MODERN ÇAĞIN HASTALIĞI; STRES VE ETKİLERİ / The Disease of Modern Era; Stress and its Effects

ibrahim Işıtan, Rıza Gökler

Özet


MODERN ÇAĞIN HASTALIĞI; STRES VE ETKİLERİ 

                       

Özet

Bireylerin, fiziksel ve sosyal çevrelerindeki uyumsuz koşullar nedeniyle, bedensel ve psikolojik sınırlarının ötesinde gayret harcamaları strese neden olur. Stres, bireyin rahatsız olduğu durumlara uyum sağlama çabası ile birlikte ortaya çıkan rahatsız edici duygusal durum olarak ifade edilebilir. Bu çalışmada, stres ile ilgili bir literatür taraması denemesi yapılmıştır.  Çalışmada, stres konusundaki araştırmaların tarihçesi, stresin izlediği seyir, fiziksel ve sosyal belirtileri, yüksek-orta-düşük düzeydeki nedenleri ve olumlu ya da olumsuz sonuçları ele alınmıştır. Ayrıca beden, zihin, davranış, inanç ve ruhsal yaşam yoluyla stresle başa çıkma yöntemleri üzerinde durulmuştur.

 

 

The Disease of Modern Era; Stress and its Effects

 

Abstract

 The efforts of individuals which are beyond their physical and psychological borders, together with unappropriate ambiance and social environment, cause stress. It could be defined as a disturbing emotional state which comes into view during the orientation of the body to the disturbing states. In the work, the literature about stress is examined. Additionally, the history of stress researches, physical and social symptoms of stress, high-middle-lower-level reasons of stress,  positive and negative results of stress are examined. Finally, the strategies to cope with the stress by means of body, mind, behavior, belief and spiritual life are analyzed.  

 

 

Maladie de l’Epoque Moderne; Le Stress et Ses Effets

 

Résumé

Le stress est l’effort fourni par les individus au-delà de leurs limites physiologiques et psychologiques en raison de circonstances incompatibles issues de l’environnement physique et social. On peut définir le stress comme un état émotionnel perturbant l’individu du fait du reflet des efforts d’adaptation aux phénomènes qui le dérangent. Notre travail consiste en une recherche documentaire à propos du stress : histoire des études concernant le stress, évolution historique de ce dernier, ses symptômes physiologiques et sociaux, les causes d' un stress élevé, moyen et faible, ses conséquences positives et négatives et enfin les méthodes permettant de faire face au stress au moyen du corps, du cognitif, du comportement, de la croyance et de la vie spirituelle

 

 

 

 

مرض االعصر الحديث: الضغط النفسي وآثاره

ملخص:

الضغط النفسي هو الجهد الذي يبذله الشخص خارجًا عن حدوده البدنية والنفسية، بسبب الظروف البيئية غير المناسبة. من الممكن أن نعبِّر عن الضغط النفسي كحالة نفسية مزعجة يعيشها الشخص عندما كان متوترًا بانعكاس جهود التناسب مع الحالة المزعجة. هذا عمل يحتوي على جمع الأدبيات المتعلقة بالضغط النفسي. درسنا في هذا العمل على تاريخ الأبحاث عن الضغط النفسي، والمسار الذي يسير عليه الضغط النفسي، وعلاماته الجسمية والاجتماعية، وأسبابه في المستوايات العالية والمتوسطة والمنخفضة، ونتائجه الإيجابية والسلبية، وإضافة إلى هذه تركّزنا على التعامل مع الضغط النفسي عن طريق الجسم والفعل والعقل والاعتقاد والحياة الروحية.


 

 


Anahtar Kelimeler


Stres, stresle başa çıkma, stres etkileri, stress, coping with stress, effects of stress, Stress, Remèdes contre le stress, Effets du stress, الضغط النفسي، المكافحة بالضغط النفسي، آثار الضغط النفسي.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Altuntaş, E. (2003). Stres Yönetimi. Đstanbul: Alfa Yayınları.

Baltaş, A. ve Baltaş, Z. (1999). Stres ve Başa Çıkma Yolları. Đstanbul: Remzi Kitabevi.

Ceylan, A. (1998). Örgütsel Davranışın Bireysel Boyutu. Ankara: Gebze Đleri Teknoloji Enst.

Yayınları. No:2

Cüceloğlu, D. (2012). www.aymavisi.org

Graham, H. (1999). Stresi Kendi Yararınıza Kullanın. Đstanbul: Alfa Yayınları.

Hökelekli, H. (2005). Din Psikolojisi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Lazarus, R. S. (1994). Stresle Başa Çıkma. (Çev: N. Hisli Şahin). Ankara: Türk Psikologlar

Derneği Yayınları.

Okutan, M. (2002). Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri. Ankara: Gazi Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Öner, N. (1988). Stres ve Dini Đnanç. Ankara: TDV Yayınları.

Pehlivan, Đ (2000). Đş Yaşamında Stres. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

ROSS, Katherine E. (1990). Religion and Psychological Distress. The Journal for the

Scientific Study of Religion. s. 29, ss. 236-246.

Rowshan, A. (2000). Stres Yönetimi. Đstanbul: Sistem Yayıncılık.

Selye, H. (1954). The Stress of Life. New York: Mc Graw Hill.

Selye, H. (1974). Stress Without Dissress. New York: J.B.Lippencott Comp.

Schermeron, R. J. (1989). Management For Productuvity. New York.

Tutar, H. (2000). Kriz ve Stres Ortamında Yönetim. Đstanbul: Hayat Yayınları.

Valerie, J. S. And Cary, L, C. (1990). Understanding Stress a Psychological Perspective for

Health Professionals. Chapman and Hall.

Wilkinson, G. (2004). Stres. Đstanbul: Morpa Yayın Dağıtım.

Wilcox, Lynn. (2001). Sufizm ve Psikoloji. Đstanbul: Đnsan Yayınları.

http: // www.insanbilimleri.com

http: //www.genetikbilimi.com

http://www.hipnoz.com


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c)