Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Kaynakları / Knowledge Sources of University Students

Authors

  • İsmail Acun
  • Cemil Yücel
  • Gökhan Demirhan Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1377

Keywords:

Bilgi kaynakları, Üniversite öğrencileri, Epistemolojik inançlar, Source of knowledge, University students, Epistemological beliefs.

Abstract

Abstract

The aim of the study is to examine university students' preferred sources of knowledge. A survey design was employed. A measurement instrument consisting of 18 items and 6 dimensions, named "authority", "social media", "religion", "science", "tradition" and "experience" was applied to 2253 university students from 12 public universities at different regions, Turkey. The data obtained were analyzed using descriptive statistics and variance tests. It is found out that the most preferred sources of knowledge for university students are "experience" and "authority, and the least preferred sources of knowledge are "religion" and "social media". In addition, it is determined that the knowledge source preferences of university students differ significantly in some sub-dimensions according to gender, grade average, socio-economic level and political views.

 

Öz

Üniversite öğrencilerinin tercih ettikleri bilgi kaynaklarını incelemeyi amaçlayan bu çalışmada, nicel betimsel tarama deseni kullanılmıştır. Bilgi kaynaklarını tespit etmek amacıyla geliştirilen 18 maddelik, “otorite”, “sosyal medya”, “din”, “bilim”, “gelenek” ve “tecrübe” olmak üzere 6 boyuttan oluşan ölçme aracı Türkiye’nin farklı bölgelerinden 12 devlet üniversitesinde öğrenim gören 2253 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimsel istatistikler ve varyans testleri kullanılarak çözümlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettikleri bilgi kaynaklarının “tecrübe” ve “otorite” olduğu, en az tercih edilen bilgi kaynaklarının ise “din” ve “sosyal medya” olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin bilgi kaynağı tercihlerinin bazı alt boyutlarda cinsiyet, not ortalaması, sosyo-ekonomik seviye ve siyasi görüşlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. 

Author Biography

Gökhan Demirhan, Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi

References

Acun, İ.; Yücel, C.; Balbağ, N. L.; İri, S. & Belenkuyu, C. (2017). Sosyal sermaye ve sosyal medya: demokrasi ve vatandaşlık hakkında bir araştırma. Sakarya University Journal of Education, 7(3), 564-583.

Acun, İ.; Yücel, C.; Önder, A. & Tarman, B. (2013). Değerler: kim ne kadar değer veriyor? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013(12), 180-198.

Aristoteles (1985). Metafizik. (A. Arslan, Çev.) İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.

Bacanlı, H. (2014). Sosyal beceri eğitimi (5 b.). Ankara: Pegem Akademi.

Balcı, M. E. (2011). Pathos ve ethos arası bir kavram: bilim sosyolojisi. FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Güz(12), 79-89.

Barreau, H. (2010). Epistemoloji. (İ. Yergüz, Çev.) Ankara: Dost Kitabevi.

Bıkmaz, F. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları ve Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Araştırılması: Boylamsal Bir Çalışma. Eğitim ve Bilim, 42(89).

Ersöz, A. G. (2010). Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Kadına Yönelik Toplumsal Cinsiyet Rolleri. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1(6), 167-182.

Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluate research in education. Newyork: McGraw-Hill Higher Education.

Heper, M. (1973). Üniversitelerin işlevi ve toplumsal değişim. Ankara: Sevinç Matbaası.

Kanadlı, S. & Akbaş, A. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançları, öğrenme yaklaşımları ve lys puanları arasındaki ilişkiler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1).

Kuhn, T. (1960). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The University of Chicago Press.

Okumuş, E. (2009). Toplumsal değişme ve din. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 323-347.

Saruhan, Ş. C. & Özdemirci, A. (2013). Bilim, felsefe ve metodoloji (3 b.). İstanbul: Beta.

Sayılı, A. (2010). Bilim tarihi (2 b.). İstanbul: Gündoğan Yayınları.

Surveysystem (2018, 2 16). https://www.surveysystem.com/sscalc.htm adresinden alındı.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6 b.). Boston: Pearson.

Turhan, M. (1964). Maarifimizin ana davaları ve bazı hal çareleri. İstanbul: Bedir Yayınevi.

Türkan, A.; Aydın, H. & Üner, S. S. (2016). Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 15(1).

Uluçınar, U.; Akar, C.; Demir, M. & Demirhan, G. (2012). An investigation on epistemological beliefs of university students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46(2012).

Ülken, H. Z. (2008). Felsefeye Giriş (Cilt 1). İstanbul: Türkiye İşbankası Kültür Yayınları.

YÖK (2015). 2014-2015 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. Ankara: Yüksek Öğretim Kurumu.

Published

2018-03-31

How to Cite

Acun, İsmail, Yücel, C., & Demirhan, G. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Kaynakları / Knowledge Sources of University Students. Journal of History Culture and Art Research, 7(1), 595-608. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1377