Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) Ebu’l Hasan Harakânî’ye Göre Sûfi Benlik Dönüşümü / Transmutation of the Self according to Ebu’l-Hasan al-Harakânî Özet   PDF
İbrahim Işıtan
 
Cilt 1, Sayı 3 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (3) Eğitim Seviyesindeki Yükselmenin Geleneksel Aile Anlayışının Değişimine Etkisi: Karabük Üniversitesi Örneği / The Effect of Increasing Education Level on Changes in Traditional Family Patterns: The Case of Karabuk University Özet   PDF
Sinan YILMAZ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (1) Ehl-i Sünnet Açısından Bilgi ve Değeri
Knowledge and its Value in Terms of the Ahl As-Sunnah
Özet   PDF
ismail yücedağ
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Ekonomik Büyüme ve Çevresel Vergilerin Emisyon Miktarına Etkileri / The Effect of Economic Growth and Environmental Taxes On Quantity of Emissions Özet   PDF
Hakan Akar
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Sularında Antibiyotik Kalıntılarının Varlığının Araştırılması / Investigation Of The Presence Of Antibiotic Residues Influent Of Elazig Municipal Wastewater Treatment Plant Özet   PDF
Murat Topal
 
Cilt 3, Sayı 2 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (2) Eleştirel Düşünme ve İslami Yöntem Özet   PDF
HÜLYA ÇINAR
 
Cilt 3, Sayı 2 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (2) Eleştirel Düşünme: İslami Bir Perspektif Özet   PDF
Aysun Güzey
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (3) en-Nefehâtü’r-Rabbâniyye fi’t-Tarîkati’s-Sa’diyye / Sa’diyye Tarikatı Hakkında Rabbanî Sözler Özet   PDF
Hür Mahmut YÜCER
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (4) Ensar, Muhacir, Cihâd, Gazve ve Şehitler Hakkında¦ Özet   PDF
Ömer Faruk HABERGETİREN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (1) Epistemolojik Bağlamda Felsefe-Din İlişkisinin Rasyonalitesi ve Felsefî Temelleri
The Rationalization of the Relation between Philosophy and Religion in Epistemological Context and Its Philosophical Foundations
Özet   PDF
Münir Dedeoğlu
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (2) ERMENİ MESELESİ BAĞLAMINDA TÜRK-FRANSIZ İLİŞKİLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ / TURKISH-FRENCH RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE ARMENIAN QUESTION: PAST AND PRESENT Özet   PDF
Recep Karacakaya
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Eskişehir’de Hava Kirliliği ve Doğal Gazın Tarihçesi: Genel Değerlendirme / History of Air Pollution and Natural Gas Usage in Eskişehir: A General Review Özet   PDF
Nazmi Oruç, Engin Ataman, Halenur Kırkgöz
 
Cilt 3, Sayı 3 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (3) Evaluation of Professional Self-esteem among EFL Teachers and Students at Mevlana University Özet   PDF   PDF (English)
Ebrahim KHEZERLOU
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Farklı Çalışma Ortamlarında Oluşabilecek Hava Kirliliğinin Çalışanların Sağlığı Üzerindeki Etkileri / The Effects of Air Pollution on Workers’ Health In Different Work Places Özet   PDF
Simge Taner, Utkan Özdemir
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Farklı Hidrolik Bekletme Sürelerinin Anaerobik Perdeli Reaktörde Sülfat İndirgenmesi Üzerine Etkisi / Effect of Different Hydraulic Retention Time (HRT) on Sulfate Reduction in Anaerobic Baffled Reactor Özet   PDF
Şebnem ÖZDEMİR, Dilek Akman, Kevser CIRIK, Serden Başak, Arzu Kılıç, Dilek Özgün
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) Feridüddin Attâr’ın Hayatı ve Eserleri / The Life of Fariduddin Attar and his Studies Özet   PDF
Serhat Küçük
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) Fethiye'de Düz Dokumacılık ve Günümüzdeki Durumu / Flat Weaving In Fethiye and Current Status Özet   PDF
Filiz Nurhan Ölmez, Sema Etikan
 
Cilt 3, Sayı 4 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (4) Fetih Derneği ve İstanbul’un Fethinin 500. Yılı / Association of Conquest and The 500th Anniversary of Conquest of Istanbul Özet   PDF
Çağla Derya Tağmat
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (2) From High Fidelity (1995) to Funny Girl (2014) or What Makes Nick Hornby’s Novels so Popular Özet   PDF (English)
Cristina Chifane
 
Cilt 4, Sayı 4 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (4) Gazzâli ve David Hume Bilgi Kuramlarında Dinî Bilginin İmkânı/ The Possibility of Religious Knowledge in al-Ghazzali and David Hume’s Theory of Knowledge Özet   PDF
Mustafa Yıldız
 
Cilt 3, Sayı 4 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (4) Gazzâlî’ye Göre Akıl ve Dinî Bilgi Kaynağı Olarak Aklın Önemi / The Intelect and its Value as a Source of Religious Knowledge According to al-Ghazzali Özet   PDF
Mustafa Yıldız
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (2) Gender Politics in To the Lighthouse Özet   PDF (English)
Ferhat Ordu, Murat Karakaş
 
Cilt 4, Sayı 3 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (3) Gender Politics in To the Lighthouse Özet   PDF (English)
Ferhat Ordu, Murat KARAKAŞ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (3) Göğü Delen Adam: Papalagi Özet   PDF
Seda ZADEOĞLU, Adem SAĞIR
 
Cilt 3, Sayı 1 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (1) Güzide Komutanlarımızdan Muhittin Paşa, Orduda ve Anadolu’daki Hayat, Resmi Tercüme-i Hali ve Şahsiyeti
One of Our Distinguished Commanders, Muhittin Pasha, His Life, Biography and Personality In Anatolia And Army
Özet   PDF
ARAN ERDEBİLLİ
 
Toplam 1371 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>