Yaş, Cinsiyet ve Yaşam Doyumlarına Göre Ortaöğretim Öğrencilerinde İyilik Hali / Secondary School Students' Wellness According to Their Age, Gender and Life Satisfaction

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1222

Keywords:

İyilik hali yıldızı, İyilik hali, Ortaöğretim öğrencileri, Well star, Wellness, Adolescents.

Abstract

Abstract

This study sought to investigate the concept of wellness in high school students and in particular whether such variables as gender, age and life satisfaction impact on adolescent wellness. Data were collected from a sample of 240 high school students. Each of these subjects completed a basic demographic form along with the Adolescent Form of the Wellness Star Scale and Life Satisfaction Scale.  Data were analyzed with descriptive analysis, t-test and oneway ANOVA. Results of these analyses failed to reveal significant differences between groups based on the variables of age, gender and life satisfaction about total wellness. The results suggested meaningful differences in social and physical subscales between genders. According to results, females have higher score on social subscale while males have higher score on physical subscale. The results also suggested a meaningful difference in social subscale among age groups. The finding showed that social subscale scores of students become lower with the increase in age. At the same time, no meaningful differences were found among different life satisfaction level in terms of subdimension of wellness. The findings were further examined in light of recent research and implications for counseling with adolescent subjects are discussed.  


Öz

Bu çalışmada, ortaöğretim öğrencilerinin iyilik hallerinin, yaş, cinsiyet ve yaşam doyumu değişkenlerine göre değişip değişmediği sorusuna yanıt aranmıştır. Toplam 240 ortaöğretim öğrencisinden İyilik Hali Yıldızı Ölçeği-Ergen Formu, Yaşam Doyumu Ölçeği ve kişisel bilgi formu aracılığı ile veri toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analizler, t testi ve tek yönlü varyans analizi aracılığı ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre farklı cinsiyet, yaş ve farklı yaşam doyumu düzeyine sahip gruplar arasında iyilik halinden alınan toplam puanlar açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Öte yandan cinsiyetler arasında fiziksel ve sosyal iyilik hali alt boyutlarından alınan puanlarda anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Bulgular incelendiğinde erkeklerin fiziksel iyilik hali, kız öğrencilerin ise sosyal iyilik hali puanlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Diğer bulgu yaş grupları açısından yalnızca sosyal iyilik hali puanının farklılaştığı ve yaş arttıkça sosyal iyilik hali alt boyutundan alınan puanların düştüğü yönündedir.  Yaşam doyum düzeyleri farklı olan öğrencilerin alt boyutlarından alınan puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Bulgular alanyazına bağlı olarak tartışılmış ve ergenlerle yapılan psikolojik danışma hizmetleri için bazı öneriler sunulmuştur.

This study sought to investigate the concept of wellness in high school students and in particular whether such variables as gender, age and life satisfaction impact on adolescent wellness. Data were collected from a sample of 240 high school students. Each of these subjects completed a basic demographic form along with the Adolescent Form of the Well[G1] ness Star Scale and Life Satisfaction Scale.  Data were analyzed with descriptive analysis, t-test and[G2] [G3]  oneway ANOVA. Results of these analyses failed to reveal significant differences between groups based on the variables of age, gender and life satisfaction about total wellness. The results suggested meaningful differences in social and physical subscales between genders. According to results, females have higher score on social subscale while males have higher score on physical subscale. The results also suggested a meaningful difference [G4] in social subscale among age groups. The finding showed that [G5] social subscale scores of students become lower with the increase in age[G6] . At the same time, no meaningful differences were found among different life satisfaction level in terms of subdimension of wellness. The findings were further examined in light of recent research and implications for counseling with adolescent subjects are discussed.  [G7] [G8] [G9] [G10] [G11] 

Inserted: s

Inserted: -

Inserted: y

Inserted: a

Inserted: The f

Inserted:  the

Inserted: s

Deleted:i

Deleted:F

Deleted:s

Deleted:t

Author Biographies

Fidan Korkut Owen, Bahçeşehir Ü.

