Türk Çocuk Dergileri İle İlgili Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi / The Determination of Student Views on Turkish Children's Magazines

Authors

  • Erol Duran Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
  • İncinur Dolaylar Özkul Milli Eğitim Bakanlığı

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1362

Keywords:

Çocuk Edebiyatı, Çocuk dergileri, Eğitsel etkinlikler, Öğrenci görüşleri, Children's Literature, Children's magazines, Educational activities, Student opinions.

Abstract

Abstract

Children's magazines are literature products that are published in several literary genres and can be considered suitable for children's ages and development levels. Following the developments in scientific subjects, the magazines are eager to develop children's creativity; some magazines try to appeal to children's world by addressing different sports, lifestyles, technology, animals, or geographical themes. These magazines include funny word puzzles, short and clear information, poems, current affairs, experiment with children in scientific studies and supports every page with photographs, cartoons or pictures in accordance with its content. This research aims to evaluate the children's magazines published in Turkey in terms of activities and student opinions. In this study qualitative model is used to evaluate the research questions of "What kind of activities are there in children's magazines?” and “How are student opinions about child magazines?”. The data of the research were obtained by document review and interview technique. Data were analyzed by content and descriptive analysis techniques. The data of this study were collected from the numbers of children's magazines published in Turkey during 2016-2017. There are limited or no puzzles and competitions in the magazines. It seems that puzzles, game, hand-design skill development, experiment-observation activities and the part that comes from you are taken care of. Students prefer magazines with scientific qualities in general. They say that puzzles, crosswords, experiments, games, etc. should be increased in the magazines.

 

Öz

Çocuk dergileri, çocukların yaşlarına ve gelişim seviyelerine uygun, duyularına hitap edebilen, birçok edebi türü içinde barındıran, süreli aralıklarla yayınlanan çocuk edebiyatı ürünleridir. Bilimsel konulardaki gelişmeleri takip eden dergiler, çocukların yaratıcılığını geliştirmeye heveslendirirken; bazı dergiler de, farklı sporları, yaşam biçimlerini, teknolojiyi, hayvanları veya coğrafi temaları ele alarak çocukların dünyalarına hitap etmeye çalışırlar. Eğlenceli bulmacaların olması, kısa ve net bilgiler sunması, şiirler bulunması, güncel olayların takip edilebilmesi, bilimsel çalışmalar doğrultusunda çocuğa deney yapma olanağı sunması ve içeriğine uygun olarak her sayfanın fotoğraf, karikatür veya resimlerle desteklenmesi, çocuk dergilerinin öne çıkan özellikleridir. Bu araştırma Türkiye’de yayınlanan çocuk dergilerinin etkinlikleri ve öğrenci görüşleri bakımından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma kapsamında: “Çocuk dergilerinde ne tür etkinlikler bulunmaktadır?” ve “Çocuk dergileri ile ilgili öğrenci görüşleri nasıldır?” sorularına cevap aranmıştır. Bu araştırmada nitel model kullanılmıştır. Araştırmanın verileri doküman incelemesi ve görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Veriler içerik ve betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Bu çalışmanın verileri, Türkiye’de 2016-2017 yıllarında yayınlanan çocuk dergilerinin sayılarından toplanmıştır.  Dergilerde, bilmece ve yarışma etkinliklerine sınırlı sayıda ya da hiç yer verilmediği görülmektedir. Bulmaca, oyun, el-tasarım becerisini geliştirme, deney-gözlem etkinliklerine ve sizden gelenler bölümüne yer verilmesine özen gösterildiği görülmektedir.  Öğrencilerin, genel olarak bilimsel nitelik taşıyan dergileri tercih ettikleri görülmektedir. Öğrenciler dergilerde bilmece, bulmaca, deney, oyun vb. etkinliklerin artırılması gerektiğini belirtmektedirler.

Author Biographies

Erol Duran, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Doç. Dr., Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü

İncinur Dolaylar Özkul, Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı, Sınıf Öğretmeni

References

Alabaş, R. (2012). Çocuk Duygusu Dergisi’nde yer Alan Şiirlerin Tema Bakımından İncelenmesi. 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (Bildiriler ve Atölye Çalışmaları) 2011, (Haz. Sedat Sever). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 253-260.

Alabaş, R. & Kamer, S. T. (2016). Afacan Çocuk Gözü Dergisi ve Çocuğun Vatandaş Olarak Eğitimi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11 (3), 77-92.

Bal, H. (2001). Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Isparta: SDÜ Basımevi.

Balcı, A. (2014). Çocuklara Kıraat Dergisi. Bilig, 68, 25-42.

Baloğlu, B. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi. İstanbul: Der.

Carus, M. (1996). Children’s Magazines. International of Children’s Literature. Hunt, P. (ed.), London: Routhedge, s.438-452.

