Türk Dili ve Edebiyatı İle Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dede Korkut Hikâyeleri Hakkındaki Bilgi ve Görüşleri / The Knowledge and Opinions of the Turkish Philology and Turkish Teacher Candidates Regarding Dede Qorqut Stories

Mustafa Yeniasır, Burak Gökbulut, Ömer Yaraşır

Özet


Abstract

Dede Qorqut Stories which is one of the most prominent works of Turkish is a precious work which should be known by every Turkish teenager. Unfortunately, having a low reading rate in our country is a known fact. Therefore, being located in a broadly manner of Dede Qorqut Stories in National Education Curriculum which is situated among the most valuable works of Turkish and thus Turkish Literature, submits an obligation in terms of the students for learning the culture of the society they live in better. 

The purpose of the study is to reveal the knowledge and opinions of the Turkish Philology and Turkish teacher candidates being educated in the first grade of the universities regarding Dede Qorqut Stories. In the research, survey has been used as a data collection tool.

The survey has been applied to Turkish philology and Turkish teacher candidates who began studying in the first grade of 2015-2016 Fall semester. The findings obtained as a result of the study has been discussed and various suggestions has been made.

 

Öz

Türkçenin en önemli yapıtlarından biri olan Dede Korkut Hikâyeleri, her Türk genci tarafından bilinmesi gereken değerli bir eserdir. Maalesef ülkemizde okuma oranının düşük olduğu bilinen bir gerçektir. Bundan dolayı Türk edebiyatının ve dolayısıyla Türkçenin en değerli eserleri arasında bulunan Dede Korkut Hikâyelerinin Millî Eğitim müfredatında geniş bir şekilde yer alması, öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun kültürünü daha iyi öğrenmeleri açısından zorunluluk arz etmektedir.

Bu çalışmanın amacı, üniversite birinci sınıfta öğrenim gören Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) ile Türkçe öğretmeni adaylarının Dede Korkut Hikâyeleri hakkındaki bilgi ve görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Hazırlanan anket, 2015-2016 Güz döneminde birinci sınıfta öğrenim görmeye başlayan TDE ve Türkçe öğretmeni adaylarına uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular tartışılarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Elden edilen en önemli sonuçlardan biri ankete katılanların önemli bir bölüğünün söz konusu hikâyelerin, geçmişimizi ve millî değerlerimizi yansıttığını düşünmeleridir. Ancak böyle düşünmelerine karşın bilgi anlamında birçok eksiklik olduğu gözlemlenmiştir. Bu yüzden Dede Korkut Hikâyelerine, özellikle ortaöğretimin son üç kademesinde (9, 10 ve 11. sınıflar) mutlaka yer verilmeli ve ayrıntılı bir şekilde üzerinde durulmalıdır. Ayrıca sadece ortaöğretimin son üç yılı ile yetinilmemeli, çocuklar küçük yaştan itibaren seviyelerine uygun yeniden hikâyeleştirmelerle, çizgi filmlerle, oyunlarla ve tasarlanacak başka araçlarla ilkokuldan başlanarak küçük yaştan itibaren Türk kültürünün bu önemli eseriyle yetiştirilmelidir. 


Anahtar Kelimeler


Dede Korkut hikâyeleri, Türkçe öğretmeni, Türk Dili ve Edebiyatı, Kültür, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; Dede Qorqut stories, Turkish teacher, Turkish philology, Culture, Turkish Republic of Northern Cyprus.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aksan, D. (1997). Anlambilim, Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi. Ankara: Engin Yayınevi.

Arı, B. & Karateke, E. (2010). Dede Korkut Hikâyelerinde Kadın ve Çocuk Eğitimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7/14, 275-284.

Bulut, M. (2013). Türkçe Eğitimi ve Öğretiminde Dil ve Kültür Aktarımı Aracı Olarak Atasözleri ve Deyimlerin Önemi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8/13 Güz, 559-575, [Online]: 10 Ekim 2015 tarihinde http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1483191380_34BulutMesut-arm-559-575.pdf adresinden indirilmiştir.

Demir, N. & Yılmaz, E. (2006). Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.

Deveci, H.; Belet, D. & Türe, H. (2013). Dede Korkut Hikâyelerinde Yer Alan Değerler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12/46, 294-321.

Ekici, M. (1995). Dede Korkut Hikâyelerinin Tesiri ile Teşekkül Eden Halk Hikâyeleri. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

Ergin, M. (1999). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları.

Ergin, M. (1994). Dede Korkut Kitabı I Giriş-Metin-Faksimile. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Gökyay, O. Ş. (2007) Dedem Korkudun Kitabı-Kitab-ı Dedem Korkut âlâ Lisan-ı Taife-i Oğuzan. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Özbay, M. & Tayşi, E. K. (2011). Dede Korkut Hikâyelerinin Türkçe Öğretimi ve Değer Aktarımı Açısından Önemi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1/1, 21-31.

Özcan, H. (2008). Halk Edebiyatı Metinlerinin Çocuk Edebiyatına Kaynak Olması ve Örneklem Olarak Dede Korkut Hikâyeleri. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 3/2, 582-603. http://turkishstudies.net/Makaleler/736894098_%C3%B6zcanh%C3%BCseyin.pdf

Tezcan, S. (2001). Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Tören, H. (2006). Prof. Dr. Muharrem Ergin’in Millî Kültür ve Millî Eğitimle İlgili Görüşleri. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 34.

Tören, H. (2012). Prof. Dr. Muharrem Ergin'in Millî Kültür ve Millî Eğitim ile İlgili Görüşleri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 34/34, 205-210. 10 Ekim 2015 tarihinde http://ist-univ.dergipark.gov.tr/iutded/issue/17034/178432 adresinden indirilmiştir.

Yalçın, S. K. & Şengül, M. (2004). Dede Korkut Hikâyelerinin Çocuk Eğitimi Açısından Öne Sürdüğü Değerler ve Ortaya Çıkarmak İstediği Tip Üzerine Bir Değerlendirme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 209-223.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i4.1074

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.