<b>Tüketimin Değişen Yüzü: Elektronik Ticaret Uygulamaları ve Sosyal Paylaşım Ağlarının Rolü</b> / The Changing Face of Consumption: E-Commerce Applications And The Role of Social Networks

Authors

  • Büşra Halis Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.102

Keywords:

Tüketim, elektronik ticaret, sosyal paylaşım ağları-internet, Consumption, e-commerce, social networks-internet

Abstract

İnsanlık tarihi kadar eski olan tüketim, zaman içerisinde yaşanan değişim ve dönüşümlerle birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Eskinin, ihtiyacı kadar almak ve çalışmak gibi fenemonlerinin yerini, günümüzde daha çok satın almak için çalışmak, tükettiğinin ölçüsünde var olabilmek ya da olamamak almıştır. Tüketimin soyut anlamda kavramsal içeriğinin farklılaşmasının yanı sıra, tüketim araçları da farklılaşmıştır. Artık, yüz yüze görüşmeler yoluyla yapılan alışverişlerin yerini; fiziki mekândan bağımsız, internet üzerinden e-ticaret yoluyla ve birtakım paylaşım ağları aracılığıyla yapılan alışverişler almıştır. Bu çalışmada da, tüketimin ve tüketimde kullanılan araçların geçmişten bugüne değişen anlamı ve bu değişimi körükleyen sosyal ağ paradigması tartışılmaktadır. The Changing Face of Consumption: E-Commerce Applications And The Role of Social Networks Consumption, which is as old as human history has gained a new dimension with changes and transformations in the course of time. In the past, people bought and worked as they needed, but now, they work to buy more things except necessity and they be or not to be until they consumed. Over time, the conceptual content and tools of the consumption has changed. Shopping, which is done independent of the physical space, via the internet through e-commerce replaced shopping made by face to face. In this work, the changing meaning and tools of consumption from past to present and the paradigm of social networks which encouraging this change is to be held.

Author Biography

Büşra Halis, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

References

Bozkurt, Veysel, Endüstriyel Post Endüstriyel Dönüşüm Bilgi, Ekonomi, Kültür, Ekin

Yay., Bursa, 2006.

Bozkurt, Veysel, “Elektronik Ticaretin Ekonomik ve Toplumsal Boyutu”, Elektronik

Ticaret, (Der. Veysel Bozkurt), Alfa Yay., 2000.

Baudrillard, Jean, Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yay., Đstanbul, 2004.

Çetiner, Özgür& Erdal, Özlem, “1980 Sonrası Türkiye’de Finansallaşma ve Tüketim:

Fordizm’in Tutarlı Bir Alternatifi mi?” Econ Anadolu: Anadolu Uluslararası Đktisat

Kongresi’nde Sunulmuş Tebliğ, Eskişehir, 2009.

Çoşkun, Canan, “Tüketim Toplumu ve Đnternet”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),

Đnönü Üniversitesi SBE., Malatya, 2007.

Hatipoğlu, H.Burak, “E-Ticaret Sosyal Medya ve Ticaret Hayatına Etkileri”,

http://burakhatipoglu.com/turkce/2009_eylul_cio.pdf(09.09.2012).

Üstün, Berna&Tutal, Osman, “Tüketim Alışkanlıklarındaki Değişimler ve Bu Değişimlerin

Alışveriş Mekânlarına Etkisinin Eskişehir Örneğinde Đrdelenmesi”, Anadolu Üniversitesi

Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2008.

Yanıklar, Cengiz, Tüketimin Sosyolojisi, Birey Yay., Đstanbul, 2006.

Yüksel, Mustafa& Eraslan, Ergün&Asal, Ömer, “Elektronik Ticaret”, (Bilgi Sistemleri

Araştırma Projesi), Gazi Üniversitesi FBE, Ankara, 2001.

Yentürk, Nurhan, “Üretim ve Organizasyon Sisteminde Değişmeler ve Türkiye

Uygulamaları”, 93-94 Petrol Đş, Ankara.

Yeşil, Ahmet, E-Ticaret Đnternet Ortamında Ticaret, Kum Saati Yay., Đstanbul, 2008.

Zorlu, Abdülkadir, Tüketim Sosyolojisi, Glocal Yay., Ankara, 2006.

Zorlu, Olgun, “Sosyal Medyanın Cazibesi”, Zorlu Dergisi, Sayı 33, Haziran 2011.

Published

2012-12-16

How to Cite

Halis, B. (2012). <b>Tüketimin Değişen Yüzü: Elektronik Ticaret Uygulamaları ve Sosyal Paylaşım Ağlarının Rolü</b> / The Changing Face of Consumption: E-Commerce Applications And The Role of Social Networks. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 149-160. https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.102

Issue

Section

Articles