<b>Tüketim Toplumlarında Kentsel Dönüşüm Projelerinin ve Çevre-Toplum Anlayışının Sosyolojik Analizi</b> / A Sociological Analysis of the Urban Transformation Projects and the Perception of the Environment and Society in the Consumption Societies

Authors

  • ALİ FATİH UYSAL İSTANBUL BÜYÜKÅžEHİR BELEDİYESİ
  • HANDAN AKYİĞİT Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Doktora öğrencisi, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.110

Keywords:

Çevre ve Toplum, Çevre Sosyolojisi, Çevre Sosyolojisi Teorileri, Sürdürülebilir Kalkınma, Kentsel Dönüşüm, Environment and Society, Environmental Sociology, Environmental Sociology Theory, Sustainable Development, Urban Transformation

Abstract

İnsanoğlu var olduğundan bu yana sürekli olarak doğal çevre ile etkileşim içerisinde olmuştur. İlk dönemlerde insanlar çevrenin bir parçası olan insan, daha sonra onu kirletir hale gelmiştir. Son zamanlarda çevreyle ilgili artan sorunları giderebilmek için sürdürülebilir kalkınma/gelişme adı altında birçok proje geliştirilmesine rağmen, çalışmaların yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Bunun en önemli nedeni ise insan-doğa ilişkilerinin pazar mekanizması içerisinde düzenlenmesi, arazi kullanmada verimlilik-sosyal adalet-çevre korunması üçlüsündeki bilinen çelişkiyi doğurmasıdır. Örneğin, Türkiye’de kentsel alanları şekillendiren 3194 sayılı imar kanunu ile ortak amaçları olan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, belediyelerin kentsel fiziki kalitenin yüksek değerlerde olmasına yönelik çalışmalar yapması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda günümüzde yoğun gündem konusu olan kentsel dönüşümün vadettiği kentsel çevre ile mevcut olan sosyal-kültürel değişim karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, insan-çevre ilişkilerinin kısa bir tarihi, bu ilişkilerin geliştiği kavramsal çerçeveyi kapsamaktadır. İkinci bölümde, sosyolojik analizlerde ortaya çıkan, insan ve toplum üzerine çevre etmenlerinin etkisinin de vurgulanmaya başlamasını sağlayan geleneksel insan merkezli çevre anlayışından, doğa merkezli çevre anlayışına geçiş süreci üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, kamuoyunda çokça konuşulan kentsel dönüşüm projelerinin, çevreye duyarlı bir medeniyet inşası sürecinde, merkezi idare ve yerel idarelerin insanların en büyük tüketim mekânı olan kentsel alan yapılanmalarıyla birlikte ekonomik kalkınma modellerinde göz ardı edilen ve kayıp halka olarak tanımladığımız çevre ve toplum ilişkisi analiz edilmiştir. Böylelikle tüketim toplumlarında kentsel dönüşüm projelerinin yaratmış olduğu sosyal değişim süreci ortaya konularak, sağlıklı, uzun vadeli, başarılı sürdürülebilir bir çevre modelinin gelişmesi için gerekli olan faktörlerin kurumsal ve teorik alt yapısı oluşturulmuştur. A Sociological Analysis of the Urban Transformation Projects and the Perception of the Environment and Society in the Consumption Societies Since his creation, human beings have always been in interaction with the natural environment. This has been a direct result of the life activities as human being was a part of the ecosystem in the first ages. However, constantly increasing population, together with developing technology, has caused changes within the ecosystem. The mentioned fact which needs to be considered in the human and nature relations brings out the problem of how the nonrenewable and unenrichable soil and its complementary parts, namely air, water and plants will take form, or rather should be formed as balanced. Although numerous projects titled 'sustainable development’ have recently been developed to solve the grooving problems concerning the environment, these works are seen insufficient. The most important reason for this situation is the fact that the human-nature relations are organized within the marketing system and thus they lead to well-known contradiction regarding the trio of productivity, social justice and environmental protection in the use of land. For example; in Turkey, the Building Law Code 3194 and the Municipality Law Code 5393, both aiming to form the urban areas, emphasize that the municipalities have to work to upgrade the physical quality of the cities. In this regard, this study deals with the urban environment which 'the urban transformation project’ vows and the current socio-cultural change in comparison with each other. Moving from that point, the study has examined numerous studies, about the urban transformation and its environmental problems through a sociological point of view. By this study, the social transformation process created by the urban transformation projects in the consumption societies is presented.

Author Biographies

ALİ FATİH UYSAL, İSTANBUL BÜYÜKÅžEHİR BELEDİYESİ

LİSANS:ÅžEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ABD(2006) İÅžLETME ABD(2012) YÜKSEK LİSANS:MİMARLIK ABD (2012) DOKTORA:ÅžEHİRCİLİK (DEVAM EDİYOR)

HANDAN AKYİĞİT, Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Doktora öğrencisi, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi

LİSANS:SOSYOLOJİ DOKTORA: SOSYOLOJİ(DVM)

References

Adak, N. (2010). “Geçmişten Bugüne Çevreye Sosyolojik Yaklaşım”, Ege Akademik

Yaklaşım, Cilt: 10, Sayı: 1.

