(1)
Alefirenko, N. F.; Lagodenko, J. V.; Chumak-Zhun, I. I.; Goleva, N. M.; Zhilenkova, I. I. Ethnocultural Specific of Idioms: From Traditional to Innovative Paradigms. TAKSAD 2018, 7, 708-714.