TV Dizileri Yoluyla Yeniden Üretilen Tüketim Kültürü / The Re-produced Consumption Culture by TV Series

Nesrin Kula

Özet


Tüketme terimi tahrip etmek, harcamak, israf etmek, bitirmek anlamlarını taşımaktadır. Jean Baudrillard ise, tüketimi kodlar ve kurallarla düzenlenmiş bir göstergeler sistemi olarak tanımlamaktadır. Tüketim tarzları kişilerin kimliklerinin birer unsuru haline gelmektedir. Özneler kimliklerini ifade etmek amacıyla metaları kullanmakta ve kişilerin toplum içindeki statüsü tükettikleri ile ölçülür hale gelmektedir. TV dizileri de, bireylere tüketilecek sonsuz nesneler yoluyla oluşturulacak yaşam tarzları ile ilgili bilgiler vermektedir. Çalışmada, seçilen on dizide üretilen anlam dünyası, yeniden üretilen tüketim ideolojisi ve oluşturulan kadın ve erkek rol modelleri çözümlenmektir. The Re-produced Consumption Culture by TV Series The concept of consumption means 'to destroy, spend, waste or finish something’. Jean Baudrillard describes the consumption as a semiotic system regulated of codes and rules. Consumption styles are nowadays becoming an element of people’s identity. Individuals use the commodities to express their identities and therefore the status of people in the community being measured according to what they consume. Meanwhile many TV series provides information to individuals about lifestyles to be created by infinite items consumed. This study analyzes the mindset created in ten selected TV series and the re-produced ideology of consumption as well as the presented role models for women and men in them.

Anahtar Kelimeler


Tüketim Kültürü, TV dizilerinin etkileri, rol modeller, Consumption culture, effects of TV series, role models.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aydoğan, Filiz. (2000). Medya ve Serbest Zaman, Đstanbul: Om Yay.

Baudrillard, Jean. (1997). Tüketim Toplumu, çev: Hazal Deliceçaylı-Funda Keskin, Đstanbul:

Ayrıntı Yay.

Binark, F. Mutlu. (1997). “Ben -bir kadın özne- ve benim sabun köpüklerim yada pembe

dizilerim” Đlet Yıllık’ 94, Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi yayınları no:7, yıl 1994-

, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Bocock, Robert. (1997). Tüketim, çev. Đrem Kutluk, Ankara: Dost Kitabevi.

Brown, Marry Ellen. (1994). Soap Opera and Women’s talk, The Pleasure of Resistance, Sage

Publications, London & New Delhi.

Cantor, G. Muriel/PINGREE Suzanne. (1983). The Soap Opera, Sage Comtext Series, Sage

Publications, Beverly Hills,/London, Third Print.

Debord, Guy. (1996). Gösteri Toplumu ve Yorumlar, çev.: A. Ekmekçi, O. Taşkent, Đstanbul:

Ayrıntı Yay.

Dery, Charles. (1985). “Television Soap Opera: Incast, Bigamy and Fatal Disease”, American

Television Genres, Stuart M. Kominsky and Jeffrey H. Makan, USA.

Featherstone, Mike. (1996). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, çev. M. Küçük, Đstanbul:

Ayrıntı Yayınları.

Fiske, John. (1987). Television Culture, London: Methuen.

Lunt, Peter K. / Livingstone. (1992). Sonia M., Mass Consumption and Personal Identity,

Philedelphia: Open University Pres, Buckingham,

Modleski, Tania. (1997). “The Search for Tomorrow in Today’s Soap Operas”, Feminist

Television Criticism, der: Charlet Brunston, Julie D’Acci, Linn Spigel, Oxford Television

Studies, Oxford: Clanendon Press.

Mutlu, Erol. (1991). Televizyonu Anlamak, Ankara: Gündoğan Yay.

Odabaşı, Yavuz, Tüketim Kültürü, Đstanbul: Sistem Yay.

Parsa, Seyide. (1994). Televizyon Estetiği, Đzmir: Ege Üniversitesi Yay.

Ritzer, George. (1998). Toplumun McDonaldlaştırılması, çev.:Şen Süer Kaya, Đstanbul:

Ayrıntı Yay.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v1i4.121

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c)