Öğretmen Adaylarının Halk Kültürüne Yönelik Algılarının İncelenmesi / An Investigation of Pre-Service Teachers’ Perceptions of Folk Culture

Authors

  • Fitnat Gürgil Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v6i6.1214

Keywords:

Halk kültürü dersi, Öğretmen adayları, Nitel araştırma, Metafor, Görüşme, Folk culture course, Pre-service teachers, Qualitative research, Metaphor, Interview.

Abstract

Abstract

The purpose of this study is to determine pre-service teachers’ perceptions of folk culture. The study uses the qualitative research method. The study group consists of pre-service teachers studying in the sports sciences and education faculties of a state university located in Ankara province of Turkey. The research data have been collected through a metaphor form and semi-structured interviews to identify the participants’ perceptions of folk culture. The obtained data have been subjected to content analysis. The analysis results of the metaphor data indicate that the pre-service teachers associate folk culture with ‘inevitable and valuable element’ most, followed by ‘informative/directive elements’. The analysis results of the interview data, on the other hand, point out that the participants largely highlight folk culture’s function as informing about values of society. Another finding of the study is that the pre-service teachers’ perceptions of folk culture considerably differ by their subject branch. Especially the pre-service teachers receiving education in the field of sciences (70%) have negative perceptions towards folk culture. Also, it has been noticed that some of the participating pre-service teachers have misconceptions regarding folk culture. The analyses of the metaphor and interview data have revealed that some pre-service teachers think culture has an unchangeable nature and so opposes development and science.  

Öz

Bu çalışma, öğretmen adaylarının halk kültürüne yönelik algılarının tespit edilmesi amacını taşımaktadır. Nitel araştırma yöntemine göre desenlenen araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ilinde bulunan bir devlet üniversitesinin spor bilimleri ile eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Katılımcıların halk kültürüne ilişkin algılarını tespit etmek amacı ile çalışmada hem metafor formu hem de yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine göre incelenmiştir. Metafor verilerinin analizine göre öğretmen adaylarının halk kültürünü en fazla ‘vazgeçilmez ve değerli unsur’ daha sonra ise ‘bilgilendirici/yönlendirici unsur’ olarak nitelendirdiği tespit edilmiştir. Görüşme verilerinin analizinde ise katılımcıların yoğun olarak halk kültürünün toplumu bilgilendirme işlevine vurgu yaptıkları görülmüştür. Araştırmanın bir başka sonucu ise öğretmen adaylarının halk kültürüne yönelik algılarının öğrenim görülen branşlar açısından derin farklılıklar göstermesidir. Özellikle fen bilimleri alanında öğrenim gören öğretmen adaylarının (%70) halk kültürüne yönelik olumsuz algılara sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda çalışmaya katılan öğretmen adaylarının bir kısmının zihninde halk kültürüne ilişkin kavram yanılgılarının olduğu da görülmüştür. Hem metafor hem de görüşme verilerine göre bazı öğretmen adaylarının zihninde kültürün değişmez yapıda olduğu ve bu yapıdan kaynaklı olarak gelişmenin ve bilimselliğin karşıtı olarak algılandığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Author Biography

Fitnat Gürgil, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ana bilim dalında 7 yıldır araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım.

References

Akhan, N.; Kılıçoğlu, G. & Gedik, H. (2014).Sosyal bilgiler öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler ve sosyal bilimlere yönelik metaforları. Turkish Studies, 9(8), 73-90.

Ay-Selanik, T. & Fidan-Kurtdede, N. (2013). Öğretmen adaylarının “kültürel miras” kavramına ilişkin metaforları. Turkish Studies, 8(12), 1135-1152.

Aydın, F. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1313-1322.

Aydın, F. (2011). Üniversite öğrencilerinin “çevre” kavramına ilişkin metaforik algıları. Doğu Coğrafya Dergisi, 26, 25-44.

Bullough, R. V. & Stokes, D. K. (1994). Analyzing personal teaching metaphors in preservice teacher education as a means for encouraging professional development. American Educational Research Journal, 31(1), 197–224.

Carlson, T. B. (2001). Using metaphors to enhance reflectiveness among preservice teachers. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 72(1), 49–53.

Çepni, O. (2014). The Concept of Weather Event: A Qualitative Perspective from Students. Anthropologist, 18(2), 345-356.

Çetin, T., Kılcan, B., Güneş, C. ve Çepni, O. (2015). Examining secondary school students’ perceptions of the concept of migration: A Qualitative study. International Journal of Education, 7(3), 97-120.

Ekici, M. (2008). “Geleneksel kültürü güncellemek üzerine bir değerlendirme.” Milli Folklor, 80, 33-38.

Geçti, Y. (2011). Sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin coğrafya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi (Rize Üniversitesi örneği), Marmara Coğrafya Dergisi, 23, 1-19.

Gömleksiz, M. N.; Kan, A. Ü. & Öner, Ü. (2012). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin metaforik algıları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 419-436.

Gültekin, M. (2013).İlköğretim öğretmen adaylarının eğitim programı kavramına yükledikleri metaforlar. Eğitim ve Bilim, 38(169), 126-141.

Gürçayır-Teke, S. (2013). Geleneksel tarzlar, modern modeller: resmi, resmi olmayan eğitim ve somut olmayan kültürel miras. Milli Folklor, 100, 31-39.