Adıgüzel, S. (2008). 21. Yüzyılda Yeni Bir Paradigma: Kentsel Kutuplaşma ve Mersin

Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Batkın, G. (1993). Kentsel Dokuda Sokak Kavramı Ve Değişim Süreci Đstanbul’dan Seçilen

Örnek Alanlar Üzerinden Bir Değerlendirme, Yüksek Lisans Tezi, Đstanbul Teknik

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Đstanbul.

Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity, Sage, London.

Çakır, N. (2006). Günümüz Kent Dinamiklerinin Kentsel Dönüşüme Etkileri, Đstanbul Teknik

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, Đstanbul.

Dayıoğlu, O. (2006). Kentsel Gelişimde Dönüşüm Projeleri: Süreç ve Aktörlerin

Tanımlanması, Zeytinburnu Örneği, Đstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

Yüksek Lisans Tezi, Đstanbul.

Erdal, H. (2010). “Sürdürülebilir Gelişme Açısından Göller ve Yaşanan Tehditler -Akşehir

Gölü Örneği-”, Niğde Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı:1

Niğde.

Ertürk, H., Sam, N. (2011). Kent Ekonomisi, Ekin Yayınevi, 4. Baskı, Bursa.

Esentürk, M. (2009). Đstanbul Đli Örneğinde Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, YTÜ, Fen

Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Đstanbul.

Gandy, M. (1997). “Postmodernism And Environmentalism: Complementary Or

Contradictory Discourses?”, The International Handbook of Environmental Sociology, Edit

by: Michael Redclift, Graham Woodgate, Edgar Elgar Publishing Limited UK.

Görmez, K. (2007). Çevre Sorunları, Nobel Yayınları, Ankara.

Keleş, R. (2012). Kentleşme Politikası, Đmge Kitabevi Yayınları, 12. Baskı, Ankara.

Keleş, R. (2007). “Kentleşme, Kent Kültürü ve Kent Kimliği”, Kültür Mekan Toplantıları

Ulusal Sempozyumu, Kent, Kültür, Konut Bildiri Kitabı, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları

Đstanbul.

Kılıç, S. (2006). “Modern Topluma Ekolojik Bir Yaklaşım”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kocaeli.

Kıray, M. B. (2003). Kentleşme Yazıları, Bağlam Yayınları, 2.basım, Đstanbul.

Kışlalıoğlu M., Berkes F. (1999). Çevre ve Ekoloji, 7. Basım, Remzi Kitapevi, Đstanbul.

Küçük, A. A., (2010). Küreselleşme Ve Tarihi Alanlarda Dönüşüm: Đstanbul – Tarlabaşı

Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri

Enstitüsü, Đstanbul.

Küçükçekmece Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğü. (2006)

Mcdanıel, G.G. (2010). Kentsel Dönüşüm Politikalarının Küreselleşme Çerçevesinde

Değerlendirilmesi: Sulukule Örneği, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Yüksek Lisans tezi, Đstanbul.

Özden, P.P. (2008). Kentsel Yenileme, Đmge Kitabevi Yayınları, Ankara.

Özerkmen, N. (2002). “Đnsan Merkezli Çevre Anlayışından Doğa Merkezli Çevre Anlayışına”

Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, Ankara.

Özsu, A. Serap .(2006). Đzmir Karşıyaka Çarşısı’nda Fiziksel Dönüşümün Değişen Tüketim

Alışkanlıkları Bağlamında Đncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

Đzmir.

Taylor, C. (1995). Modernliğin Sıkıntıları, çev. U. Canbilen, Ayrıntı Yayınları, Đstanbul.

Tuna, M. (2007). “Çevrecilik, Tarihsel, Teorik, Felsefi Temelleri ve Küreselleşmesi”, Çevre

ve Politika, Ed. Ayşegül Mengi, Đmge Kitabevi.

Tosun, E.K. (2007). Küreselleşme Sürecinde Kentlerde Mekansal, Sosyal ve Kültürel

Değişim: Bursa Örneği, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Bursa.

Tolanlar, M. (2007). Kentsel Dönüşüm Projeleri Ve Toplumsal Yansımaları, Afyon Kocatepe

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Uzun, H. (2009). Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kent Özlemi ve Kentlilik Açısından

Değerlendirilmesi Sulukule – Tasoluk Örneği, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Published

2013-01-29

How to Cite

UYSAL, A. F., & AKYİĞİT, H. (2013). <b>Tüketim Toplumlarında Kentsel Dönüşüm Projelerinin ve Çevre-Toplum Anlayışının Sosyolojik Analizi</b> / A Sociological Analysis of the Urban Transformation Projects and the Perception of the Environment and Society in the Consumption Societies. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 545-565. https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.110

Issue

Section

Articles