İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Çerçevesinde Tehlike ve Sosyal Risk İlkesi / The Absence of Strict Liability of Administration in case of Danger and Social Risk

Authors

  • Arzu Dilaveroğlu

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.1008

Keywords:

Kusursuz sorumluluk, Tehlike riski, Sosyal risk, İdarenin sorumluluğu, İdari davalar, Strict liability, Risk of danger, Social risk, Responsibility of administration, Administrative cases.

Abstract

Abstract

The aim of this study is to examine the principles of risk (risk) and social risk that lead to the absence of strict liability of the administration. The main questions to be addressed in this study, which is prepared by the descriptive method, are the meaning of the concept of strict liability and under which circumstances it is possible to assume strict liability of the administration in the framework of the risk and social risk principles. The information obtained within the scope of the study suggest that administration is responsible for damages arising out of danger and social risk, even though it is impeccable, besides the legal regulations regarding cases where the administration is defective in their actions and transactions. This is called the principle of strict liability in the literature.

The study included a discussion of the fact that in order to be able to be held responsible in the framework of the danger and social risk, the relationship between the actions of the administration and the incident occurred should be found, the expectation from the administration could not be met that the damage could be prevented by the administration before it emerges and the socalled damage arises as a consequence of social life.

Öz

Bu çalışmanın temel amacı, idarenin kusursuz sorumluluğuna neden olan tehlike (risk) ve sosyal risk ilkelerinin incelenmesidir. Betimleyici kaynak taraması yöntemi ile hazırlanan bu çalışmada üzerinde durulacak temel sorular, kusursuz sorumluluk kavramının ne olduğu, tehlike ve sosyal risk ilkesi kapsamında hangi durumlarda idarenin kusursuz sorumluluğuna hükmedilebileceğidir. Çalışma kapsamında elde edilen bilgiler, idarenin eylem ve işlemlerinde kusurlu olduğu durumlara ilişkin yasal düzenlemelerin yanında, kusursuz olmasına rağmen tehlike ve sosyal risk gereği ortaya çıkan zararlardan dolayı da sorumlu olduğunu ortaya koymuştur. Buna literatürde kusursuz sorumluluk ilkesi denilmektedir.

Araştırmada, tehlike ve sosyal risk kapsamında idarenin sorumlu tutulabilmesi için, idarenin işlemleri ile ortaya çıkan olay arasında illiyet bağının kurulması, zararın ortaya çıkmadan önlenebilmesi noktasındaki beklentinin idare tarafından karşılanamamış olması ve bahsedilen zararın toplumsal hayatta yaşamanın bir sonucu olarak ortaya çıkması durumları ile ilgili tartışmalara yer verilmiştir.

References

Akyılmaz, B. (2005). Sosyal Risk İlkesi ve Uygulama Alanı. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IX., S. 1-2, 181-208.

Atay, E. E. (2012). İdare Hukuku. Ankara : Turhan Kitabevi.

Atay, Ender Ethem; Odabaşı, Hasan. (2010). Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Avcı, A. (2013). Yargı Kararları Işığında Terör Eylemlerinden Dolayı İdarenin Sorumluluğu. Ankara: Seçkin.

Ayan, M. (1991). Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk. Ankara.

Azrak, A. Ü. (1980). İdarenin Toplumsal Muhatara (Sosyal Risk) Kuramına Göre Kusursuz Sorumluluğu. İstanbul.

Çağlayan, R. (2007). Tarihsel, Teorik ve Pratik Yönleriyle İdarenin Kusursuz Sorumluluğu. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Çelikkol, H. (1985). İdarenin Objektif Sorumluluğu. İzmir Barosu Dergisi, S. 2, syf. 20.

Çıtak, H. A. (2014). İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Bağlamında Sosyal Risk İlkesi. Ankara: Adalet Yayınevi.

Danıştay. (2001, 05 21). Tam Yargı Davalarında İdarenin İşlem Ve Eylemlerinin Hukuka Uygunluğu Denetimi Esas Olduğundan, Sorumluluk Sebebinin Açıkça Belirtilmesi Gerektiği Hakkında. 11 27, 2015 Tarihinde Kazancı Hukuk: Http://Proxy.Medipol.Deep-Knowledge.Net:9797/Musesessionıd=0210n05ua/Museprotocol=Http/Musehost=Www.Hukukturk.Com/Musepath/Dan%C4%B1%C5%9ftay-Kararlar%C4%B1?Esasno1=1999&Esasno2=1706 Adresinden Alındı

Deliveli, Ö. (2010). Kamu Yönetimi-Hukuk. Bursa: Ekin Basın Yayın ve Dağıtım.

Eren, F. (2001). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. İstanbul: Beta Basım A.Ş.

Esin, Y. (1976). Danıştay'da Açılacak Tazminat Davaları, (İkinci Kitap:Esas). Ankara.

Gözler, Kemal. (2009). İdare Hukuku (İkinci Baskı), Cilt II. Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım.

Gözübüyük, A. Ş. & Tan, T. (2014). İdare Hukuku, Cilt II. İdari Yargılama Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.

Günday, M. (2011). İdare Hukuku. Ankara: İmaj Yayınevi.

Kalabalık, H. (2011). İdari Yargılama Usul Kanunu. Konya: Sayram Yayınları.

Kalabalık, H. (2014). İdare Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları. Konya: Sayram Yayınları.

Onar, S. S. (1960). İdare Hukukunun Temel Esasları, C.2. İstanbul: İsmail Akgün Matbaası.

Özgüldür, S. (1996). Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Işığında Tam Yargı Davaları. Ankara.

Tandoğan, H. (2010). Türk Mes'uliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi Mes'uliyet). İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Yıldırım, T. (2010). İdari Yargı. İstanbul: Beta Basım A.Ş.

How to Cite

Dilaveroğlu, A. (2017). İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Çerçevesinde Tehlike ve Sosyal Risk İlkesi / The Absence of Strict Liability of Administration in case of Danger and Social Risk. Journal of History Culture and Art Research, 6(3), 1365-1380. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.1008