Kültür, Sanat ve Siyaset İlişkisi: Kuzey Kıbrıs Örneği

Dilan Çiftçi

Özet


Relationship Between Culture, Art and Politics: The Example of North Cyprus

Abstract

This study reveals the relationship between art and politics and discusses the concepts of art, politics and culture. In the study, first of all, the concept of culture is presented with a historical perspective and followed by discussions on cultural policies. In light of these conceptual discussions, the relationship between art and politics has been discussed in a wide range. The main aim of this study is to examine the cultural relations of Turkish Republic of Northern Cyprus as a concrete evaluation area. In this context, cultural policies in Northern Cyprus are studied in two stages.

In the first phase of the study, in the light of the existing documents, cultural policies and the analysis of documents for pressure groups which are thought to be effective on current policies and content analysis were applied to these documents. In this context, the laws, communities and concrete examples of these laws and regulations are examined. At this stage, the activities of the Department of Culture and its affiliated communities in the last year have also been demonstrated. In addition, content analysis for the existing documents of 3 pressure groups, which were considered to be effective on cultural policies, was applied in the second stage of the study. In examining these pressure groups, political parties, universities and non-governmental organizations in the field of culture were discussed. In the second phase of the study, the analysis of cultural policies in Northern Cyprus was made by using the in-depth semi-structured interview technique. As a result of these interviews with officials representing 5 (five) different branches of art, a discussion has been made and these discussions have been re-examined within the framework of the existing laws. In the light of the information and documents obtained, the relationship between art and politics in the Turkish Republic of Northern Cyprus has not been sufficiently integrated and it is stated that the existing branches of art and culture cannot find sufficient support. In this context, the necessity of revising and updating the cultural policies is important for the Turkish Republic of Northern Cyprus.

Öz

Bu çalışma sanat ve siyaset ilişkisi incelenmek üzere belli kavramlara değinerek sanat, siyaset ve kültür ilişkini ortaya koymaktadır. Çalışmada öncelikle kültür kavramı tarihsel bir bakış ile irdelenmiştir. Bununla birlikte politika ve kültür sanat politikaları tartışmaları ele alınmıştır.  Bu kavramsal tartışmalar ışığında sanat siyaset ilişkisi geniş bir yelpazede ele alınmıştır. Tüm bu bilgiler ve tartışmaların somut bir değerlendirme alanı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanat siyaset ilişkisinin kültürel açıdan incelenmesi çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs’ta kültür ve sanat politikaları çalışmada iki aşamada incelenmiştir.

Çalışmanın ilk aşamasında mevcut belgeler ışığında kültür- sanat politikaları ve mevcut politikalar üzerinde etkili olduğu düşünülen baskı gruplarına yönelik belge analizi ve bu belgelere içerik analizi uygulanmıştır. Bu bağlamda, çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin yasaları, tüzükleri, toplulukları ile bu yasa ve tüzüklerin somut örnekleri irdelenmiştir. Bu aşamada Kültür Dairesi’nin ve bağlı toplulukların son 1 (bir) yıl içerisindeki faaliyetleri de ayrıca ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra çalışmanın ikinci aşamasında, kültür sanat politikaları üzerinde etkili olduğu düşünülen 3 (üç) baskı grubunun mevcut belgelerine yönelik içerik analizi uygulanmıştır. Bu baskı gruplarının incelenmesinde, siyasi partiler, üniversiteler ve kültür alanındaki sivil toplum kuruluşları ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise Kuzey Kıbrıs’ta kültür ve sanat politikaları incelemesi derinlemesine yapılan yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 5 (beş) farklı sanat dalını temsil eden yetkililerle yapılan bu görüşmeler sonucunda ortaya bir tartışma konmuş ve bu tartışmalar ise mevcut yasalar çerçevesinde yeniden irdelenmiştir. Edinilen bilgiler ve belgeler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sanat siyaset ilişkisi yeterli boyutta entegre olmamış ve mevcut sanat dallarının yeterli desteği bulamadığı durumu ifade edilmiştir. Bu bağlamda kültür sanat politikalarının yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesi gerekliliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemini korumaktadır.


Anahtar Kelimeler


Culture, art, politics, cultural policies, laws, Turkish Republic of Northern Cyprus, Kültür, sanat, siyaset, kültür-sanat politikaları, yasalar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alver, K. (2007). Siyasal Eylem Alanı Olarak Kültür. Alver, K. & Doğan, N. (Der.), Kültür Sosyolojisi İçinde, (129-140). Ankara: Hece Yayınları.

Arnold, M. (1869). Culture and Anarchy: An Essay in Social and Political Criticism. Collini, S. (Eds.). In Culture and Anarchy and Other Writings, (53-188).

Bennett, A. (1999). Romantic Poets and the Culture of Posterity, (Vol. 35). Cambridge: Cambridge University Press.

Bennett, T. (1999). Putting Policy into Cultural Studies. During, S. (Eds.), In the Cultural Studies Reader (479-491). London: Routledge.

Bennett, O. (2006). Intellectuals, Romantics and Cultural Policy. International Journal of Cultural Policy, 12(2), 117-134.

Bennett, T., & Silva, E. B. (2006). Introduction Cultural Capital and Inequality: Policy Issues and Contexts. Cultural Trends, 15(2-3), 87-106.

