<b>Tüketim Toplumu Çevre Performans İndeksi Ve Türkiye’nin Çevre Performansının İndekse Göre Değerlendirilmesi</b> / Consumer Society Environmental Performance Index And Evaluation of Environmental Performance For Turkey According To Environmental

Authors

  • Halil Savaş Pamukkake Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.106

Keywords:

Çevre, çevre performansı, tüketim toplumu, çevre performans indeksi, Environment, environmental performance, consumer society, environmental performance index

Abstract

Çevre Performans İndeksi (Environmental Performance Index-EPI), Yale Üniversitesi tarafından 2006 yılından beri ikişer yıl arayla ülkelerin çevre sağlığı ve ekosistem canlılığını 2006 yılında 16, 2008 ve 2010 yıllarında 25 ve son olarak 2012 yılında 22 performans göstergesine göre değerlendiren çevreyle ilgili önemli bir çalışmadır. Bu göstergeler, çevreye dair politika amaçlarına ülkelerin ne kadar yaklaştıklarının bir göstergesi durumundadır. 2012 yılı Çevre Performansı İndeksi’ne göre Türkiye, çevre sağlığı ve ekosistem canlılığını korumada dünya ülkeleri arasında en son sıralarda ve birçok en az gelişmiş ülkenin arasında yer almaktadır. Türkiye’nin indeks kapsamında 2012 yılında değerlendirilen 132 ülke arasında 109 sırada yer alması, çevre performansı konusunda Türkiye’nin sadece 23 ülkeyi, yani değerlendirilen ülkelerin sadece %17'sini geçebildiği ve %83’ünün gerisinde kaldığı anlamına gelmektedir. Bu çalışmada; çevre performans indeksi, indeksin amaçları, yapısal olarak politika ve kategorileri, göstergeleri ve puanları açıklandıktan sonra, tüketim toplumu ve çevre ilişkisi üzerinde durulmuştur. Türkiye’nin çevresel performansı 2010 ve 2012 yılı çevresel performans indeksi değerlerine göre analiz edildikten sonra, 2012 yılı performans değerlemesine göre beş kategoriye ayrılan ve her kategorinin başında yer alan ülkelerle Türkiye’nin karşılaştırmalı durumu grafiksel olarak ele alınmıştır. Son olarak; tüketim toplumu, çevre, çevre performans indeksi ve Türkiye çerçevesinde bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Consumer Society, Environmental Performance Index And Evaluation of Environmental Performance For Turkey According To Environmental Performance Index Environmental Performance Index (EPI-Environmental Performance Index) is a major study which evaluates environmental health and ecosystem vitality of countries, two years apart. This study, prepared by Yale University and based on 16 performance indicators in 2006, 25 in 2008 and 2010, and finally 22 in 2012, evaluating the environmental performance. These indicators are as an indicator of how much countries achieve the environmental policy goals. According to the year 2012 Environmental Performance Index, Turkey is in the most recent ranking of countries in the world, and many are among the least developed countries for protecting environmental health and ecosystem vitality. Turkey, within the scope of the index of 132 countries assessed in 2012 to take place in 109, only 23 countries of Turkey in environmental performance, i.e., able to pass 17% and 83% of countries assessed only means to remain behind. In this study, environmental performance index, the objectives of index, policies and structural categories, indicators, and the scores after the announcement, focused on the relationship between consumer society and the environment. Environmental performance of Turkey in 2010 and 2012, after analyzing the environmental performance index values, separated into five categories based on the valuation of the performance of the year 2012 and at the beginning of each category are discussed in the territories of Turkey graphical comparative situation. Finally, the consumer society, the environment, some assessments were made within the framework of environmental performance index and Turkey.

Author Biography

Halil Savaş, Pamukkake Üniversitesi

İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama

References

http://www.msxlabs.org/forum/sosyoloji/152252-toplum-turleri-ilkel-toplumlar.html#ixzz28PPuPyA6,

Erişim: 01.10.2012.

http://www.ekodialog.com/Makaleler/insan_sermayesi.html, , Erişim: 01.10.2012.

Özcan, B. (2007), “Postmodernizmin Tüketim Đmajları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:17,

Sayı:1, ss. 261-273.

Yanıklar, C. (2010), “Tüketim Kültürü, Kapitalizm ve Đnsan Đhtiyaçları Arasındaki Đlişki Üzerine Bir

Tartışma Cengiz Yanıklar”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2010, Cilt:34, Sayı:1, ss.25-32.

Kaya, K., Oğuz, Z. N. (2010), “Üniversite Gençliğinin Alışveriş Tercihlerinde Tüketim Kültürünün Rolü”,

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2010, Sayı:22, ss.147-164.

Karalar, R., Kiracı, H. (2011), “Çevresel Sorunlara Karşı Bir Çözüm Önerisi Olarak Sürdürülebilir Tüketim

Düşüncesi”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:30, Ağustos. s.64

Karalar, R., Kiracı, H. (2011), a.g.m.

Karalar, R., Kiracı, H. (2011), a.g.m.

http://www.yale.edu/epi/files/2006EPI_Report_Full.pdf, Erişim: 03.10.2012.

http://www.yale.edu/epi/files/2006EPI_Brochure.pdf, Erişim: 03.10.2012.

http://www.yale.edu/epi/files/2006EPI_Report_Full.pdf, Erişim: 04.10.2012.

http://www.yale.edu/epi/files/2006EPI_Report_Full.pdf, Erişim: 03.10.2012.

http://www.epi2010.yale.edu/, Erişim: 02.10.2012.

http://epi.yale.edu/epi2012/rankings, Erişim: 02.10.2012.

http://www.newdream.org/, Erişim: 03.10.2012.

http://www.newdream.org/search?q=responsible&page=3, Erişim: 05.10.2012.

Published

2012-12-16

How to Cite

Savaş, H. (2012). <b>Tüketim Toplumu Çevre Performans İndeksi Ve Türkiye’nin Çevre Performansının İndekse Göre Değerlendirilmesi</b> / Consumer Society Environmental Performance Index And Evaluation of Environmental Performance For Turkey According To Environmental. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 132-148. https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.106

Issue

Section

Articles