(1)
Shayakhmetova, L.; Shayakhmetova, L.; Ashrapova, A.; Zhuravleva, Y. Using Songs in Developing Intercultural Competence. TAKSAD 2017, 6, 639-646.