Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 3 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (3) MODERN ÇAĞIN HASTALIĞI; STRES VE ETKİLERİ / The Disease of Modern Era; Stress and its Effects Özet   PDF
ibrahim Işıtan, Rıza Gökler
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (4) Modern Dünya ve Ölüm : Batılının Ölüm Karşısında Tavırları Özet   PDF
Adem Sağır
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) Modern Türk Çocuk Şiirinin Dil ve Üslup Özellikleri / Language and Style Issues on Modern Turkish Child Poems Özet   PDF
Cemil Memmedov
 
Cilt 5, Sayı 2 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5(2) Müslüman Tüketicilerin İsraf Kavramına Bakışı: Türkiye, Katar ve Endonezya Ölçeğinde Kültürlerarası Bir Mukayese / The Perspective of Muslim Consumers on Extravagance: A Cross-Cultural Comparative Study in Turkey, Qatar and Indonesia Özet   PDF
Hasan Terzi, Remzi Altunışık
 
Cilt 4, Sayı 1 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (1) Mustafa Kemâleddin Bekrî’ye Göre Sûfî Benlik Gelişimi /The development of the Sufi Self according to Mustafa Kamâl al-Dîn Bakrî Özet   PDF   PDF
İbrahim Işıtan
 
Cilt 4, Sayı 4 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (4) Müstakimzâde’ye Göre Nakşbendiyye’nin Bilinmeyen On İkinci Esası/ The Unknown Twelfth Principle of Naqshibandiyya According to Mustaqeemzadah Özet   PDF
uğur incebilir
 
Cilt 4, Sayı 1 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (1) NAİMA’NIN DİN VE TOPLUM GÖRÜŞÜ / Religion and Society According to Naima Özet   PDF
ALİ COŞKUN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (3) Necip Fazıl’ın Aynadaki Yalan’ Romanında Din ve Tasavvuf /Religious and Mystic Elements in The Novel Aynadaki Yalan (The Lie in the Mirror) Özet   PDF
Sema Noyan
 
Cilt 3, Sayı 3 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (3) Neoliberal Eğitim Politikaları ve Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Uluslararası Sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) Analizi Özet   PDF
Halim Güner, Nurhayat ÇELEBİ, Gülşah TAŞÇI KAYA, Mithat KORUMAZ
 
Cilt 1, Sayı 3 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (3) NEYLÎ’NİN HÔŞÂ HİKÂYE-İ MANZÛME-İ DİL-CÛ ÂZMÂYİŞ-İ TAB'-I NÂDİRE-GÛ ADLI MESNEVİSİNİN LEYLA VÜ MECNÛN, HÜSN Ü AŞK MESNEVİLERİ VE ASLI İLE KEREM HALK HİKÂYESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI / The Comparison of Neyli’s Masnavi Named “Hôşâ Hikâye-i Manzûme-i Dil-Cû Âzmâyiş-i Tab‘-ı Nâdire-Gû” with other Masnavis “Leyla vü Mecnûn”, “Hüsn-ü Aşk” and with the Folktale of “Aslı ile Kerem” Özet   PDF
Adnan UZUN
 
Cilt 4, Sayı 3 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (3) Nick Hornby’s A Long Way Down (2005) in the Transition from Book to Movie Özet   PDF (English)
Ömercan Tüm
 
Cilt 3, Sayı 1 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (1) Niğde İli Kemerhisar Beldesinde Yorgancılık
Quilting in the Town of Kemerhisar in Niğde Province
Özet   PDF
Gözde KEMER, Sema ETİKAN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (1) Niyazi ve Zafernâme-i AliPaşa / Niyâzî and Zafer-nâme-i Ali Pasha Özet   PDF
Hamza ÜZÜMCÜ
 
Cilt 3, Sayı 3 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (3) Nursultan Nazarbayev’in Avrasya Entegrasyonu Politikası Özet   PDF
Selçuk KAPLAN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5(2) Öğretmenlere Göre Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişim Süreci: Sivas İli Örneği / The Development Process of Computer Aided Education According to Teachers: Sivas Case Study Özet   PDF
Yahya Fidan, Canan Yıldıran, Bilal Tırnakçı, Hanifi Parlar
 
Cilt 3, Sayı 2 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (2) Ön ve Erken Hanedanlar Devri’nde (MÖ. 3300-3000) Levant’ta Kurulan Ticaret Kolonilerinin Mısır Devletleşmesine Katkısı / The Contribution of Trading Colonies founded in Levant in Protodynastic and Early Dynastic Period (B.C. 3300-3000) to Egypt’s Becoming a State Özet   PDF
İzzet - ÇIVGIN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) Ortaçağ ve Sonrası Muş İli Yüzey Araştırması -2008- Malazgirt / A Survey on Medieval and Later Periods of Malazgirt, Muş (2008) Özet   PDF
Bülent Nuri KILAVUZ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) Ortaçağ ve Sonrası Muş İli Yüzey Araştırması -2009- Bulanık / A Survey on Medieval and Later Periods of Bulanık, Muş (2009) Özet   PDF
Bülent Nuri KILAVUZ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) Ortaçağ ve Sonrası Muş İli Yüzey Araştırması -2010- Varto / A Survey on Medieval and Later Periods of Varto, Muş (2010) Özet   PDF
Bülent Nuri KILAVUZ
 
Cilt 4, Sayı 1 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (1) Ortaöğretimde Türkçenin Anadil Olarak Öğretiminde Sözlü ve Yazılı Metin Oluşturma Sorunu / Oral and Written Text Formation Problem in Teaching Turkish as Mother Language at the Secondary Education Level Özet   PDF
Mustafa Kundakcı, Enver Kapağan
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) Osmanlı Devleti’nde Cadı Avı Var mıydı? (Karşılaştırmalı Bir İnceleme) / Was There a Witch Hunt in the Ottoman Empire? (A Comparative Study) Özet   PDF
cem doğan
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) Osmanlı Devleti’nde Mevlevî Olmayanların Sikke Giymesine Karşı Alınan Önlemler / Precautions Taken Against The Sikke Wearing People Who Were not Mawlawi in The Ottoman Period Özet   PDF
Serdar Ösen
 
Cilt 1, Sayı 3 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (3) OSMANLI KENTLERİNDE MAHALLELERİN MEKÂNSALLAŞTIRILABİLMESİ İÇİN BİR YÖNTEM DENEMESİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ / A Methodological Attempt to Evaluate the Spatialization of Quarters in Ottoman Cities: the Case of Kayseri Özet   PDF
Suat Çabuk, Kemal Demir
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (3) Paphlagonia Hadrianoupolis’i /Paphlagonian Hadrianoupolis Özet   PDF
Bülent Nuri Kılavuz, Ersin ÇELİKBAŞ
 
Cilt 3, Sayı 4 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (4) Parion Yamaç Hamamı / The Slope Bath of Parion Özet   PDF
Ersin Çelikbaş, Kasım Oyarçin
 
Toplam 1371 ögeden 151 - 175 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>