An Investigation on an Early Byzantine Higher School in Russian Historiography

Nikolai N. Bolgov, Anna M. Bolgova, Marina L. Ryabtseva, Marina Yu. Lopatina, Elena A. Semecheva

Özet


This article deals with the main approaches and achievements in the Russian studies of Late Antiquity in-between period from Antiquity to the Middle Ages. The current literature has an attempt to highlight the activities of leading scientists and their works as well as the activities of various regional schools on studying the higher schools of the Early Byzantium. The authors of the article came to the conclusion that there are some difficulties with the terminology in Russia, also there is no common understanding of this transitional time and many specialists prefer to work with narrow-focused material. Furthermore, there remains a ‘format’ of antiquists, Byzantinists and medievalists what makes integrative researches more difficult. To reveal these issues, the current study investigates the academic bibliography. 


Anahtar Kelimeler


Late Antiquity, The Middle Ages, Early Byzantium, History, Historiography, Russia, Byzantinists, Medievalists, Antiquists, Regional schools, Higher school.

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Bezrogov, V. (2008). Traditions of apprenticeship and the institute of school in ancient civilizations [Traditsiiuchenichestva i institutshkoly v drevnikhtsivilizatsiyakh]. Moscow: PIM.

Bolgov, N. (2013). Latin law school in the late antique Berite. In: Materials of the International youth science forum [Latinskayayuridicheskayashkola v pozdneantichnomBerite] “Lomonosov-2013” [electronic resource]. Moscow: MAKS Press.

Bolgov, N. (2014). Themistius and His Works in the Context of Cultural Continuity. In: Tractusaevorum, 1 (2): 175-184.

Bolgov, N. & Bolgova, A. (2013). The Crossroads of Epochs and Cultures: Choricius of Gaza as a mirror of continuity. In: L’Ecole de Gaza: espacelitteraireetidentiteculturelledansl’Antiquite Tardive. Paris: College de France, pp. 2-3.

Bolgov, N. & Bolgova, A. (2013). The late antique Berite in Phoenicia and its law school [PozdneantichnyyBerit v Finikii i ego yuridicheskayashkola]. In: State and society: interaction and opposition [Gosudarstvo i obshchestvo: vzaimodeystviye i protivostoyaniye]. Voronezh, pp. 306-311.

Bolgova, A. (2011). Rhetorician Choricius and school of Gaza [RitorKhorikiy i Gazskayashkola]. In: Belgorod State University Scientific Bulletin. Series: History. Political science. Economy. Computer science [Nauchnyyevedomosti BelGU. Istoriya. Politologiya]. № 7 (102). Iss.18, pp. 65-71.

Bolgova, A. (2012). From scholia to catena: Christianization of comments on the text in school of Gaza [Otskholiy k katenam: khristianizatsiyakommentariyev k tekstam v Gazskoyshkole.]. In: Belgorod State University Scientific Bulletin. Series: History. Political science. Economy. Computer science [NauchnyyevedomostiBelGU. SeriyaIstoriya. Politologiya.Ekonomika.Informatika]. № 7 (126). Iss. 22: 74-78.

Bolgova, A. (2014). Procopius of Gaza: rhetorician and theologian [ProkopiyGazskiy: ritor i bogoslov]. In: Issues of history, philology, culture [Problemyistorii. filologii. kultury]. № 2, pp. 101-107.

Bolgova, A. (2015). School of Caesarea as a phenomenon of the transition period from antiquity to Byzantium [Kesariyskayashkolakakfenomenperekhodnoyepokhiotantichnosti k Vizantii]. In: Pedagogy and education in the system of scientific knowledge [Pedagogika i obrazovaniye v sistemenauchnogoznaniya]. Belgorod, pp. 84-88.

Bolgova, A. & Bolgov, N. (2014). Studying the rhetoric school of Gazain recent years [IzucheniyeGazskoyshkolyritoriki v posledniyegody]. In: Belgorod State University Scientific bulletin. Series: History. Political science. Economy. Computer science [Nauchnyyevedomosti BelGU. Seriya Istoriya. Politologiya. Ekonomika. Informatika]. № 21 (192). Iss. 32, pp. 43-46.

