Coğrafya Dersi Öğretim Programında Değerler / Values in Geography Teaching Curriculum

Authors

  • Yavuz Değirmenci

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1311

Keywords:

Eğitim, Coğrafya öğretim programı, Değerler, Education, Geography teaching curriculum, Values.

Abstract

Abstract

The aim of this research is to examine Geography curriculum in terms of values, which is renewed in 2017. For this purpose, which values take place in the program, the relation between values and learning outcomes, distribution of values to class levels and learning areas are examined. Document analysis as a qualitative research method is used in current research. As a result, it is found out that ten (10) different values are included in the Geography curriculum. It is noticed that values are included each grades’ teaching materials in the curriculum. Additionally, it is found that numbers of the learning outcomes related to the values are intensified in 10th and 11th grades, those numbers were at a lower level in the 9th grade. When the distribution of value numbers due to learning areas is examined, "natural systems" subject has the highest one, "global environment: regions and countries" learning subject has the lowest number in terms of value distribution. As a result, it is decided the renewed program aims to raise awareness on values. Suggestions have been provided based on these results.

 

Öz

Bu araştırmanın amacı, 2017 yılında yenilenen coğrafya dersi öğretim programını değerler açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda programda hangi değerlere yer verildiği, değerlerin kazanımlarla ilişkisi, değerlerin sınıf düzeylerine ve öğrenme alanlarına göre dağılımı incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, coğrafya dersi öğretim programında 10 farklı değer ifadesine yer verildiği tespit edilmiştir. Programda değerlere her sınıf düzeyinde yer verildiği görülmüş. 10. ve 11. sınıflarda değerlere ilişkin kazanım sayılarının yoğunluk kazandığı, 9. sınıfta ise bu yoğunluğun daha düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Değer sayılarının öğrenme alanlarına göre dağılımı incelendiğinde ise “doğal sistemler” alanının ön plana çıktığı, “küresel ortam, bölgeler ve ülkeler” alanında ise bu sayının en düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak yenilenen programın değerler açısından bir farkındalık oluşturmayı amaçladığı görüşüne varılmış ve bu farkındalığı artırmak için ulaşılan sonuçlara bağlı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

References

Akbaş, O. (2008). An overview of trends in values education. Journal of values education. 6, (16), 9-27.

Aktepe, V. ve Yel, S. (2009). The descrıptıon of value judgments of prımary School teachers: the case of Kırsehır. Türk eğitim bilimleri dergisi 7, (3).

Akturan, U. (2008). Doküman incelemesi. Nitel araştırma yöntemleri. (Edit. Baş, T. ve Akturan U.). Seçkin yayınları. Ankara.

Altunay, E. & Yalçınkaya, M. (2011). Examining teacher candidates’ views about values in knowledge society by some variables. Educational administration: theory and practice. 17, (1), 5-28.

Aran, Ö. C. & Demirel, Ö. (2013). The opınıons of 4th and 5th socıal scıence class teachers about values on educatıonal practıces. Electronic journal of social sciences. 12 (46).

Avcı, E. K. (2016). Sosyal bilgiler dersinde değerler eğitiminde coğrafya disiplininin rolü. Araştırma ve deneyim dergisi. 1 (1), 36-58.

Aydın, F. & Güngördü, E. (2015). Coğrafya eğitiminde özel öğretim yöntemleri. Pegem yayınları. Ankara.

Aydın, M. Z. & Gürler, Ş. A. (2012). Okulda değerler eğitimi. Yöntemler, etkinlikler kaynaklar. Nobel yayıncılık. Ankara.

Aydın, M. Z. (2010). Okulda değerler eğitimi. Eğitime bakış dergisi. 6 (18), 16-20.

Balcı, F. A. & Yelken, T. Y. (2010). Meanıngs attrıbuted to the concept of “value” by prımary school teachers. H. U. Journal of education. 39, 81-90.

Berkant, H. G.; Efendioğlu, A. & Sürmeli, Z. (2014). İnvestıgatıon of teachers’ vıews on values educatıon. Turkish studies. 9, (5), 427-440.

Berkowitz, M. W. (2011). What works in values education? International journal of educational research. 50, 153–158.

Bilgin, N. (1995). Sosyal psikolojide yöntem ve pratik çalışmalar. Sistem yayıncılık. İstanbul.

