Shaiakhmetova, Liliia, Leysan Shayakhmetova, Rasim Khusnutdinov, and Assiya Sulkarnayeva. 2017. “Tatar Virtual Institute of Kayum Nasyri”. Journal of History Culture and Art Research 6 (6):628-33. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i6.1334.