(1)
Khanova, A. F.; Mazaeva, T. V.; Gallyamov, F. G. Some Stylistic Aspects of Social Advertising in Russia. TAKSAD 2017, 6, 1284-1291.