<b>Tüketim, Nüfus Ve Çevre Sorunları: Orantısız Denklem</b> / Consumption, Population And Environment Problems: Disproportionate Equation

Authors

  • Recep Ardoğan KSü İlahiyat Fak.

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.118

Keywords:

Tüketim, nüfus, nüfus artışı, çevre sorunları, ekolojik denge, İslam, Consumption, population, population growth, environment problems, ecological balance, Islam and environment

Abstract

Çevre sorunlarının temel nedenlerinden biri de artan tüketim ve israftır. tüketim, günümüzde israf kavramınının dışında tutulur hale gelmiş, sosyalleşmenin, mutluluğun göstergesi olarak görülmeye başlamıştır. İsrafın temel nedenleri arasında tüketimin bir yaşam biçimi olarak görülmesi, ben merkezci yaklaşım, mülkiyetin mutlaklaştırılması başta gelmektedir. bunun yanında çevre sorunlarının nedenleri arasında gelişmemiş ülkelerdeki nüfusun gösterilmesi dikkat çekmektedir. Çünkü nüfus oranının az olduğu bazı ülkelerdeki tüketim, soruna neden olarak gösterilen nüfusun tüketiminden kat kat fazladır. İslam’ın teshir ve emanet anlayışı da israf ve lüks (gösteriş ve prestij amaçlı) tüketimi reddeder. İsraf ve lüksün yasaklanması da çevre sorunlarının temel bir nedenini önlemektedir. Consumption, Population And Environment Problems: Disproportionate Equation Environment problems that are increased recently necessitate studying relation between human and nature. In this issue, the illustrating of the present population and population growth as a major factor of environment problems is a misconception. Whereas, consumption of minority group of the world has been exceeding multiplex the volume of the consumption of others people. This study examines the consumption inequalities between different social strata.

Author Biography

Recep Ardoğan, KSü İlahiyat Fak.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ KELAM

References

ANDERSON, Terry L.; Leal, Donald R., Serbest Piyasa ve Çevrecilik, trc. Vural

Fuat Savaş, Liberte Yay., Ank. 1996.

BAŞKENT, Can, Hayvanı Yememek - Bir Peter Singer Okuması,

http://student.science.uva.nl/~cbaskent/veg/veg/12.html

BAŞLAR, Kemal, "Uluslar arası Çevre Hukukunda Gelecek Nesillerin Durumu",

Ekoloji, sayı 5, 1992.

BAYRAKDAR, Mehmet, Đslam ve Ekoloji, DĐB Yay., Ank. 1997.

BIÇKI, Doğan, “Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre”, Akdeniz Đ.Đ.B.F.

Dergisi, I/2 (Antalya 2001), ss. 33-42.

BOOKCHĐN, Murray, Ekolojik Bir Topluma Doğru, trc. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı

Yay., Đst. 1996.

-----------------------------, Toplumsal Ekolojinin Felsefesi Diyalektik Doğalcılık

Üzerine Denemeler, trc. Rahmi G. Öğdül, Kabalcı Yayınevi, Đstanbul, 1996.

CANATAN, Kadir, “Ekonomik Krizin Paradigmatik Arka Planı ve Said Nursi ‘nin

Kozmoloji Öğretisi”, Kur’an-ı Anlamada Çağdaş Bir Yaklaşım: Risale-i Nur Örneği, Đst.

CERĐTLĐ, Đsmail, “Çevreci Hareketin Siyasallaşma Süreci”, C.Ü. Sosyal Bilimler

Dergisi, XXV/2 (Sivas 2001), ss. 213-226.

CLEAVER, Harry, “Doğa, Neoliberalizm ve Sürdürülebilir Kalkınma: Charybdıs ve

Scylla Arasında”, trc. Mehmet Bayazıt, Özgür Üniversite Forumu, 03/2002.

“Çevrecilik”, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, nşr. Mustafa Armağan ve dğr., Risale

Yay., Đst. 1990.

DURA, Cihan, “Çevre Sorunları ve Ekonomi”, Çevre Üzerine, Türkiye Çevre

Sorunları Vakfı Yayını, Ank. 1991. GÖRMEZ, Kemal, Türkiye’de Çevre Politikaları, Ank.

el-ĞANNÛŞÎ, Raşid, el-Hurriyyetü’l-Âmme fi’d-Devleti’l-Đslâmiyye, Beyrut 1993.

el-MÜTEVELLÎ, Abdülhamit, Mebâdiu Nizâmi’l-Hukm fi’l-Đslâm, 4. bs.,

Đskenderiyye, 1978.

FROMM, Erich, Psikanaliz ve Din, trc. Aydın Arıtan, Arıtan Yayınevi, 3. bs., İst.

GÜLEÇ, Cengiz, “Çevre ve Ruh Sağlığı”, Çevre Üzerine, Türkiye Çevre Sorunları

Vakfı Yayını, Ank. 1991.

HOBBES, Thomas, Leviathan, trc. Semih Lim, Đst. 1993.

KELEŞ, Ruşen; HAMAMCI, Can, Çevrebilim, Đmge Kitabevi, Ank. 1993, s. 169;

Çevre Politikası, Đmge Kitabevi, 5. bs., Ank. 2005.

KELEŞ, Hamamcı, Çevrebilim, Đmge Kitabevi, Ank. 1993.

LOCKE, John, “The Two Treatises of Civil Goverment”, Readings in Political

Philosophy, edited by F. W. Coker, 17th Printing, New York 1961.

ÖNKAL, Güncel; Yağanak, Eray, “Çevre Etiği”, Felsefe Ansiklopedisi, nşr. Ahmet

Cevizci, Babil Yayıncılık, Ank. 2005.

PAĐNE, Thomas, Đnsan Hakları, trc. M. Osman Dostel, Đst. 1988.

SMĐTH, Adam, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, A

Penn State Electronic Classics Series Publications, Pennsylvania, 2005.

ŞERĐATĐ, Ali, Medeniyet ve Modernizm, trc. Ahmet Yüksekoğlu, Bir Yayıncılık, 5.

bs., Đst. 1985.

“Siyasal Ekoloji”, Çevre Üzerine, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ank. 1991.

SOLJENĐTSĐN, Aleksandr, “Tanrı’yı Politikaya Geri Getirin”, trc. Özden Arıkan,

NPQ, Eylül 1996, Đst. 1996.

“Sömürgecilik”, Ana Britannica, Ana Yayıncılık, nşr. Philip W. Goetz ve dğr., Đst.

“Sömürgecilik”, Wikipedi, http://tr.wikipedia.org;

ÜNDER, Hasan, Çevre Felsefesi, -Etik ve Metafizik Görüşler-, Doruk Yay., Ank.

Published

2012-12-14

How to Cite

Ardoğan, R. (2012). <b>Tüketim, Nüfus Ve Çevre Sorunları: Orantısız Denklem</b> / Consumption, Population And Environment Problems: Disproportionate Equation. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 81-106. https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.118

Issue

Section

Articles