Carvalho, F. F. (2013). Social Semiotics and Literacy: A Case Study about the Social Meanings Constructed by Ads of a Children’s Magazine. Australian Journal of Language and Literacy, 36(3), 169-180.

Coşkun, E. (2003). Çeşitli Değişkenlere Göre Lise Öğrencilerinin Etkili Okuma Becerileri Ve Bazı Öneriler. TÜBAR-XIII, 101-130.

Dedeoğlu, H.; Şahin, A. E.; Ulusoy, M. & Ertem, İ. S. (2011). Çocuk Dergileri Üzerine Bir İçerik Analizi: Bilim Çocuk ve National Geographic Kids. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 27-38.

Demiryürek, G. (2012). TRT Çocuk Dergisi’nin Yapısal Özellikler Bakımından Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (3), 1017-1034.

Jones, S. C.; Gregory, P. & Kervin, L. K. (2012). Branded Food References in Children's Magazines: 'Advertisements' are the Tip of the Iceberg. International Journal of Pediatric Obesity, 7 (3), 220-229.

Jones, S. C.; Mannino, N. & Green, J. (2010). Like Me, Want Me, Buy Me, Eat Me’: Relationship-Building Marketing Communications in Children’s Magazines. Public Health Nutrition, 13 (12), 2111–2118.

Jones, S. C. & Reid, A. (2009). Children’s Magazines: Reading Resources Or Food Marketing Tools?. Public Health Nutrition, 13 (3), 393–399.

Jones, S. C.; Wiese, E. & Fabrianesi, B. (2008). Following the Links: Food Advertising and Promotion on Children’s Magazine Websites. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 20 (2), 165-190.

Kaptan, A. Y. & Sürmeli, K. (2011). Çocuk Dergilerinde Karşılaşılan Tipografi Sorunları ve Çözüm Önerileri. İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 1(2), 183-197.

Karakaya, Z. (2006). Çocuk Felsefesi ve Çocuk Eğitimi. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi VI, 1, 23-37.

Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.

Kavcar, C.; Oğuzkan, F. & Sever, S. (1998). Türkçe Öğretimi, Ankara: Engin.

Kelly, B. & Chapman, K. (2007). Food References and Marketing to Children in Australian Magazines: A Content Analysis. Health Promotion International, 22(4). 284-291.

Lindquist J. D. (1979). Children's Attitudes toward Advertising on Television and Radio and in Children's Magazines and Comic Books. In NA - Advances in Consumer Research. 06, eds. 407-412, William L. Wilkie, Ann Abor, MI: Association for Consumer Research.

Rasul, S. (2013). Borrowing and Code Mixing in Pakistani Children’s Magazines: Practices and Functions. Pakistaniaat: A Journal of Pakistan Studies, 5(2), 46-72.

Sert, G.; Kurtoğlu, M.; Akıncı, A. & Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması. XIV. Akademik Bilişim Konferansı (AB12) Bildirileri, 351-357. Uşak Üniversitesi, Uşak. [Çevrim-içi: http://ab.org.tr/ab12/kitap/sert_kurtoglu_AB12.pdf, Erişim tarihi: 23.09.2015.]

Sever, S. (2012). Çocuk ve Edebiyat. İzmir: Tudem.

Sürmeli, K. (2010). Türkiye’de Eğitim Amaçlı Çocuk Dergilerinde Karşılaşılan Temel Grafik Tasarım Sorunları ve Sorunlara Çözüm Önerileri, Doktora Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Tanrıkulu, F. (2014). Medya Okuryazarlığı Bağlamında Çocuk Dergileriyle Zenginleştirilmiş Türkçe Dersinin Etkililiği: Bir Eylem Araştırması, Doktora Tezi, Çanakkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Tanrıöğen, A. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı.

Ulutaş, A. & Çaydaş, A. (2013). İleri Yavrutürk Dergisinin Teknoloji Açısından Değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 6(3). 759-771.

Waryncia, L. (2006). Why I Love Children’s Magazines. Children and Libraries, 4(3) 40-42.

Yalçın, A. & Aytaş, G. (2008). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2003) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Yıldız, C.; Okur, A.; Arı, G. & Yılmaz, Y. (2010). Yeni Öğretim Programına göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem.

Yıldız, Z. (2012). Diyanet Çocuk Dergisinin Din Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 367-390.

Yiğitbaşı, K. G. (2014).Türkiye'de Çocuk Dergiciliği: TRT Çocuk Dergisi Örneği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 37-56.

Zur, D. (2014). Let’s Go to the Moon: Science Fiction in the North Korean Children’s Magazine Adong Munhak, 1956–1965. The Journal of Asian Studies, 73 (2), 327–351.

Published

2018-03-31

How to Cite

Duran, E., & Dolaylar Özkul, İncinur. (2018). Türk Çocuk Dergileri İle İlgili Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi / The Determination of Student Views on Turkish Children’s Magazines. Journal of History Culture and Art Research, 7(1), 467-478. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1362