Bolgova, A. & Eliseeva, O. (2012a). Julian legislation on schools and its ideology [ZakonodatelstvoYuliana o shkolakh i ego ideologiya]. In: Mediterranean world in antiquity and the Middle Ages: cross-cultural communication in historical space and time. XIII reading in memory of Professor N.P. Sokolov [Sredizemnomorskiymir v antichnuyu i srednevekovuyuepokhi: kross-kulturnyyekommunikatsii v istoricheskomprostranstve i vremeni. XIII chteniyapamyatiprofessora N.P. Sokolova]. Nizhny Novgorod, pp. 55-58.

Bolgova, A. & Eliseeva, O. (2012b). Teachers-grammarians of the late antique Greek East [Uchitelya-grammatikipozdneantichnogogrecheskogoVostoka]. In: Belgorod State University Scientific bulletin. Series: History. Political science. Economy. Computer science [Nauchnyyevedomosti BelGU. Seriya Istoriya. Politologiya. Ekonomika. Informatika]. № 13 (132), 23: 32-39.

Bolgova, A. & Sbitneva, Yu. (2009). Rhetorical education in roman East in IV cen., and school of Libanius [Ritoricheskoyeobrazovaniyena Rimskom Vostoke v IV v. i shkolaLibaniya]. In: Classical and Byzantine tradition [Klassicheskaya i vizantiyskayatraditsiya]. Belgorod, pp. 134-136.

Dyakonov, A. (1913). Types of higher theological school in Ancient Church of III-VI centuries [Tipyvyssheybogoslovskoyshkoly v DrevneyTserkvi III-VI vv.]. SPb (printed).

Eliseeva, O. (2012). Julian's law on schools: ideology, politics and direction [ZakonYuliana o shkolakh: ideologiya. politika. napravlennost]. In: Karazin readings (historical sceince) [Karazinskichitannya (istorichninauki)]. Kharkiv.

Eliseeva, O. (2013). Hypatia, her school and gender approach in studying the history of education and science [Gipatiya, eyeshkola i gendernyypodkhod v izucheniiistoriiobrazovaniya i nauki]. In: Youth for Science [Molodezh – nauke], 1: 62-65.

Goltseva, O. (2005). Secular and spiritual educational centers in Early Byzantium (IV-VII centuries) [Svetskiye i dukhovnyyeobrazovatelnyyetsentry v RanneyVizantii (IV-VII vv.)]. In: Our Anabasis [Nash Anabasis], 2: 22-27.

Kazhdan, A. (1972). Byzantine school. In: Historical issues [Vizantiyskayashkola. In: Voprosyistorii], 7, 209-214.

Krivushin, I. & Krivushina, E. (2002). Byzantine school [Vizantiyskayashkola]. Ivanovo.

Kurbanov, A. (2014). Sophists and monks of Gaza in VI century (by the example of "Correspondence of Barsanuphius and John of Gaza"). In: Classical and Byzantine tradition [Gazskiyesofisty i monakhi v VI veke (naprimere «PerepiskiVarsanufiya i IoannaGazskikh»). In: Klassicheskaya i vizantiyskayatraditsiya]. Belgorod, pp. 185-190.

Kurbatov, G. (1991). Early Byzantine portraits [Rannevizantiyskiyeportrety]. Leningrad: LSU.

Libanius. Orations (n.d.). 1912-1916. In 2 vols. Kazan: lithograph of the imperial university.

Lipshitz, E. (1984). Law schools and development of legal science. In: Byzantine culture. IV - first half of the VII century [Yuridicheskiyeshkoly i razvitiyepravovoynauki. In: KulturaVizantii. IV – pervayapolovina VII vv]. Moscow, pp. 358-370.

Manokhin, Ya. (2014). Continuity of educational traditions of early Byzantine higher theological schools in monastic school of Gaza. In: Classical and Byzantine tradition [Preyemstvennostobrazovatelnykhtraditsiyrannevizantiyskikhvysshikhbogoslovskikhshkol v Mona sheskoyshkole Gazy. In: Klassicheskaya i vizantiyskayatraditsiya]. Belgorod, pp. 190-194.

Manokhina, O. (2013). History of theological education in Early Byzantium: synopsis of PhD thesis [Istoriyabogoslovskogoobrazovaniya v RanneyVizantii]. Belgorod, pp. 24.

Ognev, A. (2007). The system of education in the Byzantine Empire. In: World of Byzantium [Sistemaobrazovaniya v Vizantiyskoyimperii. In: Mir Vizantii]. Belgorod, pp. 116-121.