Bill, L. & Husbands, C. (2005). Values education in the mathematics classroom: subject values, educational values and one teacher's articulation of her practice. Cambridge journal of education, 35 (1), 7-18.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal, 9 (2), 27-40.

Bradbeer, J. (2007) Professional Standards and values for university teachers of geography, Journal of geography in higher education, 31 (2), 219-224.

Bradshaw, Y.; Healey, J. F. & Smith R. (2001). Sociology for a new century, Pine Forge Press.

Brownlee, J. L.; Scholes, L.; Walker, S. & Johansson, E. (2016). Critical values education in the early years: Alignment of teachers’ personal epistemologies and practices for active citizenship. Teaching and teacher education. 59, 261-273.

Butt, G. (2002) Reflective teaching of geography. London, Continuum. 11–18.

Carr, D. & London, J. (1999). Teachers and schools as agencies of values education: reflections on teachers’ perceptions part two: the hidden curriculum, Journal of beliefs and values, 20 (1), 21-29

CBSE (2012). Values education. A handbook for teachers. Central board of secondary education. Shiksha Kendra, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi.

CDÖP (2011). Coğrafya dersi öğretim programı. Milli eğitim bakanlığı ortaöğretim genel müdürlüğü. Ankara.

CDÖP (2017). Coğrafya dersi öğretim programı. Milli eğitim bakanlığı ortaöğretim genel müdürlüğü. Ankara.

Çifçi, T. & Ünaldı, Ü.E. (2014). Remarks and vıews of geography teachers on current sıtuatıon of value educatıon. Zeitschrift für die welt der türken. 6 (2). 81-99.

Çifçi, T. (2017). Coğrafya dersi öğretim programında (2017) değer eğitimi. International symposium of education and values (ISOEVA) Bildiri Özetleri Kitabı. Muğla.

Çifçi, T. (2017). Coğrafyada değer eğitimi. Pegem yayınları. Ankara.

Değirmenci, Y. & İlter, İ. (2013). The natural disasters in the geography teaching curriculum. Marmara geographical review. 28, 276-303.

Demirbaş, Ç. Ö. (2011). Sustainable development in the curriculum of geography course. Journal of Human Sciences. 8 (2).

DeRoche, E. F. & Williams, M. M. (1998). Educating hearts and minds. a comprehensive character education framework. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, Inc.

Deveci, H. & Ay, T. S. (2009). Values ın daıly lıfe accordıng to dıarıes of prımary school students. The journal of ınternational social research. 2, (6). 167-181.

Edwards, G. (2002). Geography, culture, values and educatıon. (Eds.R. Gerber and M. Williams). Geography, culture and education, 31-40. Kluwer Academic Publishers. Springer, Dordrecht.

Erden, M. (2004). Öğretmenlik mesleğine giriş. Alkım yayınevi. İstanbul.

Etherıngton, M. (2013) Values education: why the teaching of values in schools is necessary, but not sufficient, Journal of research on Christian education, 22 (2), 189-210,

Gaite, M. J. M. (2011). Geographıcal educatıon and teacher traınıng. Challenges and prospects ın the new European hıgher educatıon area (EHEA). Boletín de la asociación de geógrafos españoles. (57), 459-464.

Gerber, R. (2009). Geographical education. Geography. Encyclopedia of life support systems. Volume I. M. Sala (eds.), Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Oxfort UK.

Giddens, A. (2009). Sociology (6th ed.). Oxford: Polity Press.

Gökçe, N. & Kaya, E. (2009). Global climate change in the ınstructional program for geography course. Selcuk University the journal of institute of social science. 22, 157-168.

Halstead, J. M. & Taylor, M. J. (2000) Learning and teaching about values. a review of recent research, Cambridge journal of education, 30 (2), 169-202.

Hawkes, N. (2009). Values and quality teaching at west kidlington primary school. (eds. T. Lovat, R. Toomey). Values education and quality teaching. Springer Science+Business Media B.V.

Haydon, G. (2004). Values education: sustaining the ethical environment, Journal of moral education, 33 (2), 115-129.

Hernando, A. (1998) Values in geography education and teacher training, İnternational research in geographical and environmental education, 7(2), 168-174.

Hill, B. V. (1991). Values education in Australian schools. Melbourne: The Australian council for educational research.