Dr. Korkut Owen, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisans ve doktora derecelerini de aynı üniversitenin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’ndan almıştır. Akademik yaşamının nerdeyse tamamını Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Korkut Owen, Ekim 2011’de emekli olan dek, Ocak 2002 ve Mayıs 2003 tarihleri arasında Kuzey Carolina’da UNCG’de, Ağustos 2008- Şubat 2009 tarihleri arasında da Kentucky’de Morehead Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Emeklilik sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde farklı üniversitelerde dersler veren Korkut Owen, 2015 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Yazarın araştırma konuları arasında önleyici psikolojik danışma ve rehberlik, iyilik hali, psikolojik danışman eğitimi, psikolojik danışmanların kişisel eğilimleri ve kariyer psikolojik danışmanlığı yer almaktadır. Dr. Korkut Owen’ın bu konularda yazılmış makaleleri, kitap bölümleri, kitapları, çevirdiği ve editörlüğünü yaptığı kitaplarının yanısıra ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri vardır.

Nur Demirbaş-Çelik, Alanya Alaettin Keykubat Ü

Yrd. Doç. Dr. Demirbaş Çelik, psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki lisans derecesini Ankara Ü.  yüksek lisans  derecesini Hacettepe Ü. ve  doktora derecesini  İstanbul Ünversitesinden alan Demirbaş Çelik'in araştırma ilgileri alanında başında yaşamda anlam arama gelmektedir.

Türkan Doğan, Hacettepe Ü.

Lisans. yüksek lisans ve doktora derecelerini psikolojik danışma ve rehberlik alanından Hacettepe Üniversitesinden alan Doc,Dr Doğan'ın araştırma ilgileri alanında başı iiyilik hali çekmektedir.

References

Alikaşifoğlu, M. & Ercan, O. (2009). Ergenlerde riskli davranışlar, Türk Pediatri Arşivi, 44(1), 1-6.

Andrews, F. M. & Withey, S. B. (1974). Developing measures of perceived life quality: Results from several national surveys, Social Indicators Research, 1, 1-26.

Arslan, G. & Balkıs, M. (2014). The investigation of relationship between problem behaviors and family problems in adolescence. SDU International Journal of Educational Studies, 1(1), 11-23.

Atak H. (2011). Kimlik gelişimi ve kimlik biçimlenmesi: kuramsal bir değerlendirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3,163-213.

Baker, S. B. & Gerler, E. R. (2001).Counseling in schools. In D.C.Locke, J. E. Myers, & E. L. Herr (Eds.), The handbook of counseling, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Black, K. A. (2000). Gender differences in adolescents’ behavior during conflict resolution tasks with best friends. Adolescence, 35(139), 499-512.

Çağır, G. (2010). Lise ve üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeyleri ile algılanan esenlik halleri ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, SBE, Balıkesir.

Catalano R.; Fagan A.; Gavin L.; Greenberg M.; Irwin C.; Ross D. & Shek D. (2012). Worldwide application of prevention science in adolescent health. The Lancet, 379, 1653–1664.

Christopher, J. C. (1999). Situating psychological well-being: Exploring the cultural roots of its theory and research. Journal of Counseling & Development, 77(2), 141-153.

Coffee, K.; Raucci, C.; Gloria, C.; Faulk, K. & Steinhardt M. (2013). Perceptions of adolescent wellness at a single-sex school. International Journal of Health Promotion and Education, 51(6), 300–311, http://dx.doi.org/10.1080/14635240.2013.829980

Colarossi, L. G. (2001). Adolescent gender differences in social support: Structure, function, and provider type. Social Work Research, 25(4), 233-242.

Craigie A. M.; Lake A. A.; Kelly S. A.; Adamson A. J. & Mathers J. C. (2011). Tracking of obesity-related behaviours from childhood to adulthood: A systematic review. Maturitas, 70,266–284.

Cutler, N. E. (1979). Age variations in the dimensionality of life satisfaction. Journal of Gerontology, 34(3), 573-578.

