Çağdaş Sanatta Bir Yanılsama Tekniği: ‘Anamorfoz’ ve Felice Varini / An Illusion Technique in Contemporary Art: ‘Anamorphosis’ and Felice Varini

Authors

  • Mustafa Kocalan Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü
  • Tansel Türkdoğan

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1033

Keywords:

Yanılsama, Ggerçeklik, Giz, Manipülasyon, Anamorfik/anamorfoz, Felice Varini, Illusion, Reality, Mystery, Manipulation, Anamorphic/anamorphosis, Felice Varini.

Abstract

Abstract

In the 20th century and especially in the 21st century, the theory and the concepts such as simulation', ‘manipulation', ‘illusion', 'secret' and 'reality' have been interpreted differently from old times in several disciplines especially in visual arts. Some misleading techniques within various methods and aesthetic rules have been applied in the way that they deal with these concepts which are contained in art dynamics serving as a language of visual expression. Though the performed images within ‘Anamorphosis', its alias ‘anamorphic illusion' technique which is one of the most interesting techniques, at first glance look like difficult and chaotic constructions to solve, they represent a fictitious image, space or surface with the purpose of deceiving and they also include visual effects, deformation, and utopia.In the anamorphic works that change as long as it moves and can only be resolved from a specific point and angle, they become a part of the spectator composition in order to discover the truth and meaning and thus interactive situations also occur.

In this research, with an overview of the anamorphous technique’s form and development in historical process, was carried out in order to examine and evaluate the approach styles of the concept of Illusion which has modern artist Felice Varini who interprets this technique by associating with light, color, texture, mass, place, space, spacing and surface concepts. In accordance with the aim of the study, firstly the definition, types, methods and development process of the Anamorphosis technique have been examined, then some examples of Varini's work, which the first sight are perceived as having complex fragments and manipulating the perception of space at the same time have been presented and the effect of this situation on the viewer and the way of interpretation depending on the misleading features have been discussed.

Öz

20. yüzyıl ve özellikle de 21. yüzyılda ‘simülasyon’, ‘manipülasyon’, ‘yanılsama’, ‘giz’ ve ‘gerçeklik’ gibi kuram ve kavramlar, başta görsel sanatlar olmak üzere çeşitli disiplinlerde önceki dönemlerden farklı biçimlerde yorumlanmıştır. Görsel anlatım diline hizmet eden sanat dinamiklerinin içinde barındırdığı bu kavramları ele alış biçimlerinde çeşitli yöntemler ve estetik kuralları dâhilinde de bazı yanıltıcı teknikler uygulanmıştır. En ilgi çekici tekniklerden biri olan ‘anamorfoz’ diğer adıyla ‘anamorfik illüzyon’ tekniği ile gerçekleştirilen görüntüler, ilk bakışta her ne kadar çözümlenmesi zor ve kaotik yapılar gibi gözükseler de yanıltma amacıyla birlikte gerçeği, imgeyi, mekânı veya yüzeyi temsil etmektedirler. Aynı zamanda bu görüntüler deformasyonu, görsel efekti ve ütopyayı da içinde barındırmaktadırlar. Hareket edildiği sürece değişen, ancak belirli bir noktadan ve açıdan çözümlenebilen anamorfik çalışmalarda gerçeği ve anlamı keşfetme yolunda, seyirci kompozisyonun parçası haline gelmekte ve bu sayede bazı interaktif durumlar da gerçekleşmektedir.

Bu araştırma, anamorfoz tekniğinin biçemine ve tarihsel süreçte gelişimine genel bir bakış ile birlikte; bu tekniği ışık, renk, doku, kütle, mekân, uzam, espas ve yüzey kavramlarıyla ilişkilendirerek yorumlayan Çağdaş sanatçı Felice Varini’nin ‘yanılsama’ kavramına yaklaşım biçimlerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma amacı doğrultusunda, ilk önce Anamorfoz tekniğinin tanımı, çeşitleri, yöntemleri ve gelişim süreci incelenmiş, sonrasında ise Varini’nin ilk bakışta karmaşık parçalara sahipmiş gibi algılanan ve aynı zamanda mekân algısını manipüle eden çalışmalarından bazı örnekler sunularak izleyici üzerinde yarattığı etki ve yanıltıcı özelliklerine bağlı olarak yorumlama biçimleri ele alınmıştır.

Author Biography

Mustafa Kocalan, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü

1978`de Bolu`da doğdu. 2012 yılında Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim bölümünde Araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve halen aynı birimde devam etmektedir.

References

Alberti, Leon, B. (2015). Resim Üzerine ve Heykel Üzerine. (Çev: A. Erol), (1.Baskı) İstanbul: Janus Yayıncılık. (Eserin Orijinali 1435-36’da yazıldı).

Aldredge, M. (2012). The Illusionist: The Mind-Bending Installations of Artist Felice Varini. Web: http://www.gwarlingo.com/2012/optical-illusions-of-felice-varini/ (Erişim tarihi: 20. 04. 2017).

Alsaç, Ü. (2010).Hayranlık Uyandıran Görsel Yanılsamalar. Web: http://www.ustunalsac.com/ (Erişim tarihi: 29.05.2015).

Ata, Ö. (2015). Anamorfik Sanat Üzerine Araştırmalar ve Seramik Uygulamaları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir.

