Implicit Negation in Dialogue Discourse

Farida Bizyanovna Sitdikova, Guzel Rinatovna Eremeyeva, Gulnara Firdusovna Valieva

Özet


Our paper presents a research in cognitive linguistics and considers implicit negation dialogue utterances. Implicitness exists in all natural languages and can be considered as one of the most important features in the verbal communication process. It is well known that utterances in dialogues have a high degree of the implicitness which is due to the fact that the communicants share the situation, the context and the background knowledge. The paper considers some common ways of expressing implicit negation in the dialogue utterances. The main results of the study consist in the description of the mechanism for recognizing the implicit meaning and identifying typical cases of implicit negation in dialogue utterances characterized by the asymmetry of interrogative and response replicas. The materials of the paper can contribute into the language and thinking correlation problem and be of some interest for linguists, psycho-linguists, experts in logics and philosophy.


Anahtar Kelimeler


Implicitness, Implicit negation, Implicit meanings, Implicature, Dialogue, Intonational phraseological units.

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Arutyunova, N. D. (1998). Yazik i mir cheloveka. Мoscow: Языки русской культуры.

Devkin, V. D. (1981). Dialog: Nemetzkaya razgovornaya rech’ v sopostavlenii s russkoy. Moscow: Vishaya shkola.

Espersen, O. (1917). Negation in English and Other Languages. Copenhagen: Høst.

Galiullin, T. N. (1997). Taube. Каzаn: Татаrstan kitap nashriyate.

Gavrilova, G. F. (1999). Voprositelniye konstruktzii v ih funktzionalno-semioticheskom aspecte // Yasikovie yedinitzi: Logika I semantika, funktzii I pragmatika. Taganrog.

Gimatdinova, N. (2002). Ikebezge de avir. Kazan.

Gimatdinova, N. (2003). Parly yalgiz. Kazan.

Kashichkin, A. V. (2003). Implitzitnost v kontexte perevoda. Dissertation kand. filol. nauk. Moscow.

Kazimyanetz, E. G. (1987). Sposobi virazheniya otritzaniya v sovremennom russkom yazike: bilingvalniy analiz. Dissertation. Candidate of Philological Sciences. Moscow.

Lulcheva, E. M. (2013). Implitzitniye sposobi virazheniya otritzaniya. Vestnik IGLU. URL:

Malgsagova, M. S. (2017). Implitzitnoye otritzaniye vo frazeologizmah angliyskogo yazika.

Nekrasova, N. A. (2003). Implitzitnost’ paznourovnevih sintaksicheskih construktziy v russkom i angliyskom yazikah. Dissertation. Candidate of Philological Sciences. Rostov-na-Donu.

Paducheva, E. V. (2011). Implitzinoye otritzaniye i mestoimeniya s otritzatel’noy polyarizatziei. Voprosi yazikoznaniya, 1, 3-18.

Pilatova, V. N. (2002). Expressivnoye otritzaniye v sovremennom angliyskom yazike. Dissertation. Candidate of Philological Sciences. St. Petersburg.

Polovinina, S. G. (2006). Implicitnie markeri otritzaniya v nemetzkoyazichnom reklamnom diskurse. Gumanitarniye issledovaniya, 4.

Shutova, T. A. (1996). Semantika otritzaniya I sposobi eyo implitzitnogo virazheniya v russkom yazike. Dissertation. Candidate of Philological Sciences. St.Petersburg.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i6.1338

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.