[1]
L. Shaiakhmetova, L. Shayakhmetova, R. Khusnutdinov, and A. Sulkarnayeva, “Tatar Virtual Institute of Kayum Nasyri”, TAKSAD, vol. 6, no. 6, pp. 628-633, Dec. 2017.