Berger, J. (2013). Görme Biçimleri, (Çev: Y. Salman), (19. Baskı). İstanbul: Metis. (Eserin orijinali 1972’de yayımlandı).

Baltrušaitis, J. (1977). Anamorphic Art. Cambridge: Chadwyck - Healey Ltd. Web: https://s3.amazonaws.com/freud2lacan.docs/Anamorphic.pdf (Erişim tarihi: 16.06.2017).

Collins, D. L. (1992), Anamorphosis and the Eccentric Observer: Inverted Perspective and Construction of the Gaze. Leonardo 25 (1): 72–82, Web: https://www.jstor.org/stable/1575625?seq=1#page_scan_tab_contents (Erişim tarihi: 13.07.2017).

Cowell, S. K. (2010). 2d –Now In 3d! Zürich, Switzerland Web: https://www.architonic.com/en/story/simon-keane-cowell-2d-now-in-3d/7000451 (Erişim tarihi: 20.04.2017).

Dekel, G. (2008). I Am a Painter. Perspective-localized painter, Felice Varini, interviewed, Paris, France, Web: http://www.poeticmind.co.uk/interviews-1/i-am-a-painter/ (Erişim tarihi: 16.02.2017).

Eroğlu, Ö. (2006). Resim Sanatı Sözlüğü, İstanbul: Nelli Sanatevi.

Farthing, S. (2014). Sanatın Tüm Öyküsü. (Çev: G. Aldoğan, F.C. Çulcu). (2.Baskı). İstanbul: Hayalperest. (Eserin orijinali 2010’de yayımlandı).

Gardner, M. (1988), Time Travel and Other Mathematical Bewilderments: W. H. Freeman and Company NewYorkWeb:http://www.logic-books.info/sites/default/files/k12-time_travel_and_other_matematical_bewilderments.pdf (Erişim tarihi: 07.06.2017).

Gombrich, E. H. (1992). Sanat ve Yanılsama. (Çev: A. Cemal). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Habib, I. (1993). Shakespeare's Pluralistic Concepts of Character, A Study İn Dramatic Anamorphism: SUP Associated University Presses, London, England. Web:https://books.google.com.tr/books?id=9vmvAThyCw4C&printsec=frontcover&hl (Erişim tarihi 21.01.2015).

Howarth, D. (2014) Felice Varini paints perspective-dependant artwork across Belgian city Web: https://www.dezeen.com/2014/07/22/felice-varini (Erişim tarihi: 20.02.2017).

Karabıyık, A. (2016), Ne Gelmesini Bekliyorsun? (O Çoktan Geldi), Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, (Dergipark) (17). s. 107-117. Web: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sanatvetasarim (Erişim tarihi: 20.02.2017).

Keleşoğlu, B. & Uygungöz, M. (2014). Sanat ve Tasarımda Anamorfik Görüntüler.Sanat ve Tasarım Dergisi. Anadolu Üniversitesi yayınları 10 (7) s.1-18

Krausse, A. K. (2005). Rönesans’tan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü, (Çev: D. Zaptçıoğlu). (1. Baskı). Almanya: Literatür.

Minguzzi, S. (2013). Felice Varini Optical Art Another perspective, Optical İllusion And Visual Ambiguities İn Contemporary Art. Web: http://www.silviaminguzzi.com/anotherperspective/varini.htm (E. Tarihi: 23.10.2016).

Rousse, G. (2017). http://www.georgesrousse.com/en/news/ (E. Tarihi: 23.06.2017).

Sharp, J. (1998). Problems with Holbein's Ambassadors and the Anamorphosis of the Skull, 20 the Glebe, Watford, England, Wd2 6LR, Brıdges Mathematical Connections in Art, Music, and Science. Web: http://archive.bridgesmathart.org/1998/bridges1998-157.pdf(Erişim tarihi: 07.06.2017).

Solina, F. & Batagelj, B. (2007). ‘Dynamic anamorphosis’Proceedings of ENACTIVE/07 4th International Conference on Enactive Interfaces Grenoble, France Web:http://eprints.fri.uni-lj.si/996/1/anamorphosis.pdf (Erişim tarihi: 10.05.2017).

Yazıcı, Y. E. (2015) Anamorfik İllüzyonun Mekan Algısına Etkilerinin Farklı Sanatçı Yaklaşımlarına Göre İrdelenmesi, Sanat ve Tasarım Dergisi, (15).139-148. Web:http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sanatvetasarim/article (Erişim tarihi: 07.06.2017).

Webster’s (1913). Web: http://www.websters1913.com/ (Erişim tarihi: 07.06.2017).

Weynants T. (2003). Optıcal Toy, Kınetıc Toys, Jouet Sédıtıeuse, Anamorphoses, the World of Hıdden Images. Web:http://users.telenet.be/thomasweynants/anamorfose-anamorphose.html (Erişim tarihi: 19.06.2017).

Published

2018-03-31

How to Cite

Kocalan, M., & Türkdoğan, T. (2018). Çağdaş Sanatta Bir Yanılsama Tekniği: ‘Anamorfoz’ ve Felice Varini / An Illusion Technique in Contemporary Art: ‘Anamorphosis’ and Felice Varini. Journal of History Culture and Art Research, 7(1), 527-541. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1033