Dağlı, A. & Baysal, N. (2016). Yaşam Doyumu Ölçeği’in Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15(59), 1250-1262. DOI:10.17755/esosder.75955

Demir, E.; Saatcioğlu, Ö. & İmrol, F. (2016). Uluslararası dergilerde yayımlanan eğitim araştırmalarının normallik varsayımları açısından incelenmesi, Current Research in Education, 2(3), 130-148. [Çevrim-içi, dergipark.ulakbim.gov.tr/crd/article/download/5000203572/5000176789], Erişim tarihi: 30 Mart 2017

Derman, O. (2008). Ergenlerde psikososyal gelişim. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Adolesan Sağlığı II Sempozyum Dizisi No:63,19-21.

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542-575.

Diener, E. & Suh, E. M. (1999). National differences in subjective well-being. D. Kahneman, E. Diener, & N. Schwarz (Eds), Well-being: The foundations of hedonic psychology (pp. 434-450). New York: Russell Sage Foundation.

Doğan, T.; Karaman, N. G.; Çoban, A. E. & Çok, F. (2012). Ergenlerde arkadaşlık ilişkilerinin yordayıcısı olarak cinsiyet ve aileye ilişkin değişkenler. İlköğretim Online, 11(4), 1010-1020.

Ergene T.; Gençtanırım, D. & Özer, A. (2013). Lise öğrencilerinde riskli davranışların incelenmesi, TUBITAK destekli 110K430 numaralı proje.

Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Eryılmaz-Gülgez, Ö. & Kısaç, İ. (2014). Lise öğrencilerinin olumsuz risk alma davranışlarının yaş, cinsiyet ve psikolojik belirtiler değişkenleri açısından incelenmesi, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 122-136.

Fırıncı, T. (2012). Ergenlik çağındaki gençlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları araştırması. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 1-14. http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/firinci_2020-11-12.pdf

Furman, W. & Buhrmester, D. (1992). Age and sex differences in perceptions of networks of personal relationships. Child Development, (63)1, 103-115.

Gilman, R. & Huebner, E. S. (2006). Characteristics of adolescents who report very high life satisfaction. Journal of Youth and Adolescence, 35, 293-301.

Gölönü, S. & Karcı, Y. (2010). İletişim meslek lisesi öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerinin incelenmesi (Ankara il örneği) İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 31, 123-140.

Greenberg, J. S.; Dintimon, G. B. & Oakes, B. M. (1997). Wellness: Creating a life of health and fitness, Allyn and Bacon.

Hallal, P. C.; Victora, C. G.; Azevedo, M. R. & Wells J. C. (2006). Adolescent physical activity and health: A systematic review. Sports Medicine, 36(12):1019-1030.

Hartwig, H. & Myers, J. (2003). A different approach: Applying a wellness paradigm to adolescent female delinquents and offenders. Journal of Mental Health Counseling, 25, 57-75.

Hatfield, T. & Hatfield, S. R. (1992). As if your life depends on it: Promoting cognitive development to promote wellness. Journal of Counselling and Development, 7(12), 164-167.

Huebner, E. S. (1991). Correlates of life satisfaction in children, School Psychology Quarterly, 6, 103-111.

Jones, C. M. (1999). Shifting sands: Women, men, and communication. Journal of Communication, 49, 148-155.

Kabakçı, Ö. F. & Korkut F. (2008). 6- 8. sınıftaki öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi, Eğitim ve Bilim Dergisi. 33(148), 77-86.

Kabakçı, Ö. F. & Totan, T. (2013). Sosyal duygusal öğrenme becerilerinin yaşam doyumu ve umut düzeyi üzerindeki etkisi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 40-61.

Katja, R.; Paivi, A. K.; Marja-Terttu, T. & Pekka, L. (2002). Relationships among adolescent subjective well-being, health behavior, and school satisfaction. The Journal of School Health, 72(6), 243- 249.

Keyes, C. L. M. (2006). Mental health in adolescence: Is America's youth flourishing? American Joumal of Orthopsychiatry, 76, 395-402.

Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeyinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Korkut Owen, F. & Owen, D. W. (2016). Cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre ergenlerin iyilik hali Ed., Işıl Ünal ve Yasemin Koçak Usluel, Prof. Dr. Mustafa Aydın’a armağan eğitim bilimleri yazıları (ss107-124). Ankara: Gazi Kitapevi

Korkut-Owen, F. & Owen. D.W. (2012). İyilik Hali Yıldızı Modeli, uygulanması ve değerlendirilmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 3(9), 24-33.

Korkut-Owen, F.; Doğan, T.; Demirbaş-Çelik, N. & Owen, D. W. (2016). İyilik Hali Yıldızı Ölçeği’nin geliştirilmesi. International Journal of Human Science, 13(3), 5013-5031.

Koşucu, D. (2016). Otantiklik ile ruh sağlığı ve yaşam doyumu ilişkilerinde ontolojik iyi oluşun aracı rolü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Arel Üniversitesi.

Lee, R. L. T. & Yuen Loke, A. J. T. (2005). Health-promoting behaviours and psychosocial well-being of university students in Hong Kong. Public Health Nursing, 22(3), 209-220.

Leslie, J.; A. Yancey; W. McCarthy; S. Albert; C. Wert; O. Miles & J. James (1999). Development and implementation of a school-based nutritional and fitness program for ethnically diverse middle-school girls. Journal of the American Dietetic Association, 99(8), 967–970.

Levitt, J. M.; Guacci-Franco, N. & Levitt, J. L. (1993). Convoys of social support in childhood an early adolescence: Structure and function. Developmental Psychology, 29, 811-818.

Makinson, L. S. (2001). The relationship of moral identity, social interest, gender, and wellness among adolescents. US: ProQuest Information & Learning. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences, 62 (6), 2037.

Makinson, L. & Myers, J.E. (2003). Wellness: An alternative paradigm for violence prevention. Journal of Humanistic Counseling, Education and Development, 42, 165-177.

Miller, G. D. & Foster, L. T. (2010). Critical synthesis of wellness literature. http://silvrnetwork.net/sites/silvrnetwork.org/files/library/Critical_Synthesis%2520of%2 520Wellness%2520Update.pdf adresinden alınmıştır.

Myers, J. E.; Sweeney, T. J. & Witmer, J. M. (2000). The wheel of wellness counseling for wellness: A holistic model for treatment planning. Journal of Counseling and Development, 78, 251-266.

Omizo, M. M.; Omizo, S. A. & D’Andrea, M. J. (1992). Promoting wellness among elementary school children. Journal of Counseling & Development, 71(2), 194-198.

Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.

Özmen, D.; Çetinkaya, A. Ç.; Ergin, D.; Şen, N. & Dündar–Erbay, P. (2007). Lise öğrencilerinin yeme alışkanlıkları ve beden ağırlığını denetleme davranışları TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(2) 98-105.

Paul, E. L. & White, K. M. (1990). The development of intimate relationships in late adolescence. Adolescence, 25(98), 375–400.

Pekel-Uludağlı, N. & Sayıl, M. (2009). Orta ve ileri ergenlik döneminde risk alma davranışı: Ebeveyn ve akranların rolü Türk Psikoloji Yazıları, 12 (23), 14-24.

Preskitt, J. K.; Menear, K. S.; Goldfarb, S. S. & Menachemi, N. (2015). Wellness among US adolescents ages 12–17 years. Child Care Health Development, 41(6), 1207-1215.

Proctor, C.; Maltby, J. & Linley, P. A. (2009). Strengths use as a predictor of well-being and health-related quality of life. Journal of Happiness Studies, 12, 153-169. doi: 10.1007/s10902-009-9181-2

Rayle, A. D. (2005). Adolescent gender differences in mattering and wellness. Journal of Adolescence, 28(6), 753-763.

