Ortaöğretim Öğrencilerinin Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Analyzing Attitudes of High School Students towards Turkish Literature Course by Various Factors

Türkan Gözütok, Ayşe Demir

Özet


Abstract

This study aims to analyze attitudes of high school students towards Turkish literature course by various factors. 525 students from different highschools in Karabuk joined this survey in 2016-2017 education semester. In this study that uses scan model, “Turkish Literature Course Attitude Scale” used as a data collection tool which developed by Veyis (2015). Besides descripitive statistics, t test and one-way ANOVA used for analyzing data. It is observed that high school students have an average positive attitude towards Turkish Literature course. Also, students’ attitude towards Turkish Literature course vary according to gender, grades and schools. Male students have more positive attitudes when compared to female students. In Karabük sample, the comparison of high school students’ attitude towards Turkish Literature Course shows that 9th grade students have less positive attitude when compared to 10th, 11th and 12th grades’. Between school types and students’ attitude points towards Turkish Literature course have also meaningful difference. Science High Schools’ students have high scores on “Turkish Literature Course Attitude Scale”.

 

Öz

Bu çalışmanın amacı, Karabük ilindeki ortaöğretim öğrencilerinin Türk Edebiyatı dersine yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmaya 2016-2017 eğitim öğretim yılında Karabük ilindeki farklı türdeki liselerde öğrenim gören 525 öğrenci katılmıştır. Tarama modelinin uygulandığı çalışmada veri toplama aracı olarak Veyis (2015) tarafından geliştirilen “Türk Edebiyatı Dersi Tutum Ölçeği” ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanında t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda ortaöğretim öğrencilerinin Türk Edebiyatı dersine yönelik orta düzeyde olumlu bir tutuma sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin Türk Edebiyatı dersine yönelik tutumlarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre Türk Edebiyatı dersine yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu görülmüştür. Karabük ili örnekleminde, ortaöğretim öğrencilerinin Türk Edebiyatı dersine yönelik tutumlarının sınıf düzeyi değişkenine göre karşılaştırılmasında ise, 9.sınıfların, 10, 11 ve 12.sınıflara oranla daha düşük tutum oranı gösterdikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin Türk Edebiyatı dersine yönelik tutum puanları ile okul türü arasında da anlamlı bir farklılık vardır. Fen Lisesi öğrencilerinin Türk Edebiyatı dersine yönelik tutum ölçeğinden aldıkları puanların diğer lise türlerine oranla çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Türk Edebiyatı, Tutum, Ortaöğretim öğrencileri, Karabük; Turkish literature, Aattitude, High school students, Karabük.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Arslan, A. (2012). Yükseköğretimde Türk Dili Dersine Karşı tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(3), 187-202.

Aydın, F. (2011). Secondary School Students’ Opinions about Geography Course: A Qualitative Study. Archives of Applied Science Research, 3(1), 297-305.

Aydın, F. (2013). Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Bölgesel Coğrafya Dersinde İşbirlikli Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Görüşleri ve Öz Değerlendirmeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler Dergisi, 13(4): 2401-2418.

Aytaç, G. (2003). Genel Edebiyat Bilimi, Say Yay., İstanbul.

Gözütok, T. (2016). Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Edebiyat Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar, IBAD Dergisi, s. 2109-2124.

Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

MEB, (2011). Ortaöğretim Türk Edebiyatı Dersi 9, 10, 11, 12. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara.

Menteşe, O. B. (2008). Edebiyat Nedir? Littera Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Yay., C.22, Haziran, Ankara.

Taşdelen, V. (2006). Edebiyat Eğitimi: Hermeneutik Bir Yaklaşım. Milli Eğitim, 196, 52.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Turgut, F. (1997). Tutumların Ölçülmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını.

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük, (http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5946478b982b07.41974197/18.06.2017).

Ülgen, G. (1995). Eğitim Psikolojisi: Birey ve Öğrenme. Ankara: Bilim Yayınları.

Veyis, F. (2015). Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies, 10(11), 1609-1620.

Wellek R. & Warren A. (2005). Edebiyat Teorisi. (Çev. Huyugüzel Ö.F.) 4.Baskı. İzmir: Akademi Kitabevi.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i4.1068

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.