Shaiakhmetova, L., Shayakhmetova, L., Khusnutdinov, R., & Sulkarnayeva, A. (2017). Tatar Virtual Institute of Kayum Nasyri. Journal of History Culture and Art Research, 6(6), 628-633. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i6.1334