Hopwood, N. (2008). Geography and moral education in a super complex world: the significance of values education and some remaining dilemmas, ethics, Place & environment, 2 (1), 5-18.

Huckle, J. F. (1983). Values education through geography: a radical critique, Journal of geography, 82 (2), 59-63.

Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (2010). The ımpact of social ınterdependence on values education and student (eds. Well-being. T. Lovat et al.) International research handbook on values education and student wellbeing. Springer Science, Business Media B.V.

Juutinen, J. & E. Viljamaa (2016). A narrative ınquiry about values in a finnish preschool: the case of traffic lights. International journal of early childhood. 48 (2), 193–207.

Katılmış, A. & Balcı, A. (2017). The ınvestigation of geography teacher candidates opinions’ towards values education. Marmara geographical review.15, 1-12.

Kaymakcan, R. (2010). Değer kavramı ve gençlerin dini değerleri. Eğitime bakış dergisi. 6 (18), 10-16.

Keskin, Y. (2015). Values educatıon ın hıstory currıculum and textbooks. Turkish studies. 10 (7), 659-674.

Koh, C. (2012). Moral development and student motivation in moral education: A Singapore study. Australian journal of education. 56 (1), 83–101.

Kolaç, E. & Karadağ, R. (2012). Meanings assigned to the notion of value and value ranking by pre-service turkish-language teachers. Elementary education online, 11 (3), 762-777.

Korch, A. (2009). Values education in the American school system. Unpublished master's thesis Rowan University.

Kumarassamy, J. & Koh, C. (2017). Teachers’ Perceptions of Infusion of Values in Science Lessons: A Qualitative Study. Research in science education. https://doi.org/10.1007/s11165-017-9612-8

Lambert, D. & Balderstone, D. (2000) Learning to teach geography in the secondary school: a companion to school experience (London, Routledge).

Lambert, D. (1999). Geography and moral education in a super complex world: the Significance of Values Education and Some Remaining Dilemmas, Ethics, Place & Environment, 2 (1), 5-18.

LePage, P.; Akar, H.; Temli, Y.; Şen, D.; Hasser, N. & İvins, İ. (2010). Comparing teachers’ views on morality and moral education, a comparative study in Turkey and the United States. Teaching and teacher education 27, 366-375.

Lickona, T. (1991). Educating for character. How schools can teach respect and responsibility. New York: Bantam Books.

Lovat, T. J. & Clement, N. D. (2008) Quality teaching and values education: coalescing for effective learning. Journal of moral education, 37 (1), 1-16.

Lovat, T. J. & Toomey, R. (2009). Introduction: values education. A brief history to today. Values education and quality teaching. Springer Science-Business Media B.V.

Lovat, T. J. (2010). Synergies and balance between values education and quality teaching, Educational philosophy and theory, 42 (4), 489-500.

Maharajh, L. R. (2014). Values! A hot topic. Anthropologist, 17 (2), 491–500).

Melady, T. & Corrigan, R. L. (1980) Values and education. Sacred Heart University Review: 1 (1). 12-20.

Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Meydan, H. (2014). An evaluation on the role of values education in school and values education approaches. Journal of theology faculty of Bülent Ecevit University. 1 (1), 93-108.

Moosmayer, D. C. & Siems, F. U. (2012) Values education and student satisfaction: German business students' perceptions of universities' value influences, Journal of marketing for higher education, 22 (2), 257-272.

Nalçacı, A. & Beldağ, A. (2015 Teacher views on earning the values in elementary school 4th and 5th grades social sciences course. International journal of Eurasia social sciences, 6, (21). 67-81.

Ogelman, H. G. & Sarıkaya, H. E. (2015). Views of preschool teachers about education of values: case of denizli province. Sakarya university journal of education faculty. (29), 81-100.

Özensel, E. (2003). The sociological relevance of values. Journal of Values Education, 1 (3), 217-239).

Pereira, L. J. (2016).Values education in Bangladesh: Understanding high school graduates' perspectives. Unpublished doctoral dissertation. University of the Incarnate Word.

Pitiyanuwat, S. & Sujiva, S. (2000) Civics and values education in Thailand: Documentary Analysis, Asia Pacific journal of education, 20 (1), 82-92.

Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online readings in psychology and culture, 2 (1). 2-20.

Sekhar, S. C. & Emmaniel, R. (2012). Impart value-based education. International journal of academic research in progressive education and development. 1 (1), 355-362.

Shobha, S. & Kala, N. (2015). Value education towards empowerment of youth a holistic approach. Procedia - social and behavioral sciences 172. 192 – 199.

Slater, F. & Lambert, D. (1998) Introduction: examining values in geographical and environmental education, İnternational research in geographical and environmental education, 7 (2), 140-141.

Slater, F. (1995). Values: Towards mapping their locations in a geography education in kent. (eds. A., Lambert, D., Naish, M. and Slater, F.). Geography in education: viewpoints on teaching and learning. (Cambridge, Cambridge University Press) pp. 200-230.

Sönmez, V. & Alacapınar, F.G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Anı yayıncılık. Ankara.

Sukhontapatipak, C. & Srikosamatara, S. (2012) The role of field exercises in ecological learning and values education: action research on the use of campus wetlands, Journal of biological education, 46 (1), 36-44.

Superka, D. P.; Ahrens, C.; Hedstrom, J. E.; Ford, L. J. & Johnson, P. L. (1976). Values education sourcebook: conceptual approaches, material analyses, and an annotated bibliography. Colorado: social science education consortuim, ERIC Clearinghouse for social studies/social science education.

Swanson, D. M. (2010). Value in Shadows: a critical contribution to values education in our times. (eds. T. Lovat et al.), İnternational research handbook on values education and student wellbeing, springer science, Business Media B. V.

Tatto, M. T.; Arellano, L. A.; Uribe, M. T.; Varela, A. L. & Rodriguez, M. (2001) Examining Mexico's values education in a globally dynamic context. Journal of moral education, 30 (2), 173-198.

Tilbury, D. (2003). Environmental education and development education Teaching geography for a sustainable World. Teaching and learning geography. (eds. D. Tilbury and M. Williams) Taylor & Francis e-Library. RoutledgeFalmer is an imprint if the Taylor & Francis Group. London and New York.

Turan, S. & Aktan, D. (2008). Exıstıng and ıdeal socıal values of school lıfe as perceıved by teachers and students. Türk eğitim bilimleri dergisi. 6, (2), 227-259.

Türkkahraman, M. (2014). Social values and value education. Procedia - social and behavioral sciences. 116, 633-638.

Ülavere, P. & Tammik, A. (2017). Value education in Estonian preschool child care ınstitutions. Journal of teacher education for sustainability. 19 (1). 129-146.

Ülavere, P. & Veisson, M. (2015). Values and values education in Estonian preschool child care ınstitutions. Journal of teacher education for sustainability. 17, (2)108-124.

Ulusoy, K. & Dilmaç, B. (2012). Değerler eğitimi. Pegem yayıncılık. Ankara.

Ünlü, M. (2014). Coğrafya öğretimi. Pegem yayınları. Ankara.

Uygun, S. (2013). An evaluation of the values education programs (Antalya sample) Mediterranean journal of humanities. 3 (2), 263-277.

Yalar, T. & Yelken, T.Y. (2011). Determınıng the teachers opınıons on ımprovıng values educatıon and developıng a programme module sample. Electronic journal of social sciences. 10, (38). 79-98.

Yaman, E. (2012). Değerler eğitimi. Eğitimde yeni ufuklar. Akçağ yayınevi. Ankara.

Yaşaroğlu, C. (2016). Cooperation and importance of school and family on values education. European journal of multidisciplinary studies, 1 (2), 66-71.

Yazıcı, K. (2006). Değerler eğitimine genel bir bakış. Türklük bilimi araştırmaları. (19), 500-522.

Yeşil, R. & Aydın, D. (2007). The method and timing in democratic values education. TSA, 11 (2), 65-84.

Yiğit, M. F. & Tarman, B. (2013). The place and ımportance of values education in 4.th and 5th. Grade primary school social studies textbooks. Journal of Social Studies Education Research. 4 (2), 79-102.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin yayınları. Ankara.

Published

2018-03-31

How to Cite

Değirmenci, Y. (2018). Coğrafya Dersi Öğretim Programında Değerler / Values in Geography Teaching Curriculum. Journal of History Culture and Art Research, 7(1), 429-450. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1311