The Attitudes of University Students towards Today’s World Affairs

Yasin Dönmez

Özet


This study was conducted to evaluate the attitudes of university students towards today’s world affairs in terms of some variables. 560 senior grade students participated in the study. The students were studying at Karabük University, Faculty of Literature in 2015-2016 Academic Year. The Review Model was used in the present study, and the “Today’s World Affairs Attitude Scale” was used as the data collection tool. Frequencies, percentages, arithmetic averages, Independent Samplings t-Test, and One-Way Variance Analysis (ANOVA) were used in the analyses of the data. It was concluded in the study that the attitudes of university students on today’s world affairs are positive and high. In addition, it was also determined in the present study that the attitudes of the students who participated in the study on today’s world affairs vary according to the gender variable at a significant level, and do not vary according to the programs in which they are studying. 


Anahtar Kelimeler


World affairs, Student attitudes, Karabük University.

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Anonim (2008). The World Bank (2008). The Little Green Data Book, p.iv

Aydın, F. & Sağdıç, M. (2013) Attitudes of the Students of Geography Department in Contemporary World Issues: A Case Study From Turkey. Journal of International Environmental Application & Science, 8(3), 419-429.

Aydın, F. & Çepni, O. (2010). University students attitudes towards environmental problems: A case study from Turkey. International Journal of Physical Sciences, 5(17), 2715-2720.

Aydın, F. & Çepni, O. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Karabük İli Örneği). Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2012), 189-217.

Baykal, H. & Baykal, T. (2008). Küreselleşen Dünya'da Çevre Sorunları/Environmental Problems in A Globalized World. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 1-17.

Çamurcu, H. (2005). Dünya Nüfus Artışı ve Getirdiği Sorunlar, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(13), 7-105.

Çavdar, S. S. (2006). Increasing EFL teachers’ awareness on global issues in ELT classroom. Unpublished master’s thesis, Çukurova University, Adana.

Çepni, O & Aksoy, B. (2016). Dünya Çevre Sorunları, Günümüz Dünya Sorunları, Editör: Fatih AYDIN, Pegem Akademi Yayınları, ISBN: 978-605-318-385-3, Ankara.

Cogan, J.; Torney-Purta, J. & Anderson, D. (1988). Knowledge and attitudes toward global issues: Students in Japan and the United States. Comparative Education Review, 32(3), 282-297.

Croucher, Sheila L. (2004). “Globalization and Belonging: The Politics of Identity a Changing World”, Rowman & Littlefield, p.10.

Demirkaya, H. (2016). Günümüz dünya sorunlarına genel bir bakış, Günümüz Dünya Sorunları, Editör: Fatih AYDIN, Pegem Akademi Yayınları, ISBN: 978-605-318-385-3, Ankara.

Hashizaki Y, & Kawaguchi H. (2012). Japanese Student Teachers’ Perceptions about Teaching GlobalIssues. P. Cunningham & N. Fretwell (Eds.) Creating Communities: Local, National andGlobal. London: CiCe, pp. 58-71.

Kılıçoğlu, G.; Karakuş, U. & Öztürk, T. (2012). Günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 7, 2209-2224.

Teksöz, G.; Şahin E. & Ertepınar, H. (2010). Çevre okuryazarlığı, öğretmen adayları ve sürdürülebilir bir gelecek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 307-320.

Topal, K. (2011). Çevre Sorunlarının Kaynağı Olarak Nüfus Artışı mı? Tüketim mi? Neo-Malthusyen Düşünceye Eleştirel Bir Yaklaşım, Türk İdare Dergisi, Sayı: 470, s: 133-152.

Yazıcı, Ö. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları. Turkish Studies, 8(6), 807-823.

Zeiler, T. (2002). Encyclopedia of American Foreign Policy. Ed. Richard Dean Burns, Alexander DeConde, and Fredrik Logevall, Vol. 2, 2 nd ed., New York: Charles Scribner's Sons, p135.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i6.1297

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.