Güven, İ. (1999). Küreselleşme ve eğitim dizgesine yansımaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32, 145-159.

İbret, Ü. & Aydınözü, D. (2011). İlköğretim II. Kademe öğrencilerinin “dünya” kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 85-102.

Kaymakcı, S. (2010). Yeni sosyal bilgiler programının ve ders kitaplarının bilim ve teknolojiye yaklaşımı, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme içinde (Editör B. Ata), Ankara: Pegem Yayınları, 13-37.

Kılcan, B. & Çepni, O. (2015). A qualitative examination of the perceptions of the eight grade students regarding the concept of environmental pollution. Journal of International Environmental Application & Science, 10(2), 239-250.

Koçoğlu, E. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler kavramına ilişkin imgesel algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(3), 107-126.

Kolaç, E. (2009). Somut olmayan kültürel mirası koruma, bilinç ve duyarlılık oluşturmada Türkçe eğitiminin önemi. Milli Folklor, 82, 19-31.

Kutlu, M. (2009). Somut olmayan kültürel mirasın korunmasında eğitime yönelik ilk adım: halk kültürü dersi. Milli Folklor, 82, 13-18.

Lakoff, G. & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press.

Leavy, A. M.; McSorley, F. A. & Bote, L. A. (2007). An examination of what metaphor construction reveals about the evolution of pre-service teachers’ beliefs about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 23(7), 1217–1233.

MEB (2006). İlköğretim halk kültürü (6. sınıf) dersi öğretim programı ve kılavuzu, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

MEB (2007). İlköğretim halk kültürü (7. sınıf) dersi öğretim programı ve kılavuzu, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

MEB (2008). İlköğretim halk kültürü (8. sınıf) dersi öğretim programı ve kılavuzu, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

MEB (2012). İlköğretim kurumları (ilkokul ve ortaokul) haftalık ders çizelgesi (http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/dosya/6/2/ Erişim tarihi 22.05.2017).

MEB, (2013). İlköğretim kurumları (ilkokul ve ortaokul) haftalık ders çizelgesi, (http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/dosya/6/2/ Erişim tarihi 22.05.2017).

MEB (2014).Öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esasları. 2678 Sayılı Tebliğler Dergisi.

Miles, M. & Huberman M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook, (2nd Edition), California: Sage Press.

Oğuz, M. Ö. (2007). “Folklor: ortak bellek veya paylaşılan deneyim.” Milli Folklor, 74, 5-8.

Oğuz, M. Ö. (2009). Somut olmayan kültürel miras nedir?. Ankara: Geleneksel Yayınları.

Öztürk, Ç. (2007). Sosyal bilgiler, sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının “coğrafya” kavramına yönelik metafor durumları, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 55-69.

Reeder, S.; Utley, J. & Cassel, D. (2009). Using metaphors as a tool for examining pre-service elementary teachers’ beliefs about mathematics teaching and learning. School Science and Mathematics, 109(5), 290–297.

Robson, C. (1993). Real world research. Oxford: Blackwell Publishers.

Saban, A. (2003). A Turkish profile of prospective elementary school teachers and their views of teaching, Teaching and Teacher Education. 19, 829-846.

Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.

Saban, A.; Koçbeker, B. N. & Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6, 461-522.

Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,7(2), 281-326.

Saban, A.; Koçbeker, B. N. & Saban, A. (2007). Prospective teachers' conceptions of teaching and learning revealed through metaphor analysis. Learning and Instruction, 17(2), 123–139.

Schmitt, R. (2005). Systematic metaphor analysis as a method of qualitative research. Qualitative Report, 10(2), 358–394.

Shaw, M. D.; Barry, A. & Mahlios, M. (2008). Preservice teachers’ metaphors of teaching in relation to literacy beliefs. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 14(1), 35-50.

Tannehill, D. & MacPhail, A. (2014). What examining teaching metaphors tells us about pre-service teachers’ developing beliefs about teaching and learning. Physical Education and Sport Pedagogy, 19(2), 149–163.

Ulusoy, M. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe ve öğrenme alanları ile ilgili metaforları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14, 1-18.

Ünlü, İ. (2017, Mayıs). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kültür kavramına yönelik algılarının metaforlar yoluyla incelenmesi, VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 04-06 Mayıs 2017, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (Erişim adresi: http://usbes6.com/wp-content/uploads/2016/12/B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-%C3%96ZET-K%C4%B0TABI-%C4%B0%C3%87%C4%B0N-TIKLAYINIZ.pdf

Yalçınkaya, E. (2013). Tarih kavramına yönelik sınıf öğretmeni adaylarının ürettikleri metaforların incelenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken- Journal of World of Turks, 5(3), 95-112.

Yalmancı-Gürbüzoğlu, S. & Aydın, S. (2013). Öğretmen adaylarının biyoloji kavramına yönelik metaforik algıları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 208-223.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Published

2017-12-30

How to Cite

Gürgil, F. (2017). Öğretmen Adaylarının Halk Kültürüne Yönelik Algılarının İncelenmesi / An Investigation of Pre-Service Teachers’ Perceptions of Folk Culture. Journal of History Culture and Art Research, 6(6), 523-541. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i6.1214