ana Haber Bültenleri Üzerine Bir İnceleme / Reproduction of Violence in the Media: A Review on Turkey’s Main News Bulletins. Journal of History Culture and Art Research, 7(1), 684-699. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1414