Perfilova, T. (2003a). "Universities" of the Roman Empire (historiographical and methodological aspects of the problem). In: Yaroslavl Pedagogical herald [«Universitety» Rimskoyimperii (istoriograficheskiye i metodologicheskiyeaspektyproblemy). In: Yaroslavskiy pedagogic heskiyvestnik], 3, 25-35.

Perfilova, T. (2005). "Scholar" and "scholarship” in the Roman Empire: on the question of priority areas of the late antique science. In: Science and school [«Uchenyy» i «uchenost» v Rimskoyimperii: k voprosu o prioritetnykhnapravleniyakhpozdneantichnoynauki. In: Nauka i shkola], (3), 34-37.

Perfilova, Т. (2003b). Education in the Roman Empire: historiographic aspects of the problem (XVIII - early XX century.) [Obrazovaniye v Rimskoyimperii: istoriograficheskiyeaspektyproblemy (XVIII - nachalo XX v.)]. Yaroslavl: pub. Outfit of YaSPU.

Perfilova, Т. (2004b). Higher professional education in the Roman Empire: the training of doctors [Vyssheyeprofessionalnoyeobrazovaniye v Rimskoyimperii: podgotovkavrachey]. Yaroslavl: pub. Outfit of YaSPU.

Perfilova, Т. (2004a). "Wandering" sophists in the cultural space of the province (by example of the biography of Libanius). In: News of TheHerzen State Pedagogical University of Russia. Social and humanitarian sciences [Stranstvuyushchiye» sofisty v kulturnomprostranstveprovintsii (naprimerebiografiiLibaniya). In: Izvestiya Rossiyskogogos. Pedagogic heskogo universitetaim. A.I. Gertsena. Obshchestvennyye i gumanitarnyyenauk], 4(7), 7-15.

Plotnikov, V. (2011). The history of Christian enlightenment in its relationship with ancient Greco-Roman education. In 2 vols [Istoriyakhristianskogoprosveshcheniya v ego otnosheniyakh k drevneygreko-rimskoy] Moscow: Librocom.

Samodurova, Z. (1984). Natural Sciences. In: Byzantine culture. IV - first half of the VII century [Estestvennonauchnyyeznaniya. In: KulturaVizantii. IV – pervayapolovina VII vv]. Moscow, pp. 408-431.

Samodurova, Z. (1984). Schools and education. In: Byzantine culture. IV - first half of the VII century [Shkoly i obrazovaniye. In: KulturaVizantii. IV – pervayapolovina VII vv]. Moscow, pp. 478-503.

Savrey, V. (2011). School of Alexandria in the history of philosophical and theological ideas [Aleksandriyskayashkola v istoriifilosofsko-bogoslovskoymysli]. Moscow: ComKniga.

Savrey, V. (2012a). School of Alexandria in the history of Christian ideas [Antiokhiyskayashkola v istoriikhristianskoymysli]. Moscow: MSU.

Savrey, V. (2012b). Cappadocian school in the history of Christian ideas [Kappadokiyskayashkola v istoriikhristianskoymysli]. Moscow: MSU.

Tsvetaev, I. (1893). Higher schools of ancient Romans Schools of rhetoric. In: Russian herald. [Vysshiyeshkolydrevnikhrimlyan.Shkolyritorov. In: Russkiyvestnik].

Tsvetaev, I. (1902). From the life of higher schools of the Roman Empire. In: Issues of Philosophy and Psychology [IzzhiznivysshikhshkolRimskoyimperii. In: Voprosyfilosofii i psikhologii] year XIII, book 62 (II), pp. 954-1030; year XIII, book 63 (III), pp. 1091-1136.

Tsvetaev, I. (n.d.). 1887-1888. Grammar schools of ancient Romans. In: Russian herald. [1887-1888. Grammaticheskiyeshkolydrevnikhrimlyan. In: Russkiyvestnik].

Vashcheva, I. (2005). Education in Caesarea Palestinae in the III and first half of the VII century [Obrazovaniye v KesariiPalestinskoy v III – pervoypolovine VII vv]. In: Current problems of historical science and creative heritage of S.I. Arkhangelsky [Aktualnyyeproblemyistoricheskoynauki i tvorcheskoyenaslediye S.I. Arkhangelskogo]. Nizhny Novgorod, pp: 72–80.

Zaitseva, I. (2011). Ancient heritage in the ideas and activities of Clement of Alexandria: synopsis of PhD thesis [Antichnoyenaslediye v ideyakh i deyatelnosti Klimenta Aleksandriyskogo]. Belgorod.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i4.1171

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.