Çiftçi, D. (2019a). The complex nature of cultural rights: opposing ethical interpretations-The case of Kurds and Basques. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri, 5(8), 424-433.

Çiftçi, D. (2019). Şerif Mardin “Religion, So-Called Neutral Conception of Ideology”. Политикологија религије, 13(1), 183-187.

Deren, S. (2002). Kültürel Batılılaşma, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Modernleşme ve Batıcılık İçinde, Cilt:3, (382-387). İstanbul: İletişim Yayınları.

Eagleton, T. (2000). The Idea of Culture. Oxford: Blackwell.

Eagleton, T. (2005). Kültür Yorumları. (Çelik, Ö. Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Eliot, T. S. (1962/2010). Notes towards the Definition of Culture. Faber & Faber.

Galley, C. C. (2001). Cultural Policy, Cultural Heritage, and Regional Development, (Doctoral dissertation, New Jersey, Rutgers State University).

Güven, B. (1979). İnsan ve Kültür (3. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Güven, B. (2002). Kültürün ABC’si. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Gray, C. (2004). Joining-up or Tagging on? The Arts, Cultural Planning and the View from below. Public Policy and Administration, 19(2), 38-49.

Gray, C. (2010). Analyzing Cultural Policy: Incorrigibly Plural or Ontologically Incompatible? International Journal of Cultural Policy, 16(2), 215-230.

Herder, J. G. (1784). Materials for the Philosophy of the History of Mankind. Modern History Sourcebook.

Kapani, M. (1992). Politika Bilimine Giriş, (6. Baskı). Ankara: BB101 Yayınları.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Kuruluş Yasası: https://kktckulturdairesi. com

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Teşkilat Yapısı: http://www. mebnet. net/?q=node/10

Kroeber, A. L. & Kluckhohn, C. (1952). Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Cambridge, MA: Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University Press.

Mejuyev, V. (1987). Kültür ve Tarih. Ankara: Başak Yayınları.

Miller, T. and Yúdice, G. (2002). Cultural Policy. Sage:London.

Moles, A. (1983). Kültürün Toplumsal Dinamiği. (Bilgin, N. Çev.). İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Miller, T. (2010). Cultural Policy. The Encyclopedia of Literary and Cultural Theory.

Moles, J. (1983). The Date and Purpose of the Fourth Kingship Oration of Dio Chrysostom. Classical Antiquity, 2(2), 251-278.

Mulcahy, K., V. (2006). Cultural Policy: Definitions and Theoretical Approaches. Journal of Arts Management, Law and Society, 35 (4), 319-331.

Özlem, D., & Özkan, K. (2000). Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi. Ankara: İnkılap Yayınları.

Said, E. (1993/1995). Orientalism. New York: Vintage.

Topuz, H. (1998). Dünyada ve Türkiye'de Kültür Politikaları. İstanbul: Adam Yayınevi.

Turan, Ş. (1990). Türk Kültür Tarihi: Türk Kültüründen Türkiye Kültürüne ve Evrenselliğe. Ankara: Bilgi Yayınevi.

Tylor, E. B. (1871). Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom (Vol. 2).

UNESCO (1998). Action Plan on Cultural Policies for Development. UNESCO web sitesinden erişildi:

http://www. unesco. org/cpp/uk/declarations/cultural. pdf

UNESCO (1996). Our Creative Diversity. UNESCO web sitesinden erişildi: http://unesdoc. unesco. org/images/0010/001055/105586e. pdf.

UNESCO (1982). Mexico City Declaration on Cultural Policies. UNESCO web sitesinden erişildi: htttp://portal. unesco. org/culture/en/files/12762/11295421661mexic o_en. pdf/ mexico_en. pdf.

UNESCO (1972). Intergovernmental Conference on Cultural Policies in Europe. UNESCO web sitesinden erişildi: http://ibergc. Cnart

mx/aula_virtual/unidades/contenidos/unidad_tres/apendice/unesco/ConfIntergPolCultHelsinki1972. pdf.

UNESCO (1969). Cultural Policy: A Preliminary Study. UNESCO web sitesinden erişildi: http://unesdoc. unesco. org/images/0000/000011/001173eo. pdf.

United Nations (1992). Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. United Nations web sitesinden erişildi: http://www2. ohchr. org/english/law/minorities. htm.

United Nations (1948). The Universal Decleration of Human Rights. Birleşmiş Milletler web sitesinden erişildi: http://www. un. org/en/documents/udhr/

Yılmaz, B. (2009). Türkiye'de Kültür Politikası ve Kütüphane. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi Yayınları.

Williams, G. M. (1976). Primary and long-term culture of adult rat liver epithelial cells. In Methods in cell biology (Vol. 14), (357-364). Academic Press.

Williams, R. & Williams, R. H. (1977). Marxism and Literature (Vol. 392). Oxford Paperbacks.

Williams, W. W. (1981). The Equality Crisis: Some Reflections on Culture, Courts, and Feminism. Women's Rights, 7, 175.

Williams, R. H. (1997). Cultural Wars in American Politics: Critical Reviews of A Popular Myth. New Jersey: Transaction Publishers.

Williams, R. (2005). Culture and Materialism: Selected Essays, (No. 11). Verso.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i4.2229

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2019 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.