Okulöncesi Dönemi Çocukları İçin Yaratıcı Drama Yöntemi İle Kurgulanan Sosyal Beceri Eğitiminin Değerlendirilmesi / Evaluation of Social Skill Education of 4-6 Age Children Designed with Creative Drama Method

Authors

  • Emine Kıvanç Öztuğ Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği
  • Melek Çiner Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1296

Keywords:

Yaratıcı drama, Sosyal beceri, Okul öncesi, 4-6 Yaş. Drama, Social skill, Pre-school, 4-6 age, Early education.

Abstract

Abstract

Compared to a child who plays basic games, it is seen that children who play exploratory games develop further. Social development is a process with wide spectrum which extends from babyhood to old age. Creative drama activities provide opportunities for thinking critically, learning, social interaction skills, social development and social change and allows for the development of skills within group. For this reason, creative drama is believed to be the most important tool to be used in the supporting of social skill development of children in early childhood with its game-like processes, child-centred construct, urging the child to imagine and providing freedom to the child within certain limits, as well as its employment of games as sub-dimension. In the study, single group pre-test / post-test model which is an experimental research pattern was used in order to identify the impact of creative drama education on social skills of students. Prior to the data collection process permission was granted from the parents and Hasan Avcıoğlu’s Social Skills Evaluation Scale for 4-6 Age groups was used for data collection. The study involved in total 22 children from ages 4 and 5 with equal number of children within each group. Within the framework of social skills evaluation scale, 13 creative drama workshops were prepared each of which were 55 minutes long and the opinion of a field expert was sought. When the scores obtained from the research by the students are examined, it is seen that the mean score from the entire scale before training was 3,41±0,57 whereas the mean score after training increased to 3,68±0,72. It was found out that the difference between the scores obtained by children covered in the study before and after the training was statistically significant (p<0,05). These findings suggest that the study had significantly positive impact on the creative drama-based social skill education and social skill development of children, especially in terms of peer pressure, self-expression, listening and task-completion skills.

 

Öz

Yapılandırılmış, merak uyandıran, yeni deneyimleri deneyimleme fırsatı sunan oyunlar, çocukların merak duygusunu canlı tutmakla beraber, gelişimsel açıdan da onları daha ileriye taşır. Düşünme, sorgulama problem çözme gibi davranışları desteklerken, bilişsel ve sosyal açıdan da çocukları aktif hale getirir. Sosyalleşme doğum anından itibaren hayatın içerisine giren ve ömür boyu devam eden bir süreçtir. Bu nedenle her yaş ve koşulda sosyal becerilerin desteklenmesi oldukça önemlidir. Sosyalliğe ilk adım aile ile başlamakta; ardından okulöncesi eğitimle başka bir boyut kazanmaktadır.Yaratıcı drama etkinlikleri, eleştirel düşünme, sosyal etkileşim becerilerini öğrenme, sosyal değişim ve sosyal gelişme katkı koyarak grup içerisinde kişilerin becerilerin geliştirilmesini sağlamaktadır.  Bu nedenle yaratıcı drama; oyunsu süreçleri, çocuğu merkeze alarak yapılandrılması, çocuğu hayal kurmaya ve belirli sınırlar içerisinde özgürlüğün çocuğun elinde olması bunun yanı sıra alt boyutu olarak oyunun kullanılması erken çocukluk dönemindeki çocukların sosyal beceri gelişiminin desteklenmesinde kullanılabilecek en önemli araç olduğu düşünülmektedir. Araştırmada yaratıcı drama eğitiminin çocukların sosyal becerilerine etkisini   tespit etmek amacıyla deneysel araştırma desenleriden tek grupla uygulanan ön test-son test modeli kullanılmıştır. Güzelyurt bölgesinde yer alan özel okulöncesi eğitim merkezine devam eden 4-6 yaş arası çocukların ailelerinden okul yönetimi adına izin alınarak Hasan Avcıoğlu’nun 4-6 yaş Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Ölçeğin genel çerçevesinde her biri 55 dakikalık 4 yaş grubundan 11, 5 yaş grubudan 11 çocuk olmak üzere toplam 22 çocuk için 13 yaratıcı drama atölyesi hazırlanmış ve alan uzmanının görüşü alınmıştır. Araştırma kapsamına alınan çocukların Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği genelinden aldıkları puanlar incelendiğinde, çocukların ölçek genelinden eğitim öncesi puan ortalaması 3,41±0,57 iken, eğitim sonrası ortalama puan 3,68±0,72’ye çıkmıştır. Araştırmaya katılan çocukların ölçek genelinden eğitim öncesi ve eğitim sonrası elde ettikleri puanlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Yapılan çalımanın yaratıcı drama temelli sosyal beceri eğitimini; çocukların sosyal beceri gelişimlerini, özellikle akran baskısı, kendini ifade edebilme, dinleme ve görevleri tamamlama becerilerinde önemli derecede olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

References

Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara: Naturel Yayınevi.

Aslan, E. (2008). Drama Temelli Sosyal Beceri Eğitiminin 6 Yaş Çocuklarının Sosyal İlişkiler ve İşbirliği Davranışlarına Etkisi.(Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Avcıoğlu, H. (2007). Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği (4-6 Yaş) Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Abant İzzet Baysan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 7.

Bayhan, P. S. & Artan, İ. (2005). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa.

Ceylan, Ş. (2009). Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeğinin Geçerlik-Güvenirlik Çalışması Ve Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Beş Yaş Çocuklarının Sosyal-Duygusal Davranışlarına Yaratıcı Drama Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi.(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.

Durualp, E. (2010). Anasınıfına Devam Eden Altı Yaş ÇOcuklarının Sosyal Uyum Ve Becerilerine Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğİtiminin Etkisinin İncelenmesi: Çankırı Örneği. (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Reichenbach, L. & Masters, J. C. (1983). Children’s Use of Expressive and Contextual Cues in Judgments of Emotion. Child Development, 54, 993-1004.

Gross, A. L. & Ballif, B. (1991). Children’s Understanding of Emotion from Facial Expressions and Situations: A review. Developmental Review, 11, 368-398.

Gander, J. M. & Gardiner, W. H. (2007). Çocuk ve Ergen Gelişimi. A. Dönmez, H. N.

Çelen, B. Onur Çevirisi (Çev.). Ankara: İmge Kitap Evi.

Kandır, A.; Özbey, S. & İnal, G. (2010). Okulöncesi Eğitiminde Program (1) - Kuramsal Temeller. İstanbul: Morpa

Guli, L. A. (2004). The Effects of Creative Drama-Based Intervention for Children with Deficits in Social Perception.

Moss, P. & H. Penn (1996) Transforming Nursery Education, London: Paul Chapman Publishing.

O’Sullivan, C. (2007). Leadership Skills in the Early Years Making a Difference. (p.170 ). London: Publisher A&C Black

Topaloğlu Ö. A. (2013). Etkinlik Temelli Sosyal Beceri Eğitiminin Çocukların Akran İlişkilerine Etkisi (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Published

2018-03-31

How to Cite

Kıvanç Öztuğ, E., & Çiner, M. (2018). Okulöncesi Dönemi Çocukları İçin Yaratıcı Drama Yöntemi İle Kurgulanan Sosyal Beceri Eğitiminin Değerlendirilmesi / Evaluation of Social Skill Education of 4-6 Age Children Designed with Creative Drama Method. Journal of History Culture and Art Research, 7(1), 414-428. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1296