(1)
Radzhabov, O.; Lobacheva, Z.; Bagliyeva, Z.; Bigayeva, Z.; Magomedova, U.; Mirimova, A.; Mammayev, M. Scientific and Religious Outlook. TAKSAD 2017, 6, 1421-1429.