Romer N.; Ravitch N. K.; Tom K.; Merrell K. W. & Wesley K. L. (2011). Gender differences in positive social–emotional functioning. Psychology in Schools. 48(10), 958–970. DOI: 10.1002/pits.20604

Roothman, B.; Kirsten, D. K. & Wissing, M. (2003). Gender differences in aspects of psychological well being. South African Journal of Psychology, 33(4), 212-218.

Roscoe, L. J. (2009). Wellness: A review of theory and measurement for counselor. Journal of Counseling and Development, 87, 216-226.

Rossouw, D. (2003). Intellectual tools skills for the human sciences. Pretoria: Van Schaik.

Sarı, T. (2003). Wellness and its correlates' among university students: Relationship status, gender, place of residence and GPA (Unpublished Masters' Thesis), Middle East Technical University.

Schuster, T. L.; Dobson, M.; Jauregui, M. & Blanks, R.H. (2004). Wellness lifestyles I: A theoretical framework linking wellness, health lifestyles, and complementary and alternative medicine. Journal of Alternative Complement Medicine, 10(2), 349-56.

Shannon, G. W. & Pyle, G. F. (1993). Disease and medical care in the United States: A medical atlas of the twentieth century. New York: Macmillan Pub. Co.

Sidman, C. L. D'Abundo, M. L. & Hritz, N. (2009). Exercise self-efficacy and perceived wellness among college students in a basic studies course. International Electronic Journal of Health Education, 12, 162–174.

Slavin, L. A. & Rainer, K. L. (1990). Gender differences in emotional support and depressive symptoms among adolescents: A Prospective analysis. American Journal of Community Psychology, 18(3), 407-421.

Sprintall, N. A. & Sprintall, R. C. (1987). Educational psychology: A developmental approach (4th ed), Reading, MA: Addison Wesley.

Spurr, S.; Berry, L. & Walker, K. (2013). The meanings older adolescents attach to spirituality. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 18, 221-232. doi: 10.1111/jspn.12028.

Steiffge-Krenke, I. (1996). Stress, coping, and relationship in adolescence. British Journal of Developmental Psychology, (14), 375-376.

Steiner, H.; Pavelski, R.; Pitts, T. & McQuivey, R. (1998). The juvenile wellness and health survey (JWHS-76): A school based screening instrument for general and mental health in high school students. Child Psychiatry & Human Development, 29(2), 141-155.

Suldo, S. M.; Riley, K. N. & Shaffer, E. J. (2016). Academic correlates of children and adolescents’ life satisfaction. School Psychology International, 27 (5), 567-582. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0143034306073411

Suldo, S. M. & Huebner, E. S. (2006). Is extremely high life satisfaction during adolescence advantageous? Social Indicators Research, 78, 179-203.

Taşçı, E.; Sevil, Ü. & Çoban, A. (2004). Lise öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları, E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 20(1), 1-10.

Tatar, M. & Myers, J. E. (2010). Wellness of children in Israel and the United States: A preliminary examination of culture and well-being. Journal of Psychological Being. 23 (1):17-33.

Taylor, W. C.; Baranowski, T. & Young, D. R. (1998). Physical activity interventions in low-income, ethnic minority, and populations with disability. American Journal of Preventive Medicine, 15(4), 334-343.

Telef, B. B. (2014). Ergenlerde olumlu ve olumsuz duygular ile riskli davranışlar arasındaki ilişkinin incelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 591-604.

Williams P.; Holmbeck G. & Greenley R. (2002). Adolescent health psychology. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 828–842.

Yeo, L. S.; Ang, R. P.; Chong, W. H. & Huan, V. S. (2007). Gender differences in adolescent concerns and emotional well-being: perceptions of Singaporean adolescent students, The Journal of Genetic Psychology 168(1):63-80.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Published

2018-03-31

How to Cite

Korkut Owen, F., Demirbaş-Çelik, N., & Doğan, T. (2018). Yaş, Cinsiyet ve Yaşam Doyumlarına Göre Ortaöğretim Öğrencilerinde İyilik Hali / Secondary School Students’ Wellness According to Their Age, Gender and Life Satisfaction. Journal of History Culture and Art Research, 7(1), 379-397. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1222